Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tedre tn 25/Käo tn 2b ja Käo tn 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.08.2003 korraldus number 1877
Redaktsiooni kehtivus:10.12.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 10.12.2020 nr 120, vastuvõetud 10.12.2020

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

  18. august 2003 nr 1877-k

 

 

Tedre tn 25/ Käo tn 2b ja Käo tn 2a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse § 19 lg 2 p 2, lg 3 ja lg 5 alusel,

 

 

     

1. Kehtestada Tedre tn 25/ Käo tn 2b ja Käo tn 2a kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaselts töö nr 02216, millega on kavandatud Kristiine linnaosas asuvale 0,2 ha suurusele maa‑alale kuus krunti – üksikelamu teenindamiseks, ridaelamute ja trafoalajaama ehitamiseks ning tee rajamiseks.
(Kehtetu osaliselt - Käo tn 2a kinnistu (detailplaneeringus krunt positsioon 4) osas, Tvk o 10.12.2020 nr 120, vastuvõetud 10.12.2020)

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 11. augustil 2003 sõlmitud lepingule nr 210.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär