Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 04.06.2003 korraldus number 1433
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 10.06.2015 nr 938

                                  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. juuni 2003 nr 1433-k

 

 

Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

 

     

1. Algatada Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa‑ala suurus on 0,99 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Suurevälja tn 13 kinnistu kruntideks jagamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine ja elamute ehitamine, säilitades antud maa-alal kõrghaljastuse.
(Tlv k 10.06.2015 nr 938)

 

2. Kinnitada Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1493 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

4. juuni 2003

korraldusega nr   1433-k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1493

 

 

Suurevälja tn 13 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja: Andrei Jugantsov

 

 

Planeeritava ala suurus: 1,0 ha

 

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused:

 

1.1 Andrei Jugantsovi taotlus 23.01.2003

1.2 Planeerimisseadus

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

 

2.1 Suurevälja tn 13 kinnistu kruntideks jagamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine ja elamute ehitamine, säilitades antud maa-alal kõrghaljastuse.

2.2 Heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid:

 

3.1 Tallinna üldplaneering;

3.2 Olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.4 Eesti Standard 809-1:2002

3.5 Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid

3.6 Planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused

3.7 Planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

 

4.1 Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas, Kakumäe asumis, Vabaõhumuuseumi tee ja Suurevälja tänava vahelisel alal asuvas elamukvartalis.

4.2 Tallinna üldplaneeringuga on antud ala juhtfunktsiooniks väikeelamute ala ehk põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4 korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitav. Koostatava Tallinna haljastuse arengukava alusel on planeeritav ala määratud perspektiivseks väikeelamute alaks.

4.3 Planeeritav ala asub Kakumäe elamupiirkonnas, mis on hoonestatud põhiliselt ühe- või kahekorruseliste eramutega. Antud elamupiirkonna hoonestus on asetatud ehitusjoonele, mis astub tänavast ca 5 m tagasi.

4.4 Suurevälja tn 13 kinnistu sihtotstarve on sihtotstarbeta maa ning nimetatud krundi pindalaks on 9033 m2. Suurevälja tn 13 kinnistu loodenurgas paikneb trafoalajaam, ülejäänud osa kinnistust on hoonestamata metsaala.

 

5. Nõuded detailplaneeringu koostamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Esitada uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

 

5.2 Linnaruum

5.2.1 Anda planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed

5.2.1.1 Määrata planeeringuala kontaktvööndi olemasolevad ja planeeringutega kavandatud funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed ning planeeringuala asetus linnaruumis arvestades elamupiirkonna iseloomu ja vajadusi.

5.2.1.2 Fikseerida lähiümbruse praegune liiklusskeem, sh. juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad, juurdepääsuteed kalda-aladele ja bussipeatused.

5.2.1.3 Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada planeeritava maa-ala kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse laadi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs. Analüüsist tulenevalt anda detailplaneeringu alale kavandatud kruntide ehitusõiguse, suuruse, hoonete mahu ja ehitusjoone põhjendus.

5.2.1.4 Näidata planeeritava maa-alaga külgnevate maa-alade kehtivad detailplaneeringud ja nende põhilahendused.

5.2.2 Määrata krundi ehitusõigusega:

5.2.2.1 krundi kasutamise sihtotstarve, määrates avalikuks kasutamiseks kavandatud haljaskoridori maa-ala sihtotstarbeks sotsiaalmaa. Anda hoonete ja rajatiste üldfunktsioonid;

5.2.2.2 ehitiste suurim lubatud arv krundil;

5.2.2.3 ehitiste suurim lubatud ehitusalune pindala, näidates võimaliku hoonestatava ala täpse paiknemise krundil;

5.2.2.4 ehitiste suurim lubatud kõrgus. Arvestada naaberkruntide normatiivsete valgustustingimuste tagamisega;

5.2.3 Ehitistevahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele.

5.2.4 Määrata arhitektuurinõuded ehitistele, nii et oleks tagatud piirkonna eripära arvestav ja linnaehituslikult sobiv arhitektuurne iseloom:

5.2.4.1 kohustuslik ehitusjoon vastavalt ehitusluba omavatele ehitistele või varemkehtestatud detailplaneeringutel;

5.2.4.2 uusehituse võimalused ja tingimused – stiililised, mahulised ja asukohanõuded, lähtuvalt piirkonnale omasest ja sobivast hoonestusest;

5.2.4.3 hoonete katusetüübid ja -kalded ning hoonete välisviimistluses kasutatavad materjalid,  keelates välisviimistluses palkmaterjalide kasutamise;

5.2.4.4 piirete vajadus, asukohad, tüübid ja kõrgused.

5.2.5 Määrata üldiseks kasutamiseks kavandatavad puhke- ja virgestusalad.

 

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Koostada planeeritava ala dendroloogiline hinnang, väärtusliku kõrghaljastusega alad ja väärtuslikud üksikpuud (I ja II väärtusklass) kanda nii tugi- kui hoonestusplaanile ning näha ette nende säilimine, anda rajatava haljastuse lahendus.

5.3.2 Kanda tugiplaanile olemasolevad liigvee ärajuhtimise kraavid ja drenaaþivõrgud, puur- ja salvkaevud, heitvee kogumiskaevud, näha ette viimaste likvideerimine, kasutusse jäävatel puurkaevudel tagada nõuetekohane sanitaarkaitseala, tampoonitud ja tulevikus tampoonitavad puurkaevud kanda ka hoonestusplaanile.

5.3.3 Esitada heit-, liig- ja sademetevee ärajuhtimise lahendus lahkvoolsena, näidata sademetevee loodusesse juhtimise viis ja koht (suubla).

5.3.4 Lahendada soojavarustus, lisada hinnang valitud kütuseliigi mõju kohta lähiümbruse keskkonnale, soojavarustuse planeerimisel arvestada “Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2010” esitatud kütuste pingereaga. 

5.3.5 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja käitlemise ettepanekud, taaskasutatavate jäätmete liikide kaupa kogumiseks näha ette maa-ala ühiskasutusega kogumismahutite paigaldamiseks.

5.3.6 Esitada keskkonnakaitse abinõud, mis on vajalikud planeeringuga kavandatud tegevuse elluviimiseks ja sellega kaasnevate keskkonnariskide vähendamiseks.

5.3.7 Keskkonnakaitse abinõud ning  haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted esitada seletuskirja eri osana.

 

5.4 Liikluskorraldus

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek koos parkimise lahendusega oma kruntidel.

5.4.2 Parkimise lahendamisel juhinduda lisatud parkimisnormatiividest.

5.4.3 Määrata tänava kaitsevöönd.

5.4.4 Täpsustada väljasõidud kruntidelt ja/või näidata krundi osad, kus ei tohi olla väljasõite.

5.4.5 Koostada planeeritava ala tänavatevõrgu lahendus.

5.4.6 Esitada planeeritava ala liikluse rahustamise lahendus.

 

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Esitada detailplaneeringu realiseerimiseks vajalike kvartalisiseste ja kvartaliväliste tehnovõrkude mahud

5.5.2 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik. Lahendus peab garanteerima tehnoressurssidega varustamise ning vajadusel sademete- ning drenaaþvee ärajuhtimise võimaluse kõigile kinnistutele.

5.5.3 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.4 Lahendada heitvee ärajuhtimine lahkvoolselt.

5.5.5 Kavandada tehnovõrgud reeglina tee maa-alale, määrates torustike asukohad tänavate põiklõikes.

5.5.6 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaaþvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.7 Lahendada vajadusel transiitvee ärajuhtimine.

 

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Esitada ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Kanda tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid tehnovõrkude koondplaanile.

 

5.7 Vormistamine

 

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvatele detailplaneeringu vormistamise nõuetele, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneeringu eskiislahendus (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, haljastuse hinnang, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne eskiislahenduse avaliku arutelu läbiviimist.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist veel lisaks viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ja ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail).

5.7.4 Planeeringu vastuvõtmiseks lisada detailplaneeringule eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ja eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

5.7.5 Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

6. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

 

6.1 Haabersti Linnaosa Valitsus

6.2 Haabersti Linnaosa Halduskogu

6.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus

6.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet

6.5 Tallinna Kommunaalamet

6.6 Tallinna Maa-amet

6.7 Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad

6.8 Kinnisasja omanikud, kelle senist maakasutust või krundi ehitusõigust detailplaneeringuga muudetakse.

 

7. Detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvad materjalid

 

7.1 Situatsiooniskeem

7.2 Planeeritava ala skeem M 1:2000

7.3 Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult tellija eksemplaris)

7.4 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

7.5 Suurevälja tn 13 krundi plaan M 1:200

7.6 Lähteülesande kooskõlastused:

7.6.1 Haabersti Linnaosa Valitsuse kiri 09.04.2003 nr 1-11/03/437

7.6.2 Haabersti Linnaosa Halduskogu otsus 08.04.2003 nr 33

7.6.3 Tallinna Maa-ameti kiri 17032003 nr 4-13/03/1369

7.6.4 Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni otsus 08.05.2003 nr 10

 

8. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär