Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2003 määrus number 43
Jõustumine:19.05.2003
Kehtetuks tunnistamine:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2009 - 06.06.2011

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumine 06.06.2011

REDAKTSIOON:

Tlv m 02.12.2009 nr 87 jõust. 07.12.2009

Tlv m 06.05.2009 nr 41 jõust. 11.05.2009

Tlv m 02.04.2008 nr 27 jõust. 07.04.2008

Tlv m 09.05.2007 nr 43 jõust. 14.05.2007
Tlv m 14.12.2005 nr 123 jõust. 19.12.2005

Tlv m 06.04.2005 nr 32 jõust. 11.04.2005
Tlv m 03.11.2004 nr 84 jõust. 08.11.2004
Tlv m 18.02.2004 nr 15 jõust. 23.02.2004
Tlv m 24.09.2003 nr 87 jõust. 29.09.2003

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14 mai 2003 nr 43

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Võttes aluseks  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 24 “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine” ning Tallinna põhimääruse § 501 lõiked  1-5,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Moodustada Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjon ja kinnitada selle põhimäärus vastavalt lisale.

 

2. (Kehtetu - Tlv m 02.12.2009 nr 87 jõust. 07.12.2009)

 

3. Määrus jõustub 19. mail 2003.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

LISA

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2003

määrusele nr 43

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni põhimäärus

 

 

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärgiks on tuvastada Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) võrkude laiendamise projekti või selle osa vastavus ÜVK arendamise kavale, projektiga seotud geograafilise ala planeeringutele ja hoonestusprojektidele, otsustada projektiga seotud geograafilisel alal ÜVK-ga liitumisel  liitumistasu ühe ruutmeetri tasumäära põhjendatus ja anda soovitus linnavalitsusele selle kinnitamiseks.

1.2 Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. Komisjoni koosseis

2.1 Komisjoni koosseis on 8-liikmeline.

2.2 Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab linnavalitsus.

2.3 Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kelleks on vastavat valdkonda kureeriv abilinnapea.

2.4 Komisjoni tehnilist tööd korraldab Tallinna Kommunaalamet.

 

3. Komisjoni töö korraldamine

3.1 Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele komisjoni esimehe otsustusel.

3.2 Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh esimees.

3.3 Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

3.4 Komisjoni otsustused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl. Komisjoni otsustused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

 

4. Ülesanded

4.1 Komisjoni ülesandeks on:

4.1.1 hinnata vee-ettevõtja poolt ÜVK võrkude laiendamise projektiga seotud geograafilise ala valikut ÜVK arendamise kava, linna üldplaneeringu ja selle geograafilise ala planeeringutest lähtuvalt;

4.1.2 hinnata ÜVK võrkude laiendamise projekti  või selle osa sotsiaalmajanduslikku põhjendatust;

4.1.3 hinnata Tallinna Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutuse poolt ÜVK võrkude laiendamise projekti  või selle osa liitumistasu ühe ruutmeetri tasumäära majanduslikku põhjendatust;

4.1.4 edastada ÜVK võrkude laiendamise projekti  või selle osa liitumistasu ühe ruutmeetri tasumäär Tallinna Ettevõtlusametile selle esitamiseks linnavalitsuse istungil kinnitamiseks;

4.1.5 teha ettepanekuid ÜVK võrkude laiendamise geograafilise ala piirkondade valikuks kinnistute omanike soovidest, keskkonna säästlikkusest ja muudest asjaoludest lähtuvalt.

 

5. Õigused

5.1 Komisjonil on õigus:

5.1.1 saada linna ametiasutustelt ja linna asutustelt ning linna osalusega äriühingutelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

5.1.2 esitada linnavalitsusele ettepanekuid ÜVK võrkude laiendamise projektide või nende osade eelarvete osas nende edastamiseks vee-ettevõtjatele;

5.1.3 esitada linnavalitsusele põhjendatud ettepanekuid  ÜVK võrkude laiendamise projektidega või nende osadega seotud geograafilise ala piirkondade muutmiseks edastamaks need vee-ettevõtjatele.

 

6. Tegevuse lõpetamine

6.1 Komisjoni tegevus lõpetatakse linnavalitsuse poolt.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär