Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 07.05.2003 määrus number 39
jõustumine 12.05.2003

Redaktsiooni kehtivus 03.02.2018 - ...
REDAKTSIOON:
Tlv m 24.01.2018 nr 8 [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Tlv m 10.03.2010 nr 24, jõustumine 15.03.2010
Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn 7. mai 2003 nr 39

Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1-5 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punktidest 2.5, 2.6 ja 2.12,

Tallinna Linnavalitsus
määrab:


1. Kinnitada juurdelisatud:

1.1 Linna eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 1;

1.2 Linnaosa eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 2;

1.3 Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vorm vastavalt lisale 3.

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Määrus jõustub 12. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

Lisa 1 LINNA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD (Tlv m 22.03.2009 nr 22 jõust. 01.04.2009)
Lisa 2 LINNAOSA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD [RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
Lisa 3 AVALDUS ELURUUMI ÜÜRIMIST TAOTLEVA ISIKUNA ARVELEVÕTMISEKS