Nikolai von Glehni tn 19 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 18.02.2004 korraldus number 290

Redaktsiooni kehtivus 18.02.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

 

 

Tallinn

18. veebruar 2004 nr 290-k

 

 

Nikolai von Glehni tn 19
maa tagastamine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 2, § 6 lg 1, § 15 lg 1, lg 2, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 03. novembri 1997 otsuse nr 9385 ja maa tagastamise toimiku nr 6222 materjalid

 

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Nõmme linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Nikolai von Glehni tn 19;

1.2 pindala: 972 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 3593 pindalaga 1037 m2) järgmisele isikule:

Helle Reilson, i. k. XXXXXXXXXXX, eluk. XXXX, Tallinn.

3. Tagastataval maal paiknevad ehitised kuuluvad punktis 2 näidatud isikule.

4. Lugeda endise kinnistu nr 3593 maa tagastatuks.

5. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast käesoleva korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes