Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 01.10.2003 määrus number 94 [RT IV, 16.08.2013, 5]
Jõustumine:06.10.2003
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2019 - ... [RT IV, 29.05.2019, 76]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 22.05.2019 nr 18 [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn

1. oktoober 2003 nr 94

Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Teeseaduse § 10 lg 3 ja § 25 lg 3, majandus -ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 “Tee seisundinõuded" ja Tallinna põhimääruse § 6 lg 1 punktist 8,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Kinnitada Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid vastavalt lisale.

2. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil võtta teedeja tänavate remondi normatiivid aluseks linna omandis olevate teede ja tänavate teehoiukava koostamisel.
[RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

3. Määrus jõustub 6. oktoobril 2003.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

1. oktoobri 2003

määrusega nr 94

LISA

 

TALLINNA TEEDE JA TÄNAVATE REMONDI NORMATIIVID

 

 

 

1. Käesolevad Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid (edaspidi remondi normatiivid) sätestavad linna omandis olevate teede ja tänavate remondi sageduse ja remonditavate teekatete pinna suuruse, tagamaks teede ja tänavate vastavuse majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud seisunditasemele.

2. Remondi normatiivid on aluseks teehoiukava koostamisel.

3. Remondi normatiivides kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

a) kapitaalremont – teekatte ja aluste ehk teekatendi põhjalik uuendamine. Remondiga kaasnevad kommunikatsioonide (maapealsete ja maa-aluste) vajalikud ümberehitustööd. Tööde käigus remonditakse kõnniteed ja liikluskorraldusvahendid;

b) taastusremont – teekatte kulumiskihi uuendamine ülekatte või pindamise teel. Tööde käigus remonditakse osaliselt kõnniteed ning vajadusel uuendatakse liikluskorraldusvahendid;

c) hooldusremont – teekatte üksikute defektide aastaringne likvideerimine, sh löökaukude remont asfaltbetooniga või immutusmeetodil, kohalike pikivagude likvideerimine, väiksemate ebatasasuste mahafreesimine, vee äravoolukraavide, truupide ja rentslite puhastamine, teepeenarde ning kruusa- ja killustikteede hööveldamine;

d) remondi periood – ajavahemik, mille möödumisel on vajalik teostada vastava seisunditasemega tee või tänava remont;

e) aastas remonditav pinnaosa – vastava seisunditasemega tänavate ja teede üldpinnast aastas remonditav teede ja tänavate pind (%).

4. Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivid (tabel).

 

Remondi liik

Nõutav seisunditase

Remondi periood (aastat)

Aastas remonditav pinnaosa (%)

 

1. Kapitaalremont

 

3

15

6,7

2

20

5,0

1

25

4,0

 

2. Taastusremont

3

5

13,0

2

7

9,0

1

10

5,0

3. Hooldusremont

kõik seisunditasemed

aastaringne

3,0

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär