Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuisu tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 11.06.2003 korraldus number 1514
Kehtetuks tunnistamine:18.11.2009
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2003 - ...

KEHTETU:

Tlv k 18.11.2009 nr 1900

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

11. juuni 2003 nr 1514-k

 

 

Tuisu tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

 

1. Algatada Tuisu tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 6,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tuisu tn 22 kinnistu jagamine ja segafunktsiooniga elu- ja ärihoonete rajamine.

2.  Kinnitada Tuisu tn 22 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1481 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

11. juuni 2003

korraldusega nr 1514-k

 

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1481

 

 

Tuisu tn 22 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks.

 

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja on AS Tondi Kvartal.

 

Planeeritava ala suurus on 6,3 ha.

 

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused:

1.1 AS Tondi Kvartali taotlus 15.01.2003;

1.2 Planeerimisseadus;

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus.

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

2.1 Tuisu tn 22 kinnistu jagamine ja segafunktsiooniga elu- ja ärihoonete rajamine;

2.2 planeeritavale alale jäävate kruntide piiride ja ehitusõiguse määramine või täpsustamine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid:

3.1 Tallinna üldplaneering;

3.2 olemasolevad algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.4 Eesti standard - kuritegevuse ennetamine, linnaplaneerimine ja arhitektuur (EVS 809-1:2002);

3.5 olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;

3.6 planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

3.7 planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd;

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1 Tallinna üldplaneeringuga on planeeringuala juhtfunktsioon ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine, alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Osa alast on magistraaltänavate ärivöönd, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid.

4.2 Planeeritava ala asub Kristiine linnaosas, A. H. Tammsaare tee ja Tuisu tänava vahelises kvartalis. Territoorium on osa endisest Tondi sõjaväelinnakust.

4.3 Krundil olnud endised sõjaväele kuulunud hooned on osaliselt lammutatud. Tondi tn 51-57 endise sõjaväelinnaku maa-ala detailplaneeringu järgi on osa krundist naftasaadustega reostunud ala (AS ECO-PRO keskkonnaekspertiisi alusel). Krundil on kõrghaljastust. Reljeef on vahelduv.

 

5. Nõuded detailplaneeringu koostamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Esitada uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

 

5.2 Linnaruum

5.2.1 Esitada eskiislahenduses planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed, mis sisaldavad:

5.2.1.1 planeeritava alaga külgnevatel aladel algatatud ja kehtestatud detailplaneeringute skeemi;

5.2.1.2 lähiümbruse liiklusskeemi, sh juurdepääse planeeritavale alale, sõiduteid, kergliikluse teid, jalakäijate ülekäiguradasid ja ühistranspordi peatuseid;

5.2.1.3 üldiseks kasutamiseks kavandatavaid ja olemasolevaid puhke- ja virgestusalasid;

5.2.1.4 kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaadet ja analüüsi, arvestades olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtestatud detailplaneeringuid;

5.2.1.5 planeeringualal asuvatele kruntidele määratud ehitusõiguse põhjendust, arvestades kontaktala hoonestuse omapära, olemasolevaid ja kujundatavaid kaugvaateid, kvartalite nurgalahenduste vajadust jms.

5.2.2 Koostada detailplaneering lähtudes Eesti standardist “EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine.“

5.2.3 Määrata krundi ehitusõigus, mis sisaldab:

5.2.3.1 planeeritavate kruntide maa kasutamise sihtotstarbeid;

5.2.3.2 hoonete suurimat lubatud arvu krundil;

5.2.3.3 hoonete suurimat lubatud ehitusalust pinda, näidates võimaliku hoonestatava ala täpse paiknemise krundil;

5.2.3.4 ehitiste suurimat kõrgust krundil meetrites, sidudes selle absoluutse kõrgusega ning tagades naaberkruntide normatiivsed valgustustingimused.

5.2.4 Määrata ehitiste üldised asukoha- ja arhitektuurinõuded, mis sisaldavad:

5.2.4.1 kohustusliku ehitusjoont krundi tänavapoolses osas, arvestades olemasolevate ehitusloa alusel püstitatud hoonetega;

5.2.4.2 ehitistevahelisi kujasid vastavalt normatiivdokumentidele;

5.2.4.3 uusehitiste püstitamise võimalust ning hoonete stiililisi-, mahulisi- ja asukohanõudeid;

5.2.4.4 piirete asukohti, tüüpe ja kõrgusi.

5.2.5 Näidata kõrg- ja madalhaljastus, nii säilitatav kui juurdeprojekteeritav.

5.2.6 Krundi ehitusõigus ja piirangud määrata vastavalt lähteülesande juurde kuuluvas materjalis “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“ esitatud nõuetele.

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Koostada planeeritava ala keskkonnaseisundi hinnang, planeeringu koosseisus esitada reostusuuringute aruande kokkuvõte ning ülevaade läbiviidud saneerimistöödest, ülenormatiivselt reostatud alad kanda tugiplaanile.

5.3.2 Koostada planeeritava ala dendroloogiline hinnang, väärtusliku kõrghaljastusega alad ja väärtuslikud üksikpuud  (I ja II väärtusklass) kanda nii tugi- kui hoonestusplaanile ja näha ette nende säilimine, anda rajatava haljastuse lahendus.

5.3.3 Esitada heit-, liig- ja sademetevee ärajuhtimise lahendus lahkvoolsena, näidata sademetevee loodusesse juhtimise viis ja koht (suubla), parklate ja platside reostusohtlik sademetevesi puhastada enne ühisvõrku suunamist lokaalsetes puhastusseadmetes. Tampoonitud ja tulevikus tampoonitavad puurkaevud kanda nii tugi- kui hoonestusplaanile, kasutusse jäävatel puurkaevudel tagada nõuetekohane sanitaarkaitsetsoon.

5.3.4 Lahendada soojavarustus, lisada hinnang valitud kütteliigi mõjust lähiümbruse keskkonnale, soojavarustuse planeerimisel arvestada Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2010 esitatud kütuste pingereaga, soojakoormused esitada kinnistute kaupa, vajadusel koostada lokaalkatlamaja saastearvutus.

5.3.5 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja käitlemise ettepanekud, äritegevusest tulenevate ja taaskasutatavate jäätmete liikide kaupa käitlemine lahendada soovitavalt hoone mahus või jäätmemajas, elamute piirkonnas näha ette maa-ala ühiskasutusega kogumismahutite paigaldamiseks.

5.3.6 Määrata ehitised, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine.

5.3.7 Keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted esitada seletuskirja eri osana.

 

5.4 Liikluskorraldus

5.4.1 Esitada planeeritava ala liikluskorralduse ettepanek, lahendades parkimise oma krundil vastavalt lähteülesande juurde kuuluvates materjalides “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“ toodud parkimisnormatiividele. Soovitav on igale korterile ette näha auto hoidmise koht parklas või garaa˛is.

5.4.2 Määrata tänavate kaitsevöönd.

5.4.3 Lahendada väljasõidud kruntidelt vajadusel näidates krundi osad, kuhu ei tohi rajada väljasõite.

5.4.4 Lahendada juurdepääs Tuisu tn 18 elamule vastavalt Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 1999 otsusega nr 295 kehtestatud Järve tn ja Tuisu tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringule.

 

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.3 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaa˛vee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.4 Lahendada vajadusel transiitvee ärajuhtimine.

 

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Esitada ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Kanda tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid tehnovõrkude koondplaanile.

 

6. Vormistamine

6.1 Koostada detailplaneering digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvatele materjalidele “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

6.2 Esitada detailplaneeringu eskiis (seletuskiri, planeeritava ala kontaktvööndi funktsionaalsete ja linnaehituslike seoste skeem M 1:2000, hoonestuskava, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustava avaliku arutelu läbiviimist.

6.3 Esitada detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ning ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail) kehtestamiseks.

6.4 Lisada detailplaneeringule planeeringu vastuvõtmiseks eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ning eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

6.5 Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

7. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

7.1 Kristiine Linnaosa Valitsus;

7.2 Kristiine Linnaosa Halduskogu;

7.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus;

7.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet;

7.5 Tallinna Kommunaalamet;

7.6 planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad.

 

 

8. Detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvad materjalid:

8.1 situatsiooniskeem;

8.2 planeeritava ala skeem M 1:3000;

8.3 nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult tellija eksemplaris);

8.4 AS Tondi Kvartali taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

8.5 asendiskeem;

8.6 lähteülesande kooskõlastused:

8.6.1 Kristiine Linnaosa Valitsuse kiri 24.03.2003 nr 1-10/03/149;

8.6.2 Kristiine Linnaosa Halduskogu otsus 18.03.2003 nr 21;

8.6.3 väljavõte Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosoleku protokollist 24.04.2003 nr 9.

 

9. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär