Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise kord
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2003 määrus number 42
Jõustumine:19.05.2003
Kehtetuks tunnistamine:22.10.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.03.2004 - 22.10.2012

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 17.10.2012 nr 48, jõustumine 22.10.2012

REDAKTSIOON:

Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

14. mai 2003 nr 42

 

 

 

 

 

Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise kord

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 5 ja § 6, Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 25 kinnitatud liitumistasu hüvitamise juhendist Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel ning 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskirjast,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

       

1. Kehtestada Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 25 kinnitatud liitumistasu hüvitamise juhendi Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel (edaspidi juhend) rakendamise kord:

1.1 ühisveevärgi ja ­‑kanalisatsiooni omanik või valdaja  saadab teate koos juhendiga ja selle  rakendamise korraga geograafilise ala kinnistute või kruntide omanikele või valdajatele paludes nõusolekut kinnistu veevärgi ja/või –kanalisatsiooni (edaspidi kinnistusisene võrk) ehitusprojekti koostamiseks ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt või teavet sellest keeldumiseks;

1.2 ühisveevärgi ja ­‑kanalisatsiooni omanik või valdaja koostab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise projektiga (edaspidi projekt) koos  kinnistusiseste võrkude ehitusprojektid või korraldab selle koostamise;

1.3 ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanik või valdaja esitab Vee-ettevõtjate Järelevalve Sihtasutusele (edaspidi Sihtasutus) Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga   liitumise eeskirja punktis 7.9 märgitud andmed projekti või selle osa kulude ja liitumistasu määra läbivaatamiseks;

1.4 Sihtasutus edastab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omaniku või valdaja esitatud andmed koos läbivaatamise otsusega 30 päeva jooksul Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjonile (edaspidi komisjon);

1.5 komisjon vaatab läbi ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omaniku või valdaja esitatud andmed ja Sihtasutuse otsuse ning edastab need koos ettepanekuga liitumistasu määra kinnitamiseks projektile või selle osale Tallinna Ettevõtlusametile Tallinna Linnavalitsuse määruse ettevalmistamiseks ja istungile esitamiseks;

1.6 ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanik või valdaja teatab kirjalikult ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) liitumisvõimalusest ÜVK võrkude laiendamise  piirkonnas asuvate kinnistute või kruntide omanikele ühe kuu jooksul pärast Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt  kasutusloa väljastamist selle piirkonna ÜVK võrkudele;

1.7 ÜVK-ga liitumistoimingu alguskuupäevaks on  Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt  väljastatud kasutusloal märgitud kuupäev;

1.8 kinnistu omanik sõlmib ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanikuga või valdajaga  liitumislepingu ja esitab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanikule või valdajale taotluse  liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks vastavalt käesoleva määrusega kinnitatud vormile (lisa 1);

1.9 ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik või valdaja esitab pärast kinnistu või krundi omaniku poolt esitatud liitumistasu täielikuks või osaliseks  hüvitamiseks  taotluse vastuvõtmist Tallinna Kommunaalametile iga nädala lõpus e-postiga liitumishüvitiste taotlejate nimekirja kinnistu või krundi omaniku aadressi kontrollimiseks rahvastikuregistris, mille Tallinna Kommunaalamet tagastab ühe nädala jooksul e-posti teel kontrollimise tulemustega;

1.10 kinnistu või krundi omanik või ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni  omanik või valdaja kokkuleppel omanikuga tellib kinnistusisese võrgu ehitamise isikult, kes on kantud riiklikku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registrisse (edaspidi RETTER). Kinnistu või krundi vee, kanalisatsiooni ja sadevee või drenaaži liitumistorustikke võib ehitada ka kinnistu omanik, kui see toimub isiku järelevalvel, kes on kantud RETTER-isse. Enne ehitustöödega alustamist tuleb ehitajal taotleda Tallinna Kommunaalametist kaevetööde luba juhul, kui ehitustöid teostatakse tänava maa-alal;

1.11 kui kinnistu või krundi  omanik keeldus kinnistusisese võrkude ehitusprojekti koostamisest koos võrkude laiendamise ehitusprojektiga  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt kooskõlas käesoleva määruse punktiga 1.1, siis taotleb kinnistu omanik ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanikult või valdajalt  liitumistingimused ja ehitab kinnistusisese võrgu vastavuses Ehitusseaduse nõuetele;

1.12 kinnistusisese võrgu  liitumise kohta ÜVK-ga vormistatakse akt vastavalt  käesoleva määrusega kinnitatud vormile (lisa 2), millele lisatakse kinnistusisese võrgu teostusjoonis;

1.13 ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik või valdaja esitab kinnistusisese võrgu  ÜVK-ga liitumise akti koopia koos teostusjoonisega Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile;

1.14  liitumistasu täieliku või osalise hüvitise, mis on ettenähtud juhendi punktis 1 nimetatud isikutele, ülekandmiseks esitab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanik või valdaja kahe nädala jooksul pärast kinnistu või krundi ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumist tõendava akti vormistamist Tallinna Kommunaalametile avalduse iga kinnistu või ÜVK võrkude laiendamise piirkonna kinnistute kohta. Avaldusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:

1.14.1 juhendi punktis 1 nimetatud isiku taotlus liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks koos nõutavate dokumentidega vastavalt lisale 1;

1.14.2 ÜVK võrkude laiendamise piirkonnale või selle osale Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti poolt väljaantud kasutusloa koopia;

1.14.3 ÜVK võrkude laiendamise piirkonna või selle osa ehituskulude alusel kinnistu liitumistasu arvestus;

1.14.4 koopia kinnistusisese võrgu liitumist ÜVK-ga tõendavast aktist vastavalt lisale 2;

1.15 Tallinna Kommunaalamet teatab kirjalikult ühe kuu jooksul pärast punktis 1.14 nimetatud dokumentide laekumist ÜVK-ga liitunud kinnistu või krundi omanikule ning ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanikule või valdajale liitumistasu hüvitise suuruse;

1.16  liitumistasu hüvitamise arvutamisel arvestab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanik või valdaja:

1.16.1 juhul, kui Riiklikus ehitisregistris puuduvad andmed hoone suletud brutopinna kohta, kasutab koefitsienti 1,34 hoone suletud netopinna kohta;

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

1.16.2 juhul, kui hoone dokumentatsioonis puuduvad andmed hoone esimese korruse suletud brutopinna kohta, selle pinna mahaarvamise aluseks hoone ehitusaluse pinna;

1.16.3 hoonete suhtes, mis on kasutusele võetud, kuid mille kohta puuduvad andmed Riiklikus ehitisregistris, liitumistasu hüvitise määramisel nende projektijärgsete andmetega;

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

1.17 kui kinnistul või krundil asuv hoone vallasvarana on kaasomandis ja kõigi kaasomanike elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress või kinnistu sihtotstarve ei ole 100 % elamumaa, lähtutakse liitumistasu hüvitise arvutamisel lisas 3 toodud valemist;

1.18 aasta möödumisel  ÜVK võrkude laiendamise piirkonnale või selle osale kasutusloa andmisest ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanik või valdaja esitab Tallinna Kommunaalametile taotluse nende kinnistute, mis vastavad liitumistasu hüvitamise tingimustele, kuid ei kuulu hüvitamisele 100% määraga, liitumistasu hüvitamiseks 80% määraga. Ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni omanik või valdaja lisab taotlusele:

1.18.1 100% määraga hüvitatud kinnistute nimestiku aadressidega ja hüvitise suurusega;

1.18.2 mittehüvitatud, kuid tingimustele vastavate kinnistute nimestiku, milles toodud kinnistu vastavus hüvitamistingimustele, liitumistasu arvestamise näitajad, liitumistasu ja hüvitise suurus.

Tallinna Kommunaalamet kontrollib esitatud taotluse vastavust hüvitamise juhendi tingimustele ja vastavuse korral esitab Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks.

2. Kinnitada liitumistasu hüvitamise taotlemiseks vajalike dokumentide vormid:

2.1 taotlus ühisveevärgi ja/või ‑kanalisatsiooni liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks vastavalt lisale 1;

2.2 akt kinnistu või krundi liitumise kohta ühisveevärgi ja/või ‑kanalisatsiooniga vastavalt lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2002 määrus nr 33 “Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise kord”.

4. Määrus jõustub 19. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2003

määrusega nr 42

LISA 1

 

 

TAOTLUS*

ühisveevärgi ja/või ‑kanalisatsiooni liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks

(*esitatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanikule või valdajale)

 

 

 

 TÄIDAB LIITUMISHÜVITISE TAOTLEJA:

 

Kinnistu või krundi aadress_________________________________________________________

 

Kinnistu omaniku (ke), hoonestaja(te) või hoone kui vallasasja omaniku(ke):

 jrk. nr

perekonna- ja eesnimi

isikukood (ID)

elukoha aadress(id)

 1

 

 

 

 2

 

 

 

 3

 

 

 

 4

 

 

 

 5

 

 

 

 

Palun(me) Tallinna Linnavalitsusel hüvitada ühisveevärgi ja/või ‑kanalisatsiooniga liitumise liitumistasu Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 alusel ja hüvitis, pärast kinnistu või krundi liitumise kohta ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga akti allakirjutamist, üle kanda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanikule või valdajale

______________________________________________________________________________.

(ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja nimi)

 

Kinnistul või krundil asuvad hooned on võetud kasutusse (alaliselt, ajutiselt)__________________

_______________________________________________________________________________

(kasutusse võtmise alus ja aeg)

 

Kinnistul või krundil asuvatele hoonetele on väljastatud ehitusluba, millena käsitletakse kinnitatud ehitusprojekti või kasutusluba (hoone riiklikku vastuvõtu akti)

_______________________________________________________________________________

(number ja väljaandmise aeg)

 

Kinnistu, hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistu või hoone kui vallasasja juurde määratud krundi pinnast on elamumaa sihtotstarbega ___________%

 Allkiri(jad): 1.___________________________________________________________________

                                                                (nimi) (allkiri)

_______________________________________________________________________________

               

_______________________________________________________________________________

 

kuupäev:_____________

Taotluse koos lisadega võttis vastu ja kontrollis:_________________________________________________________________

                             (ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja esindaja nimi) (allkiri) (kuupäev)

 

Andmed Tallinna Kommunaalametis kontrollinud:

                                      ____________________________________________________

(nimi) (allkiri) (kuupäev)

 

Taotlusele lisatud:

 

1. hoonete ehitusloa ( kinnitatud ehitusprojekti tiitelleht)või kasutusloa (hoone riikliku vastuvõtu akt) koopia;

2. Riikliku ehitisregistri kinnitatud väljavõtte koopia hoone kuuluvuse kohta ja maakasutusõigust tõendavad dokumendid (juhul kui hoone juurde määratud krunt on kinnistamata);

(Tlv m 25.02.2004 nr 16 jõust. 01.03.2004)

3. väljavõte kinnistusraamatust kinnistu või hoonestusõiguse kuuluvuse kohta.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2003

määrusega nr 42

LISA 2

 

AKT

KINNISTU VÕI KRUNDI LIITUMISE KOHTA ÜHISVEEVÄRGI JA/VÕI –KANALISATSIOONIGA

 

 

 

Nr ________________________ “___ “_________________________________________ 2003

 

Tallinnas,__________________________________________________ kinnistul või krundil

(kinnistu või hoone omaniku või hoonestaja nimi, isikukood)

 

_______________________________________________________________________________

(kinnistu või hoone aadress)

 

asuva veevärgi ja/või kanalisatsiooni (s.h. sademete ja drenaaživee) liitumise kohta.

 

Ehitaja_________________________________________________________________________

(nimi, reg. kood)

 

Otsus:

Töö on teostatud ehitusprojekti (liitumistingimuste) kohaselt ja kinnistu veevärk ja -kanalisatsioon (mittevajalik läbi kriipsutada) on ühendatud liitumispunktis Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

 

Märkused:______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________.

 

 Kinnistu või hoone omanik või hoonestaja: ___________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(nimi) (allkiri)

 

 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik või valdaja:____________________________________

(amet)

 ______________________________________________________________________________

(nimi) (allkiri)

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2003

määrusele nr 42

LISA 3

 

Liitumistasu hüvitise arvutamine

 

 

 

1. Kui kinnistul või krundil asuv hoone vallasvarana on kaasomandis ja kõigi kaasomanike elukohaks ei ole Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress või kinnistu sihtotstarve ei ole 100% elamumaa, arvutatakse liitumistasu hüvitis järgmiselt:

 

VALEM

(%)

 

kus:

 

- hüvitamisele kuuluv liitumistasu osa, %;

 

a - elamumaa osatähtsus kinnistu, hoonestusõiguse alusel kasutatava kinnistu või hoone kui vallasasja juurde määratud krundi pinnast, %;

 

- kinnistul või krundil asuva hoone vallasvarana kaasomanike, kelle elukohaks on rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress, kaasomandi osade summa, lihtmurruna;

 

c - hüvitamisele kuuluv liitumistasu osa, olenevalt kinnistu või krundil vallasvarana asuva hoone, ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga liitumisest:

-esimesel aastal 100%

-teisel või järgnevatel aastatel 80%.                  

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär