Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 "Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 22.01.2004 määrus number 2
Jõustumine:29.01.2004
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2004 - ...

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

 

 

 

 

Tallinn

22. jaanuar 2004 nr 2

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 “Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine“ muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 36¹, linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahel 22. oktoobril 2003 sõlmitud halduslepingu p 3.7 ja linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 70 kinnitatud Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse p 2.1.5 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määrusega nr 77 kinnitatud “Tallinna linna heakorra eeskirja“ alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 13.5 ja sõnastada see järgmiselt: “13.5 mitte paigaldama või kandma välireklaami ega paigutama välireklaami eksponeerimiseks vajalikku kinnist kinnismälestise või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise pinnale ilma Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti loata.“;

1.2 asendada punktis 24 sõnad “Tallinna Kultuuriväärtuste Amet“ sõnadega “Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet“ vastavas käändes.

2. Määrus jõustub 29. jaanuaril 2004.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees