Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 01.10.2003 määrus number 94
jõustumine 06.10.2003

Redaktsiooni kehtivus 06.10.2003 - 31.05.2019

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. oktoober 2003 nr 94

 

 

 

 

 

Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus -ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 “Tee seisundinõuded“ ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Kommunaalametil võtta teede ja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

 

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

1. oktoobri 2003

määrusega nr 94

LISA

 

TALLINNA TEEDE JA TÄNAVATE REMONDI NORMATIIVID

 

 

 

1. Käesolevad Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid (edaspidi remondi normatiivid) sätestavad linna omandis olevate teede ja tänavate remondi sageduse ja remonditavate teekatete pinna suuruse, tagamaks teede ja tänavate vastavuse majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud seisunditasemele.

2. Remondi normatiivid on aluseks teehoiukava koostamisel.

3. Remondi normatiivides kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

a)      kapitaalremont – teekatte ja aluste ehk teekatendi põhjalik uuendamine. Remondiga kaasnevad kommunikatsioonide (maapealsete ja maa-aluste) vajalikud ümberehitustööd. Tööde käigus remonditakse kõnniteed ja liikluskorraldusvahendid;

b)      taastusremont – teekatte kulumiskihi uuendamine ülekatte või pindamise teel. Tööde käigus remonditakse osaliselt kõnniteed ning vajadusel uuendatakse  liikluskorraldusvahendid;

c)      hooldusremont – teekatte üksikute defektide aastaringne likvideerimine, sh löökaukude remont asfaltbetooniga või immutusmeetodil, kohalike pikivagude likvideerimine, väiksemate ebatasasuste mahafreesimine, vee äravoolukraavide, truupide ja rentslite puhastamine, teepeenarde ning kruusa- ja killustikteede hööveldamine;

d)      remondi periood – ajavahemik, mille möödumisel on vajalik teostada vastava seisunditasemega tee või tänava remont;

e)      aastas remonditav pinnaosa – vastava seisunditasemega tänavate ja teede üldpinnast aastas remonditav teede ja tänavate pind (%).

4. Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid (tabel).

 

Remondi liik

Nõutav seisunditase

Remondi periood (aastat)

Aastas remonditav pinnaosa (%)

 

1. Kapitaalremont

 

3

15

6,7

2

20

5,0

1

25

4,0

 

2. Taastusremont

3

5

13,0

2

7

9,0

1

10

5,0

3. Hooldusremont

kõik seisunditasemed

aastaringne

3,0

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär