Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

Tallinna Linnavolikogu 11.12.2003 määrus number 68
jõustumine 18.12.2003
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus 18.12.2003 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. detsember 2003 nr 68

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2, § 4 lg 1 p 8, § 5 p 10 ja § 14¹ning Liiklusseaduse § 50¹ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud Parkimistasu punkti 8.4.3 ja sõnastada see järgmiselt: “8.4.3 muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist kuni 100%.”.

2. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu punkti 8.12 ja sõnastada see järgmiselt: “8.12 Kommunaalametil esitada kord kvartalis Tallinna Linnavolikogu rahanduskomisjonile andmed väljastatud parkimise sooduslubade kohta.”.

3. Tallinna Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

4. Määrus jõustub 18. detsembril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees