Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noortenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2004 määrus number 9
Jõustumine:16.02.2004
Kehtetuks tunnistamine:20.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:22.02.2010 - 25.08.2010

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv m 17.02.2010 nr 15, jõustumine 22.02.2010
Tlv m 18.04.2007 nr 34 jõust. 23.04.2007
Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

11. veebruar 2004 nr 9

 

 

 

 

 

Tallinna linna noortenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse  § 50¹ lg 1-5

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Moodustada Tallinna linna noorsoopoliitika kujundamiseks ja noorsootöö paremaks korraldamiseks Tallinna linna noortenõukogu  ja kinnitada põhimäärus vastavalt lisale.

2. (Kehtetu - Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

3. Tallinna Spordi- ja Noorsooametil esitada linnavalitsusele määruse eelnõu Tallinn linna noortenõukogu isikulise koosseisu kinnitamiseks hiljemalt k.a 15. märtsiks.

4. Määrus jõustub 16. veebruaril 2004.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

11. veebruari 2004

määrusega nr 9

 

Lisa

 

Tallinna linna noortenõukogu põhimäärus

 

 

 

     

1. Üldsätted

1.1 Tallinna linna noortenõukogu (edaspidi nõukogu) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

1.2 Nõukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

1.3 Nõukogu juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. Nõukogu koosseis ja töökorraldus

2.1 Nõukogu isikulise koosseisu kinnitab linnavalitsus. Nõukogu koosseisu suuruseks on kuni 23 liiget, kellest 9 liiget on noorteorganisatsioonide, kelle tegevuskoht on  Tallinna linna haldusterritooriumil (edaspidi noorteorganisatsioonide), esindajad.

(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007;

Tlv m 18.04.2007 nr 34 jõust. 23.04.2007

2.2 Nõukogu koosseisu peavad kuuluma Tallinna linnapea, Tallinna Spordi- ja Noorsooametit (edaspidi spordi- ja noorsooamet) kureeriv abilinnapea, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja tema hallatava asutuse Tallinna Noorsootöö Keskuse, Tallinna Haridusameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ja Sihtasutuse Õpilasmalev nõukogu ning noorteorganisatsioonide esindajad. Noorteorganisatsioonide esindajad kinnitatakse nõukogu koosseisu tähtajaga kuni kaks aastat. Noorteorganisatsioonide esindajad esitab linnavalitsusele spordi- ja noorsooamet.

(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007;

Tlv m 18.04.2007 nr 34 jõust. 23.04.2007;
Tlv m 17.02.2010 nr 15, jõustumine 22.02.2010)

2.3 Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Linnavalitsus võib oma algatusel ja/või nõukogu ettepanekul nõukogu liikme igal ajal sõltumata põhjusest nõukogu koosseisust välja arvata. Nõukogu liige arvatakse nõukogu koosseisust välja vastava õigusaktiga ja liikme volitused lõpevad õigusakti jõustumisest.
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

2.4 Nõukogu esimees on Tallinna linnapea. Nõukogu aseesimees valitakse nõukogu liikmete hulgast.

2.5 Nõukogu tehnilist tööd korraldab nõukogu sekretär, kes määratakse spordi- ja noorsooameti juhataja käskkirjaga. Nõukogu sekretär ei ole nõukogu liige.

2.6 Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu koosolek toimub vastavalt vajadusele.

2.7 Nõukogu koosoleku kokkukutsumise otsustab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

2.8 Nõukogu koosoleku päevakorra koostab nõukogu sekretär ja selle kinnitab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

2.9 Nõukogu sekretär teatab nõukogu liikmetele nõukogu koosoleku toimumise aja ja koha üldjuhul viis tööpäeva ja päevakorra kaks tööpäeva ette enne koosoleku toimumist.

2.10  Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul nõukogu aseesimees.

2.11  Nõukogu koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda nõukogu koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu nõukogu koosseisu.

2.12  Kui nõukogu liige ei saa mõjuvatel põhjustel osaleda nõukogu koosolekul, teatab ta sellest nõukogu sekretärile hiljemalt enne koosoleku algust.

2.13  Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees.

2.14  Nõukogu otsus võetakse vastu kohalviibivate nõukogu liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

2.15  Nõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg, koosolekul osalenud nõukogu liikmete ja kutsutud isikute nimed, koosoleku päevakorra punktid ja nendes vastuvõetud otsused.

2.16  Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab nõukogu sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab spordi- ja noorsooamet.

2.17  Nõukogu tehnilist teenindamist ja asjaajamist korraldab spordi- ja noorsooamet.

2.18  Nõukogu otsused on linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

2.19 Nõukogul on kohustus esitada linnavalitsusele kokkuvõte nõukogu eelmise aasta tegevusest vähemalt kord aastas hiljemalt järgmise aasta 31. märtsiks.
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

3. Noortenõukogu tegevused on:

3.1 analüüsib linna noorsoopoliitika ja noorsootöö strateegilisi arengusuundi;
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

3.2 analüüsib linna noorsootöö arengukava;

3.3 analüüsib noorsootööd reguleerivaid õigusakte;

3.4  juhib tähelepanu linna noorsooprobleemidele;
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

3.5 esitab omapoolseid arvamusi linna noorsootöö valdkonnas korraldatavate tunnustusauhindade konkurssidele esitatud kandidaatide osas.
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

4. Noortenõukogu ülesanded on ettepanekute esitamine linnavalitsusele:

4.1 noorsootöö parendamiseks;

4.2 noorsoopoliitika kujundamiseks;

4.3 noorsootöö valdkonna rahastamiseks linna eelarvest.
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

5. Noortenõukogul on õigus:

5.1 saada linna asutustelt tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;

5.2 kaasata oma tegevusse sõltumatuid eksperte;

5.3 moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid noorte ja linna seisukohast probleemsete valdkondade ja küsimuste läbitöötamiseks ja nõukogule esitamiseks;
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

5.4 anda arvamusi linna noorsootööd ja noorsoopoliitikat käsitlevates küsimustes;

5.5 valida nõukogu liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad rahvusvaheliste noortevõrgustike kohtumistel ja esitavad kokkuvõtte nõukogule.
(Tlv m 28.03.2007 nr 23 jõust. 02.04.2007)

6. Nõukogu tegevuse lõpetamine

6.1 Nõukogu tegevuse lõpetab linnavalitsus.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär