Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinnas munitsipaalpolitsei moodustamine, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.10.2003 määrus number 51
Jõustumine:23.10.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivus:03.06.2004 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 09.12.2004 nr 43 jõust. 01.01.2005

REDAKTSIOON:

Tlv m 27.05.2004 nr 18 jõust. 03.06.2004

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. oktoober 2003 nr 51

 

 

 

 

Tallinnas munitsipaalpolitsei moodustamine, Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 34 ja p 36, § 531 – 535, Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 52 lg 2 ja lg 14, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 34 ja p 36, § 52 lg 2 ja lg 7, linnavolikogu 30. aprilli 2003 määrusega nr 30 kinnitatud Tallinna kuritegevuse ennetamise programmist 2003 – 2005, linnavolikogu 28. novembri 2002 määrusest nr 64 ja linnavolikogu 30. aprilli 2003 määruse nr 29 p 4 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Korraldada ümber Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti tegevus, pannes Tallinna Tuletõrje- ja Päästeametile täiendavalt munitsipaalpolitsei ülesanded.

2. Kinnitada Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale 1.

3. Muuta Tallinna Linnavolikogu 28. novembri 2002 määruse nr 64 lisas 1 kinnitatud Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu punkti 15 “Tuletõrje- ja Päästeamet“ ja lugeda ameti teenistujate üldarvuks 665 ning kinnitada ameti koosseisu täiendavalt 12 ametikohaga munitsipaalpolitsei alates 1. novembrist 2003 vastavalt lisale 2.

4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2003 määruse nr 29 punktis 4 kinnitatud Tallinna linna ametiasutuste teenistujate ametikohtade arvu ja lugeda selleks 1939 alates 1. novembrist 2003.

5. Lubada Tallinna Linnavalitsusel finantseerida munitsipaalpolitsei moodustamisega seotud kulud 2003. aastal linna reservfondist.

6. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2002 määruse nr 14 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimääruse kinnitamine, Tallinna Linnakantselei põhimääruse, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimääruse ja Tallinna Haridusameti põhimääruse muutmine punkt 1.


7. Määrus jõustub 23. oktoobril 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003

määrusega nr 51

 

Lisa 1

 

Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti põhimäärus

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet (edaspidi: amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet.

1.3 Ameti aadress on: Raua 2, 10124 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid, arveldusarved ning sümboolika.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite ja riigieelarvest riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, kujundab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

1.9 Ameti poolt tema pädevuse piires väljaantud ettekirjutused, otsused ja korraldused on Tallinna haldusterritooriumil asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, olenemata nende ametkondlikust kuuluvusest ja omandivormist, täitmiseks kohustuslikud.

1.10 Tuletõrje- ja päästetööd käesoleva põhimääruse mõistes on:

1.10.1 riiklik tuleohutusjärelevalve - tuleohutust käsitlevate õigusaktide täitmiseks tehtavad tööd;

1.10.2 tulekustutus- ja päästetööd inimeste ja vara päästmiseks ning keskkonna kaitseks tehtavad tööd tulekahjude, loodusõnnetuste, katastroofide, avariide, plahvatuste, liiklusõnnetuste ja muude õnnetuste (edaspidi: õnnetused) korral, samuti õnnetustega kaasnevate ohtude likvideerimiseks tehtavad tööd.

1.11 Kiirabi on käesoleva põhimääruse mõistes ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgistuse esmaseks diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse.

1.12. Munitsipaalpolitsei tegevus on käesoleva põhimääruse mõistes Tallinna linna haldusterritooriumil avaliku korra tagamises osalemine ja linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalve teostamine.
(Tlv m 27.05.2004 nr 18 jõust. 03.06.2004)

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 tuleohutusjärelevalve objekti, tegevuse ja seadmete töö tuleohutusenõuetele vastavuse üle;

2.1.2 tuleohutusjärelevalve tuleohutusnõuetele vastavuse üle planeerimises, projekteerimises ja ehituses;

2.1.3 haldussunni rakendamine tuleohutusnõuete rikkumise korral;

2.1.4 tuleohutusnõuete rikkumise asjade kohtueelne menetlus seadusega ettenähtud juhtudel ja korras;

2.1.5 tulekahjude arvestus ja analüüs;

2.1.6 tuleohutusalane selgitustöö;

2.1.7 tulekustutus- ja päästetööd;

2.1.8 otsingu- ning tulekustutus- ja päästetööd siseveekogudel;

2.1.9 hädaolukorraks valmisoleku korraldamises ja teostamises osalemine;

2.1.10 kiirabi osutamine;

2.1.11 hooajalise päästeteenuse korraldamine avalikes supelrandades;

2.1.12 tuletõrje- ja päästealase koolituse korraldamine;

2.1.13 munitsipaalvaru loomise ja hoidmise korraldamises osalemine;

2.1.14 osalemine avaliku korra tagamisel ja järelevalve teostamine linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle;

2.1.15 väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine linnavalitsuse volitusel;

2.1.16 koostöö teiste Tallinna linna ametiasutuste, päästeasutuste, kaitsejõudude, politsei, piirivalve, tervishoiu teenuse osutajate ja teiste juriidiliste isikutega ning kodanikega õnnetuste ennetamiseks ja likvideerimiseks ning avaliku korra tagamiseks ja linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmiseks;

2.1.17 munitsipaalpolitsei edastab üks kord kuus linnaosa valitsusele informatsiooni vastava linnaosa territooriumil teostatud järelevalve toimingute kohta.

2.2 Amet täidab ka teisi seadusest tulenevaid ja talle Tallinna õigusaktidega ja halduslepinguga pandud ülesandeid.

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.7 osutada füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.8 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.9 teostada tuletõrje- ja päästetöid;

3.1.10 kontrollida riikliku tuleohutusjärelevalve-, tulekustutus- ja pääste- ning hädaolukorraks valmisolekualaste õigusaktide täitmist;

3.1.11 siseneda objekti valdaja teadmisel tuleohutusnõuete kontrollimise eesmärgil mis tahes territooriumile, hoonesse või ruumi;

3.1.12 peatada objekti kasutamine, tegevus või seadme töö juhul, kui avastatakse tulekahju tekkimise oht või muu kiiret sekkumist nõudev oht inimese elule, tervisele, varale või keskkonnale;

3.1.13 kohaldada haldussundi;

3.1.14 tulekustutus- ja päästetöödel:

3.1.14.1 kutsuda sündmuskohale politsei toimkond avaliku korra ja liikluskorralduse tagamiseks ning vara kaitseks õigusvastaste rünnete eest;

3.1.14.2 rakendada tulekustutus- ja päästetöödel töövõimelisi füüsilisi isikuid alates 18-st eluaastast;

3.1.14.3 anda korraldusi siseneda tulekustutus- ja päästetööde tegemiseks mis tahes territooriumile, hoonesse ja ruumi ning avada selleks uksi, väravaid, aknaid ja muid konstruktsioone;

3.1.14.4 anda korraldusi teha lammutustöid, maha raiuda puid, teha tõkestustuld, tõkestada kraave ja ojasid ning teha muid tulekustutus- ja päästetööga seotud töid;

3.1.14.5 anda korraldusi võtta vett, liiva, kruusa ning muid tulekustutus- ja päästetöödeks vajalikke aineid ja materjale ettevõtetele ja füüsilistele isikutele kuuluvatest kohtadest;

3.1.14.6 kasutada tulekustutus- ja päästetööde käigus tasuta ja väljaspool järjekorda elektersidevahendeid ja -võrke;

3.1.14.7 anda korraldusi kasutada tulekustutus- ja päästetöödel füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvaid seadmeid ja vahendeid;

3.1.14.8 tulekustutus- ja päästetööde käigus juriidilisele või füüsilisele isikule tekitatud kahju loetakse õnnetusest põhjustatud kahjuks ja amet on vabastatud selle hüvitamisest;

3.1.15 osutada kiirabi;

3.1.16 osaleda ametnike kaudu väärteomenetluses linnavalitsuse nimel kohtuvälise menetlejana linnavalitsuse volitusel;

3.1.17 osaleda linna avaliku korra tagamisel ja teostada järelevalvet linnavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle.

3.2 Kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

4.2 Ameti direktor:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate ülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad, toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamiskorra ja sisekorraeeskirja ning raamatupidamise sisekorra eeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

 

 

 

 

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003

määrusega nr 51

 

Lisa 2

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp

 

 

15. Tuletõrje- ja Päästeamet (alates 01.11.2003)

 

 

 

 

1          Munitsipaalpolitsei

 

 

 

 

Tuletõrje- ja Päästeameti direktori asetäitja-projektijuht

1

JA

 

 

Juhtivinspektor

1

VA

 

 

Peainspektor

1

VA

 

 

Vaneminspektor

5

VA

 

 

Inspektor

3

VA

 

 

Sekretär-asjaajaja

1

AT

 

 

Kokku

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuletõrje- ja Päästeamet kokku

665