Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

Tallinna Linnavolikogu 14.08.2003 määrus number 43
jõustumine 21.08.2003
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus 21.08.2003 - 01.01.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. august 2003 nr 43

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 muutmine

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Liiklusseaduse § 502 lg 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ja Kohalike maksude seaduse § 141 lg 2,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

     

1. Muuta linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määrusega nr 9 kehtestatud parkimistasu punkti 9.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

“9.2 Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.”

2. Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab oma ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

3. Määrus jõustub 21.augustil 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees