Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus
Tallinna Linnavalitsus 13.08.2003 määrus number 72
Jõustumine:18.08.2003
Kehtetuks tunnistamine:29.03.2010
Redaktsiooni kehtivus:18.08.2003 - 28.03.2010

 AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 24.03.2010 nr 28 jõustumine 29.03.2010


TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. august 2003 nr 72

 

 

 

 

 

Tallinna linnale kuuluvate hoonete või nende osade kasutusse andmisel kasutatavad tasumäärad ja kasutusotstarbe järgne liigitus

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 34 kinnitatud linnavara kasutusse andmise korra punktidest 7 ja 8,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kehtestada Tallinna linna omandis olevate teistele isikutele üürile antavate hoonete või nende osade (edaspidi äriruumide) kasutusotstarbe järgne liigitus ja üürile antavate äriruumide ühe kuu üüri alghinnad ühe ruutmeetri kohta ilma lisanduvate kohalike ja riiklike maksudeta järgmiselt:

1.1 teisele isikule majandus- või kutsetegevuseks üürile antavad äriruumid, mille üürimise eesmärgiks on saada tulu ning mille kasutusotstarve on:

1.1.1 toiduainete kauplus, mis ei kauple alkohoolsete jookidega

20 kr/m²;

1.1.2 muu kauplus, s.h kauplus, mis kaupleb alkohoolsete jookidega

32 kr/m²;

1.1.3 toitlustusettevõte

26 kr/m²;

1.1.4 toitlustusettevõte, mis kaupleb alkohoolsete jookidega

39 kr/m²;

1.1.5 olmeteenindusettevõte

26 kr/m²;

1.1.6 ladu, s.h hulgimüügiladu

32 kr/m²;

1.1.7 tööstus- ja tootmisettevõte

26 kr/m²;

1.1.8 büroo

39 kr/m²;

1.1.9 muud äritegevuseks vajalikud objektid

32 kr/m².

1.2 kasumit mittetaotlevatele kultuuri-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, spordi-, sotsiaalhooldus- ja heategevuslikele juriidilistele isikutele ja mittetulundusühingutele põhitegevuseks üürile antavad äriruumid, samuti avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele nende põhitegevuseks üürile antavad äriruumid

 7 kr/m²

1.3 üürile antavad garaažid vms

13 kr/m².

2. Punktis 1.1-1.3 nimetatud äriruumide kasutusotstarbe järgset üüri alghinda tuleb korrigeerida punktides 2.1 kuni 2.3 nimetatud koefitsientide korrutisega. Kui koefitsientide korrutis on väiksem kui 0,25, korrutatakse üüri alghinda 0,25. Kui üürile antav äriruum ei asu hoone ühel korrusel, leitakse äriruumi üüri alghind, st ühe kuu üüritasu, erinevatel korrustel asuvate ruumide üüri alghindade summana. Üüri alghinna korrigeerimisel kasutatakse alljärgnevaid koefitsiente:

2.1 hoonet iseloomustavad koefitsiendid:

2.1.1 keskküttega hoone (s.h elektri- või gaasiküte)

1,0

2.1.2 ahjuküttega hoone

0,75

2.1.3 kütteta hoone

0,25

2.2 äriruumi paiknemist hoones arvestavad koefitsiendid:

2.2.1 esimesel korrusel vaateaknaga tänavale

2

2.2.2 esimesel korrusel

1,5

2.2.3 kõrgematel korrustel

1,0

2.2.4 mansardkorrusel

0,5

2.2.5 soklikorrusel 

0,5

2.2.6 keldrikorrusel 

0,25

2.3 hoone heakorrataset ja tehnilist seisundit iseloomustav koefitsient, mis määratakse vahemikus 0,5 - 2,5.

3. Tallinna linna omandis olevad äriruumid antakse linna asutuste kasutusse linnavalitsuse korralduse alusel tasuta ja tähtajatult linnavalitsuse poolt kinnitatud vormi kohase akti alusel. Äriruumi kasutava linna asutuse poolt kuuluvad tasumisele äriruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud.

4. Kui äriruumi üürile andmiseks korraldatakse pakkumine ning äriruumi kasutusotstarvet ei määratleta vastavalt käesolevas määruses sätestatud kasutusotstarvetele (vaba kasutusotstarve), määratakse äriruumi üürimiseks korraldatava pakkumise alghind vastavalt kinnisvarahindaja poolt koostatud eksperthinnangule arvestades vastava äriruumi võimalikku parimat kasutusotstarvet.

5. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 1997 määruse nr 43 punktid 1-3.

6. Määrus jõustub 18. augustil 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär