Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tatari tn 11/Sakala tn 20 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2004 korraldus number 238
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2004 nr  238-k

 

 

Tatari tn 11/Sakala tn 20 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramine

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 4, § 6 lg 1, § 12 lg 11, § 14 lg 5, § 15 lg 1, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 34, p 56, p 561, p 562, p 567, 569, p 57, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2001 otsuse nr 164, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 20. juuni 1994 otsuse nr 3282, seadusjärgse pärimisõiguse tunnistuse 14. augustist 1998 notariaalregistri nr 3469, seadusjärgse pärimistunnistuse 03. jaanuarist 2002 notariaalregistri nr 32, nõudeõiguse loovutamise lepingu 04. jaanuarist 2002 notariaalregistri nr 96/2002, nõudeõiguse loovutamise lepingu 31. jaanuarist 2002 notariaalregistri nr 1086/2002, nõudeõiguse loovutamise lepingu 19. veebruarist 2002 notari ametitoimingu number 1672/2002, nõudeõiguse loovutamise lepingu  19. veebruarist 2002 notari ametitoimingu number 1670/2002, nõudeõiguse loovutamise lepingu 19. veebruarist 2002 notari ametitoimingu number 1665/2002, nõudeõiguse loovutamise leping 17. jaanuarist 2003 notari ametitoimingu number 443/2003, ehitiste müügilepingu, kokkuleppe eluruumi vabastamiseks ja rahalise kompensatsiooni maksmiseks, maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 25. aprillist 2003  notari ametitoimingute raamatu registri number 2543 ja maa tagastamise toimiku nr 4102 materjalid

 

 

1. Kinnitada Tatari tn 11/Sakala tn 20 nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse määramise 12. jaanuari 2004 akt nr 232.

2. Määrata Kesklinna linnaosas, Tatari tn 11/Sakala tn 20, endisel kinnistul nr 1252  nõudeõiguse osast suurema pindalaga 139,18 m2 maa tagastamise korral riigile tasutava võla maksumuseks 34795 (kolmkümmend neli tuhat seitsesada üheksakümmend viis) krooni. Võlg tasuda erastamisväärtpaberitega Harju Maavalitsuse erastamisväärtpaberiarvele nr 71011645 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 40140104 või rahas Harju Maavalitsuse erastamise eriarvele nr 10052037576008 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 784.

3. Tagastada nõudeõigusest suuremas ulatuses õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas aadressil Tatari tn 11/Sakala tn 20 suurusega 294 m2, millest 139,18 m2 tagastatakse nõudeõiguse osast suuremas ulatuses (endine kinnistu nr 1252, pindala 464,48 m2 ) järgmisele isikule:

3.1 Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, registrikood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn.

4. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 3.1 nimetatud isikule.

5. Punktis 3.1 nimetatud isik on kohustatud 15 päeva jooksul võla suuruse akti saamise päevast arvates teatama Tallinna Maa-ametile oma soovist tasuda võlasumma korraga või pikaajaliste maksetena. Võla korraga tasumisel peab teates olema tasumise kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui üks kuu võla suuruse määramise akti saamise päevast arvates.

6. Punktis 3.1 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba nr 253, telefon 640 4535.

7. Maa taotlejal:

7.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

7.2 kasutada maad elamumaa (75 %) ja ärimaa (25 %) maakasutuse sihtotstarbel;

7.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

8. Tallinna Maa-ametil:

8.1 teha korraldus teatavaks punktis 3.1  nimetatud isikule;

8.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär