Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sambla tn 7A ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2003 korraldus number 2979
Redaktsiooni kehtivus:22.12.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember 2003  nr 2979-k

 

 

Sambla tn 7A ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ostueesõigusega erastamiseks

 

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 6 lg 3, § 7 lg 5 ja lg 52, § 20 lg 1,  § 21 lg 4, § 22 lg 1, § 22¹ lg 1 ja lg 6, § 22² lg 1, Asjaõigusseaduse § 140, Ehitusseaduse § 14  ning Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996 määruse nr 267, Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998 määruse nr 144, Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2001 määruse nr 1, 23. mai 2001 määruse nr 72, Aktsiaselts “Kommunaalprojekt“ poolt koostatud  katastriüksuse plaani töö nr 100-01 ja ostueesõigusega erastatava maa toimiku materjalid

 

 

 

1. Määrata Nõmme linnaosas ostueesõigusega erastamiseks ehitiste teenindamiseks vajalik krunt alljärgnevatel tingimustel:

 

1.1 ostueesõigusega erastatav krunt

asukoht:                                                Sambla tn 7A

pindala:                       

801 m²

sihtotstarve:                                          elamumaa (E)

maksustamishind:                                  68100 krooni vastavalt

maa maksustamishinna  28.10.2003 aktile nr 1619;

 

1.2 erastamist taotlev isik

nimi:                                                     P & R Investment osaühing

registrikood:                                         10863104

asukoht:                                                Mai tn 11, Tallinn;

 

           

1.3 Maa omanikul tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

 

2. Punktis 1.2 nimetatud isik on kohustatud tasuma rahas 200 (kakssada) krooni maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute teostamise eest Tallinna Maa-ameti erastamise eriarvele nr 10022069556000 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401.

 

3. Krundil asuvad ehitised kuuluvad punktis 1.2 nimetatud isikule vastavalt 27.10.2003 väljaantud

 

Tallinna Hooneregistri tõendile nr 4507/14665.

 

4. Tallinna Maa-ametil:

4.1 edastada toimik maa ostueesõigusega erastamise korraldamiseks  Harju maavanemale;

4.2 teha korraldus teatavaks punktis 1.2 nimetatud isikule;

4.3 kanda  korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082; alates 01.01.2004 on kohtu aadress Endla tn 10, Tallinn 10142) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär