Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 24.01.2002 nr 6
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 30.10.2003 määrus number 52
Jõustumine:06.11.2003
Redaktsiooni kehtivus:06.11.2003 - ...


 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. oktoober 2003 nr 52

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra muutmine

 

 

 

Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korda alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 4.1 ja sõnastada see järgmiselt:

“4.1 Linnavalitsuse reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata kuludeks:

4.1.1 ülelinnalise tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida ning ühekordsete ülelinnalise tähtsusega ürituste toetamiseks;

4.1.2 arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja Tallinna õigusaktidest;

4.1.3 välisabist või laenulepingust linnale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude; samuti kulude, mida ei arvestatud eelarve koostamisel, katmiseks;

4.1.4 palgalisel ametikohal töötava linnavolikogu esimehe või aseesimehe, linnapea ja linnavolikogu poolt ametisse nimetatud linnavalitsuse liikme, samuti linnaosa vanema ametist vabastamisel ning linnasekretäri, linnakantselei koosseisus oleva direktori, linnavalitsuse nõuniku, linnapea ja abilinnapea nõuniku, linnavalitsuse ameti juhataja ja tema asetäitja, linnavalitsuse ameti teenistuse direktori ja tema asetäitja, linnakantselei osakonna juhataja, linnaosa vanema asetäitja, linnaosa valitsuse haldussekretäri, linnavolikogu kantselei juhataja, linnavolikogu nõuniku ning linnavolikogu kantselei osakonna juhataja teenistusest vabastamisel hüvituse maksmiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõigetes 1, 3 ja 5 sätestatud tingimustel ja korras.“;

1.2 muuta punkti 4.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“4.2 Reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi linna ametiasutuste linna eelarves kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui linna eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse lõpetamist ja/või koondatavate arvu ning kui ametiasutuse haldusala eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.“;

1.3 muuta punkti 5.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“5.2 Linnaosa valitsuse reservfondist ei ole lubatud teha eraldisi linnaosa valitsuse linna eelarves kinnitatud töötasufondi suurendamiseks, välja arvatud koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui linna eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse lõpetamist ja/või koondatavate arvu ning kui linnaosa valitsuse eelarves ei ole selleks piisavalt vahendeid.“;

1.4 jätta välja punktist 6.3 sõnad “ja 4.1.5“;

1.5 täiendada korda punktiga 41 järgmises sõnastuses:

“41 Eelarveaasta kestel linnavolikogu otsusega moodustatavate ametiasutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks võib volikogu lubada linnavalitsusel katta vastavad kulud reservfondist.“;

1.6 muuta punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt:

“Korralduse eelnõu esitamine ja menetlemine linnakantseleis toimub linnavalitsuse reglemendis sätestatud korras.“.

2. Määrus jõustub 6. novembril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees