Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 25.02.2004 määrus number 16
Jõustumine:01.03.2004
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2004 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

25. veebruar 2004 nr 16

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Ehitusseaduse § 75 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 2003 otsusest nr 284,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse määruseid alljärgnevalt:

1.1 teha 15. septembri 1995 määrusega nr 61 kinnitatud eluruumide erastamise eeskirjas järgmised muudatused:

1.1.1 asendada punktis 2 sõnad “registreerinud selle hooneregistris“ sõnadega “see on registreeritud Riiklikus ehitisregistris“;

1.1.2 asendada punktis 12 sõnad “Tallinna Hooneregistri Munitsipaalettevõttes“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris“;

1.1.3 asendada punktis 21.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri Munitsipaalettevõtte tõend“ sõnadega “Riiklik ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.1.4 asendada punktis 25 sõna “Tallinna Hooneregistris“ sõnaga “Riiklikus ehitisregistris“;

1.1.5 asendada punktis 25 tähtaeg “15“ tähtajaga “5“;

1.2 teha 20. juuni 1997 määrusega nr 52 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord Tallinnas järgmised muudatused:

1.2.1 muuta punkti 20 ja sõnastada see järgmiselt: “Tagastatud ehitiste omandiõiguse ülemineku registreerib Riiklikus ehitisregistris 5 päeva jooksul arvates akti koostamise päevast vara üleandja. Kui vara üleandjaks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus esitab üleandja vara üleandmise akti registreerimise menetluseks Tallinna Maa-ametile“;

1.2.2 asendada lisa 1 punktis 2.2 sõnad “Tallinna Hooneregistris hiljemalt 3 kuu“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris 5 päeva“;

1.3 teha 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kord Tallinnas järgmised muudatused:

1.3.1 asendada punktis 11.3 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatis“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.3.2 asendada punktides 21.2 ja 29.4 sõnad “Tallinna Hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.3.3 asendada punktis 27.7 sõna “hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.4 teha 28. novembri 1997 määrusega nr 88 kinnitatud maa riigi omandisse jätmise eeltoimingute korra punktis 16 järgmine muudatus:

1.4.1 asendada sõnad “Tallinna Hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.5 teha 05. detsembri 1997 määrusega nr 91 kinnitatud riigimaale ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmise eeltoimingute korras järgmine muudatus:

1.5.1 asendada punktis 4.1 ja lisa punktis 1 sõnad “hooneregistri teatis või ehitusregistri õiend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.6 teha 27. detsembri 2000 määrusega nr 91 kinnitatud maa munitsipaliseerimise korraldamine järgmine muudatus:

1.6.1 asendada punktis 1.7.6 sõnad “hooneregistri tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“;

1.7 teha 03. jaanuari 2001 määrusega nr 1 kinnitatud maa ostueesõigusega erastamise korras järgmised muudatused:

1.7.1 asendada punktis 7.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatis, selle puudumisel Tallinna Ehitusregistri või Riikliku Ehitusregistri õiend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte või muu ehitise omandiõigust tõendav dokument“;

1.7.2 asendada punktis 31.3 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatisele (teatise number), Tallinna Ehitusregistri või Riikliku Ehitusregistri õiendile“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõttele“;

1.7.3 asendada punktis 32 sõna “hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.7.4 asendada punktides 35 ja 36.5 sõnad “Tallinna Hooneregistrile“ sõnadega “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.7.5 asendada punktis 42.7 sõnad “Tallinna Hooneregistri teatisele (teatise number)“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõttele (väljavõtte number)“;

1.8 teha 28. veebruari 2001 määrusega nr 42 kinnitatud korteriomandi seadmise korras järgmised muudatused:

1.8.1 asendada punktis 6.1.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri (edaspidi hooneregister) tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“;

1.8.2 asendada punktis 7.3.1 sõnad “hooneregistri tõend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“;

1.8.3 asendada punktides 6.5 ja 8.2.3 sõnad “hooneregistri tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“;

1.8.4 asendada punktides 6.6 ja 6.7.4 sõna “hooneregistris“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris“;

1.8.5 asendada punktis 6.6 sõna “hooneregistrile“ sõnaga “Riiklikule ehitisregistrile“;

1.8.6 asendada punktides 6.7 ja 26.2 sõna “hooneregistri“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri“;

1.8.7 asendada lisa 1 punktis 5.1 sõnad “Tallinna Hooneregistri tõend“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõte“; 

1.9 teha 28. veebruari 2001 määrusega nr 43 kinnitatud Tallinna linnas asuvate mitteeluruumide registreerimise korras järgmine muudatus:

1.9.1 asendada punktis 3 sõna “hooneregistrisse“ sõnadega “Riiklikku ehitisregistrisse“;

1.10 teha 14. mai 2003 määrusega nr 42 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise korras järgmised muudatused:

1.10.1 asendada punktides 1.16.1 ja 1.16.3 sõnad “Tallinna Hooneregistris“ sõnadega “Riiklikus ehitisregistris“;

1.10.2 asendada lisa 1 punktis 2 sõna “hooneregistri tõendi“ sõnadega “Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte“.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1  15. novembri 1991 määrus nr 266 “Elamumajanduse üleviimine isemajandamisele“;

2.2  11. septembri 1992 määrus nr 174 “Tallinna Linnavalitsuse infosüsteemist“;

2.3  22. septembri 1995 määruse nr 64 “Mittetulundusühistute registreerimise eeskirja kinnitamine“ punktid 1 ja 2;

2.4  27. jaanuari 1997 määruse nr 7 “Tallinna Hooneregistri teenuste hindade kehtestamine“ punkt 1;

2.5  23. oktoobri 1998 määrus nr 66 “Nõmme linnaosas asuvatest erastamisele mittekuuluvatest elamutest elanike ümbermajutamine ja kvartalite hoonestamine“;

 

 

 

 

2.6  27. detsembri 2000 määrus nr 92 “Ehitiste munitsipaliseerimise korraldamine“.

3. Määrus jõustub 1. märtsil 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär