Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tondi tn 44 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks
Tallinna Linnavalitsus 29.10.2003 korraldus number 2403
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

29. oktoober 2003 nr  2403-k

 

 

Tondi tn 44 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine korteriomandi seadmiseks

 

 

Võttes aluseks Maareformi seaduse § 20 lg 3, Eluruumide erastamise seaduse § 211, § 212, § 23 lg 2, Asjaõigusseaduse § 140, § 156, § 188, Ehitusseaduse § 14, Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2001 määruse nr 54 “Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993.a määruse nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine“ muutmine“ § 2, Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 otsuse nr 467 “Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“, Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 2001 määrusega nr 42 kinnitatud Korteriomandi seadmise korra, Tallinna Linnavalitsuse 23. mai 2001 määrusega nr 72 kinnitatud Katastrimõõdistamisega ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramise korra, Aktsiaselts “Kommunaalprojekt“ poolt koostatud katastriüksuse plaani töö nr 308-01 ja toimiku materjalid

 

1. Määrata Kristiine linnaosas ehitiste teenindamiseks vajalik maa korteriomandi seadmiseks alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Tondi tn 44

1.2 pindala: 2212 m2

1.3 sihtotstarve: elamumaa (E) 85%, ärimaa (Ä) 15%

1.4 kitsendus: krunti läbivad elektrikaablid.

2. Isik, kelle taotlusel ehitiste teenindamiseks vajalik maa määratakse:

2.1 nimi: Tallinna linn

2.2 asukoht: Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199.

3. Korteriomanikel:

3.1 on juurdepääsutee läbi Linnu tee 1 ja 3 kruntide

3.2 tagada läbi krundi juurdepääsutee Tondi tn 44E krundile

3.3 tagada juurdepääs olemasolevatele maapealsetele ja maa-alustele tehnovõrkudele ja mitte kahjustada neid.

4. Korteriomanikud on kohustatud tasuma korteriomandi seadmise käigus katastriüksuse moodustamisel katastrimõõdistamise teel kohaliku omavalitsuse kantud kulude katteks 200 (kakssada) krooni Tallinna Maa-ameti erastamise arvele nr 10022069556000 Aktsiaseltsis Eesti Ühispank, kood 401. Kulud tasuvad korteriomanikud rahas enne korteriomandi kinnistamist proportsionaalselt, lähtudes korteriomandi mõtteliseks osaks oleva maa mõttelise osa suurusest.

5. Kristiine Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Tondi tn 44 korteriomanikele.

6. Tallinna Maa-ametil kanda käesolevast korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea

Toomas Sepp

linnapea ülesannetes

Linnasekretär