Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vara üleandmis-vastuvõtmisakti tüüpvormi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 13.08.2003 määrus number 74
Jõustumine:18.08.2003
Kehtetuks tunnistamine:13.08.2012
Redaktsiooni kehtivus:18.08.2003 - 13.08.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 08.08.2012 nr 33, jõustumine 13.08.2012


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. august 2003 nr 74

 

 

 

 

 

Vara üleandmis-vastuvõtmisakti

 

 

tüüpvormi kinnitamine

 

 

 

 

Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punktist 2 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määruse nr 34 punktist 2.2,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada juurdelisatud vara üleandmis-vastuvõtmisakti (edaspidi akt) tüüpvorm koos lisaga.

2. Juhul, kui antakse üürile või kasutusse äriruumid, märgitakse akti andmed vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormile.

3. Tallinna linna omandis olevad äriruumid antakse linna asutuste kasutusse käesoleva määrusega kinnitatud akti alusel muutes vajadusel vastavalt akti punktide sõnastust.

4. Määrus jõustub 18. augustil 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

13. augusti 2003

määrusega nr 74

LISA

 

 

 

 

 

 

Lisa ___________________lepingu nr___________ "____"_______________200___.a. juurde

 

VARA ÜLEANDMIS-VASTUVÕTMISAKT

 

1.      Pooled:

1.1 vara kasutusse andja ____________________, keda esindab _________________; ja

1.2 kasutaja ____________________, keda esindab _________________.

 

2.      VARA ÜLEANDMINE

2.1 Käesolev akt on koostatud ja allkirjastatud selle kohta, et kasutusse andja on vastavalt lepingule andnud kasutaja faktilisse kasutusse järgmise vara: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(kasutusse antavate asjade täpne loetelu - nimetus, kogus jne; ruumi vms kasutusse andmise korral  märgitakse ka vara juurde kuuluvad esemed, seadmed jms)

2.2 Vara seisukord:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(vara seisukorra kirjeldus piisava täpsusega, et hilisemalt oleks võimalik kindlaks teha vara seisund üleandmise hetkel, sh vara puudused; äriruumi korral kommunaalteenuste mõõturite näidud jms)

2.3 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kasutusse antava vara seisukorrast, teenuste kvaliteedist, võimalikest kasutamise takistustest ja vara puudustest, ning et vara on sobilik kokku lepitud otstarbel kasutamiseks.

2.4 Märkused:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(täidetakse vajadusel).

 

 

___________________, ___ ____________ 200___. a

(akti vormistamise koht ja aeg)

 

Allkirjad:

 

 

____________________                                                        ___________________

Kasutusse andja esindaja                                                   Kasutaja esindaja

 

 

LISA

____ __________________ 200__. a akti juurde

(vormistatakse vara tagastamisel)

 

3.      VARA VASTUVÕTMINE

 

3.1 Pooled:

3.1.1  vara kasutusse andja ____________________, keda esindab _________________; ja

3.1.2  kasutaja ____________________, keda esindab _________________.

 

3.2 Akti lisa on koostatud ja allkirjastatud selle kohta, et kasutaja on loobunud vara faktilisest kasutamisest ja vara kasutusse andjale tagastanud.

 

3.3 Vara seisukord:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(vara seisukorra kirjeldus piisava täpsusega, et hiljem oleks võimalik kindlaks teha vara seisund vara vastuvõtmise hetkel, sh vara puudused, samuti muutused vara koosseisus üleandmise hetkega võrreldes; äriruumi korral kommunaalteenuste mõõturite näidud jms).

 

3.4 Märkused:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(täidetakse vajadusel).

 

 

___________________, ___ ____________ 200___. a

(akti vormistamise koht ja aeg)

 

Allkirjad:

 

 

 

____________________                                                        ___________________

Kasutusse andja esindaja                                                   Kasutaja esindaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär