Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
19.11.2003- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kinnistute Tedre tn 25/Käo tn 2B ja Käo tn 2A aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.11.2003 korraldus number 2649
Redaktsiooni kehtivus:19.11.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

19 . november 2003 nr  2649-k

 

 

Kinnistute Tedre tn 25/ Käo tn 2B ja

Käo tn 2A aadresside muutmine ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Maakatastriseaduse § 18 lg 2, Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise alused, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 “Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavalitsuse 18. augusti 2003 korraldusega nr 1877-k kehtestatud Tedre tn 25/ Käo tn 2b ja Käo tn 2a kinnistute detailplaneeringu Kristiine linnaosas, Toomas Taevere ja Uþdaroji akcine bendrove “RUBIKON“ 6. oktoobri 2003 avalduse

 

 

1.        Muuta kinnistu aadress ja määrata sihtotstarbed vastavalt Tedre tn 25/ Käo tn 2B ja Käo tn 2A kinnistute detailplaneeringule alljärgnevalt:

1.1.  senised aadressid:

1.1.1 Tedre tn 25/ Käo tn 2B

 katastritunnus – 78407:701:6771

 kinnistusregistri registriosa – 2723

 sihtotstarve - elamumaa

1.1.2 Käo tn 2A

         katastritunnus – 78407:701:6761

         kinnistusregistri registriosa – 2923

         sihtotstarve - elamumaa

1.2.  uued aadressid ja sihtotstarbed:

1.2.1        Käo tn 2a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 4 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2.2        Tedre tn 25, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 1 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2.3        Tedre tn 25a, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 2 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

1.2.4        Tedre tn 25b, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 3 on maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%;

 

1.2.5        Tedre tn 25l, vastavalt detailplaneeringu positsioonile nr 5 on maakasutuse sihtotstarve transpordimaa 100%.

2.        Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Maa‑ameti Harju Maakatastrile, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametile, Toomas Taeverele ja Uþdaroji akcine bendrove “RUBIKON“-ile.

3.        Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut                                            

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär