Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2003 määrus number 45
Jõustumine:19.05.2003
Kehtetuks tunnistamine:11.02.2013
Redaktsiooni kehtivus:28.03.2005 - 11.02.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 06.02.2013 nr 8, jõustumine 11.02.2013

REDAKTSIOON:

Tlv m 23.03.2005 nr 29 jõust. 28.03.2005

Tlv m 12.01.2005 nr 6 jõust. 17.01.2005

Tlv m 27.10.2004 nr 83 jõust. 28.10.2004

Tlv m 02.06.2004 nr 54 jõust. 07.06.2004

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. mai 2003 nr 45

 

 

 

 

 

Parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Lähtudes Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 ja Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003      määrusega nr 9 kinnitatud  “Parkimistasu” punktist 8,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärus vastavalt lisale 1.

2. (Kehtetu - Tlv m 02.06.2004 nr 54 jõust. 07.06.2004)

3. Tunnistada kehtetuks:

3.1 Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 1999 määruse nr 106 punkt 1;

3.2 Tallinna Linnavalitsuse  8. jaanuari 2003 määruse nr 3 punktid 1 ja 2.

4. Määrus jõustub 19. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2003 määrusega nr 45

LISA 1

 

Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni põhimäärus

 

 

     

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Tallinna Linnavalitsuse sõidukite parkimise sooduslubade (edaspidi soodusluba) väljastamise komisjon (edaspidi  komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatise komisjonina eesmärgiga vaadata läbi taotlusi füüsiliste ja juriidiliste isikute sõidukite soodustatud tingimustel parkimiseks.

1.2 Komisjoni põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

1.3 Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. KOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS

2.1 (Kehtetu – Tlv m 27.10.2004 nr 83 jõust. 28.10.2004)

2.2 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimees on vastavat valdkonda kureeriv abilinnapea.

(Tlv m 27.10.2004 nr 83 jõust. 28.10.2004)

2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), Tallinna Kesklinna Valitsuse, Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Transpordiameti (edaspidi transpordiamet) esindajad ja teised linnavalitsuse poolt määratud isikud.

(Tlv m 12.01.2005 nr 6 jõust. 17.01.2005)

2.4 Komisjoni tehnilist tööd korraldab sekretär, kelle määrab transpordiameti juhataja.

(Tlv m 23.03.2005 nr 29 jõust. 28.03.2005)

2.5 Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab linnavalitsus.

2.6 Komisjon saab kokku üks kord nädalas, taotluste puudumisel vähemalt üks kord kvartalis.

2.7 Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

(Tlv m 27.10.2004 nr 83 jõust. 28.10.2004)

2.8 Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl. Otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

2.9 Komisjoni otsuse alusel vormistab komisjoni sekretär linnavalitsuse korralduse eelnõu.

3. KOMISJONI ÜLESANDED JA ÕIGUSED

3.1 Komisjoni ülesanded on:

3.1.1  transpordiameti kaudu linnavalitsusele parkimistasu soodustuste ja/või tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimise kuukaardi saamiseks esitatud taotluste läbivaatamine;

(Tlv m 23.03.2005 nr 29 jõust. 28.03.2005)

3.1.2 parkimistasu soodustuse andmise või soodustuse andmisest keeldumise kohta linnavalitsuse korralduse eelnõu ettevalmistamine ja linnavalitsuse istungile esitamine;

3.1.3 ettepanekute tegemine parkimise paremaks korraldamiseks ja tänavate läbilaskevõime suurendamiseks.

3.2 Komisjonil on õigus:

3.2.1 põhjendatud taotluse korral teha linnavalitsusele ettepanek linnavolikogu poolt kehtestatud parkimistasu soodustuse andmiseks;

3.2.2 pöörduda parkimistasu soodustuse taotleja poole tööks vajalike dokumentide saamiseks;

3.2.3 esitada linnavalitsusele ettepanekuid parkimiskorraldust, liikluskorraldust ja –ohutust puudutavates küsimustes;

3.2.4 saada linnaasutustelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid.

4. TEGEVUSE LÕPETAMINE

4.1 Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär