Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Herne tn 26 maa osaline tagastamine
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2004 korraldus number 231
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2004 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2004 nr  231-k

 

 

Herne tn 26
maa osaline tagastamine

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 5 lg 1, p 4, § 6 lg 1, § 15 lg 1 ja lg 2, § 191, Ehitusseaduse § 14, Eesti Vabariigi maareformi seaduse ja maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse muutmise seaduse § 14 lg 7, Vabariigi Valitsuse 05. veebruari 1993 määrusega nr 36 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra p 561, p 57, Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 1997 määrusega nr 65 kinnitatud Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra Tallinnas p 34, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 13. novembri 1995 otsuse nr 6446, ehitise ostu-müügi- ja pandilepingu ning maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 18. juunist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 8023, pandiõiguse lõpetamise-, ehitise müügi- ja maa tagastamise nõudeõiguse loovutamise lepingu 05. novembrist 2002 notari ametitoimingute raamatu registri number 15304  ja maa tagastamise toimiku nr 343 materjalid

 

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Herne tn 26;

1.2 pindala: 1204 m2;

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine kinnistu nr 1217 pindalaga 129800,28 m2) järgmisele isikule:

Aktsiaselts Hansa Liising Eesti, registrikood 10434248, asukoht Liivalaia tn 8, Tallinn.

3. Tagastataval maal asuvad ehitised kuuluvad punktis 2 näidatud isikule.

4. Punktis 2 nimetatud isik on kohustatud tasuma õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise toimiku koostamise tasu rahas 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti arvele 10002029742007 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida, millise maa tagastamise toimiku koostamise eest tasutakse. Maksekorraldus esitada Tallinna Maa-ametile Harju tn 13, II korrus, tuba 253, telefon 640 4535.

5. Endise kinnistu nr 1217 maa tagastamise taotlus ülejäänud maa-ala suuruse 128596.28 m2 osas lahendatakse järgnevates Tallinna Linnavalitsuse korraldustes.

6. Maa taotlejal:

6.1 kahe nädala jooksul pärast korralduse saamist tähistada tagastatav maa alaliste piirimärkidega;

6.2 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

7. Tallinna Maa-ametil:

7.1 teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule;

7.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Endla tn 10a, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär