Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 17.10.2002 nr 56
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv m 10.05.2000 nr 32
Akt on aluseks
 
Tlv k 09.05.2018 nr 681
 
Tlv k 04.04.2018 nr 506
 
Tlv k 28.03.2018 nr 470
 
Tlv k 08.02.2017 nr 223
 
Tlv k 01.02.2017 nr 192
 
Tlv k 18.01.2017 nr 105
 
Tlv k 22.06.2016 nr 1113
 
Tlv k 15.06.2016 nr 999
 
Tlv k 08.06.2016 nr 932
 
Tlv k 18.05.2016 nr 774
 
Tlv k 03.02.2016 nr 162
 
Tlv k 13.01.2016 nr 23
 
Tlv k 16.12.2015 nr 1893
 
Tlv k 04.11.2015 nr 1651
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1164
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1165
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1171
 
Tlv k 12.08.2015 nr 1172
 
Tlv k 23.04.2014 nr 657
 
Tlv k 16.10.2013 nr 1442
 
Tlv k 19.06.2013 nr 899
Aktile viitab
 
Tlv k 17.06.2020 nr 745
 
Tlv k 15.01.2020 nr 55
 
Tlv k 03.04.2019 nr 471
 
Tlv k 27.02.2019 nr 300
 
Tlv k 20.02.2019 nr 266
 
Tlv k 20.02.2019 nr 267
 
Tlv k 30.01.2019 nr 141
 
Tlv k 30.01.2019 nr 142
 
Tlv k 19.12.2018 nr 1860
 
Tlv k 05.12.2018 nr 1760
 
Tlv k 05.12.2018 nr 1761
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1681
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1682
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1683
 
Tlv k 21.11.2018 nr 1684
 
Tlv k 24.10.2018 nr 1545
 
Tlv k 24.10.2018 nr 1546
 
Tlv k 10.10.2018 nr 1456
 
Tlv k 10.10.2018 nr 1462
 
Tlv k 03.10.2018 nr 1429
 
Tlv k 26.09.2018 nr 1380
 
Tlv k 26.09.2018 nr 1382
 
Tlv k 27.06.2018 nr 1035
 
Tlv k 20.06.2018 nr 977
 
Tlv k 16.05.2018 nr 715
 
Tlv k 02.05.2018 nr 659
 
Tlv k 18.04.2018 nr 584
 
Tlv k 04.04.2018 nr 505
 
Tlv k 04.04.2018 nr 507
 
Tlv k 28.03.2018 nr 475
 
Tlv k 28.03.2018 nr 476
 
Tlv k 12.03.2018 nr 369
 
Tlv k 07.03.2018 nr 334
 
Tlv k 07.03.2018 nr 337
 
Tlv k 07.03.2018 nr 341
 
Tlv k 07.03.2018 nr 342
 
Tlv k 28.02.2018 nr 295
 
Tlv k 14.02.2018 nr 227
 
Tlv k 05.02.2018 nr 185
 
Tlv k 05.02.2018 nr 187
 
Tlv k 05.02.2018 nr 193
 
Tlv k 05.02.2018 nr 194
 
Tlv k 17.01.2018 nr 58
 
Tlv k 06.12.2017 nr 1906
 
Tlv k 08.11.2017 nr 1717
 
Tlv k 08.11.2017 nr 1724
 
Tlv k 08.11.2017 nr 1725
 
Tlv k 01.11.2017 nr 1684
 
Tlv k 01.11.2017 nr 1688
 
Tlv k 18.10.2017 nr 1612
Näita veel (413)
Akti muudavad
 
Tlv m 24.01.2018 nr 8
 
Tlv m 10.03.2010 nr 24
 
Tlv m 25.03.2009 nr 22
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 07.05.2003 määrus number 39
Jõustumine:12.05.2003
Redaktsiooni kehtivus:12.05.2003 - 31.03.2009

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

7. mai 2003  nr 39

 

 

 

 

 

Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine

 

 

 

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 1-5 ja Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 punktidest 2.5, 2.6 ja 2.12,

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud:

1.1  Linna eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 1;

1.2  Linnaosa eluasemekomisjoni põhimäärus ja töökord vastavalt lisale 2;

1.3  Eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vorm vastavalt lisale 3.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 10. mai 2000 määruse nr 32 “Tallinna linnale kuuluvate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise ja eluruumide üürile andmise korra rakendamine“ punktid 1-7.

3. Määrus jõustub 12. mail 2003.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

7. mai 2003

määrusega nr 39                     

LISA 1

 

LINNA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD

 

 

 

I ÜLDSÄTTED

1. Linna eluasemekomisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

2. Komisjoni põhimääruse ja töökorra kinnitab ja teeb selles muudatusi linnavalitsus.

3. Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest ja töökorrast.

II KOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS

4. Komisjoni isikulise koosseisu kinnitab linnavalitsus.

5. Komisjoni koosseisu peavad kuuluma Tallinna Elamumajandusametit (edaspidi elamumajandusamet) kureeriv abilinnapea, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametit (edaspidi sotsiaal- ja tervishoiuamet) kureeriv abilinnapea, Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) linnavarakomisjoni, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiukomisjoni ning tarbijakaitsekomisjoni, kõikide linnaosade valitsuste, tagastatud majade omanike organisatsiooni esindaja ja nendes majades elavate üürnike organisatsiooni esindaja.

6. Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad linnavalitsuse vastava õigusakti jõustumisest.

7. Komisjoni esimees on elamumajandusametit kureeriv abilinnapea. Komisjoni aseesimees valitakse komisjoni liikmete hulgast.

8. Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kes määratakse elamumajandusameti juhataja käskkirjaga. Komisjoni sekretär ei ole komisjoni liige.

9. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele.

10. Komisjoni koosoleku kokkukutsumise otsustab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

11. Komisjoni koosoleku päevakorra koostab komisjoni sekretär ja selle kinnitab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

12. Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha üldjuhul viis tööpäeva ja päevakorra kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist.

13. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

14. Komisjoni koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

15. Kui komisjoni liige ei saa mõjuvatel põhjustel osaleda komisjoni koosolekul, teatab ta sellest komisjoni sekretärile hiljemalt enne koosoleku algust.

16. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

17. Komisjoni otsus võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

18. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg, koosolekul osalenud komisjoni liikmete ja kutsutud isikute nimed, koosoleku päevakorra punktid ja nendes vastuvõetud otsused.

19. Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab komisjoni sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab elamumajandusamet.

20. Komisjoni tehnilist teenindamist ja asjaajamist korraldab elamumajandusamet.

21. Komisjoni otsused on linnavalitsuse õigusaktide vastuvõtmisel soovitusliku iseloomuga.

22. Komisjoni ülesanded on ettepanekute esitamine linnavalitsusele:

22.1 asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamise kohta;

22.2 asustamata eluruumide, mis olid Tallinna linna kui eluruumide erastamise kohustatud subjekti omandis Eluruumide erastamise seaduse jõustumise ajal, enampakkumisel erastamise kohta;

22.3 asustamata munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamise kohta.

23. Komisjon täidab ka teisi käesoleva põhimääruse ja töökorra ning teiste Tallinna õigusaktidega antud ülesandeid.

24. Komisjonil on õigus:

24.1 saada elamumajandusametilt andmeid linnale kuuluvate asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kohta ja linnaosade valitsustes munitsipaal- ja sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetute kohta;

24.2 saada linna asutustelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

24.3 anda arvamusi ja ettepanekuid linna elamusuhteid ja elamumajandust käsitlevates küsimustes.

25. Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

 

III KOMISJONI TÖÖKORD

 

26. Linnaosade valitsused esitavad iga kuu viiendaks kuupäevaks andmete esitamise kuu esimese kuupäeva seisuga elamumajandusametile kõigi nende valitsemisel olevate asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kohta andmed vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra punktile 17.

 

27. Andmed esitatakse elektrooniliselt e-posti kaudu reaalselt majutatavate asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kohta vastavalt väljatöötatud tabeli vormile.

 

28. Tallinna Kesklinna linnaosa eluasemekomisjonil, Kristiine linnaosa eluasemekomisjonil, Mustamäe linnaosa eluasemekomisjonil, Nõmme linnaosa eluasemekomisjonil, Pirita linnaosa eluasemekomisonil ja Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonil on õigus esitada linnavalitsusele või linnavolikogule ettepanekuid kõigi vastava linnaosa valitsemisel olevate asustamata munitsipaaleluruumide üürile andmiseks. Haabersti linnaosa eluasemekomisjonile ja Lasnamäe linnaosa eluasemekomisjonile peab asustamata munitsipaaleluruum olema eelnevalt linnavalitsuse korraldusega eraldatud.

 

29. Kui Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus ja Põhja-Tallinna Valitsus ei soovi tema valitsemisel olevat asustamata munitsipaaleluruumi kasutada oma linnaosas arvele võetud eluruumi üürimist taotlevate isikute majutamiseks, esitab linnaosa valitsus punktis 26 nimetatud tähtajaks elamumajandusametile ettepaneku jaotada asustamata munitsipaaleluruum teistele linnaosade eluasemekomisjonidele majutamiseks.

 

30. Haabersti Linnaosa Valitsusel ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusel on õigus jätta esitatud asustamata munitsipaaleluruumidest oma linnaosale majutamiseks ¼, kuid mitte vähem kui üks asustamata munitsipaaleluruum. Asustamata munitsipaaleluruumide hulgast linnaosale endale jäävate eluruumide osas teeb valiku linnaosa valitsus, kelle valitsemisel asustamata eluruum on. Linnaosa valitsusele endale majutamiseks jäävatest asustamata munitsipaaleluruumidest informeerib linnaosa valitsus elamumajandusametit punktis 26 nimetatud tähtajaks.

 

31. Kui Haabersti Linnaosa Valitsusel või Lasnamäe Linnaosa Valitsusel on vajalik majutamiseks rohkem kui ¼ tema valitsemisel olevatest asustamata munitsipaaleluruumidest, esitab linnaosa valitsus vastava põhjendatud taotluse punktis 26 nimetatud tähtajaks elamumajandusametile. Samuti esitatakse punktis 26 nimetatud tähtajaks elamumajandusametile taotlus, kui linnaosa valitsusel on vajalik eluruume elanike ümberpaigutamiseks, seoses elamute renoveerimisega.

 

32. Arvestades punktides 29, 30 ja 31 tehtud ettepanekuid ja taotlusi ning linna eluasemekomisjoni otsust nende rahuldamise kohta määrab elamumajandusamet Tallinna Kesklinna linnaosa eluasemekomisjonile, Kristiine linnaosa eluasemekomisjonile, Mustamäe linnaosa eluasemekomisjonile, Nõmme linnaosa eluasemekomisjonile, Pirita linnaosa eluasemekomisjonile ja Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonile jaotatavate asustamata munitsipaaleluruumide kvoodi (edaspidi: kvoot).

 

33. Kvoodi määramisel võetakse aluseks asustamata munitsipaaleluruumide ja linnaosade valitsustes arvele võetud munitsipaaleluruumi üürimist taotlevate isikute arv. Kvoodi määramisel loetakse asustamata munitsipaaleluruumideks Haabersti Linnaosa Valitsuse ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse asustamata munitsipaaleluruumid väljaarvatud need asustamata eluruumid, mis jäävad nende linnaosade eluasemekomisjonidele endale majutamiseks ja asustamata munitsipaaleluruumid, mille kohta on Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus ja Põhja-Tallinna Valitsus teinud ettepaneku jaotada need teistele linnaosade eluasemekomisjonidele majutamiseks.

 

34. Asustamata munitsipaaleluruumide Tallinna Kesklinna linnaosa eluasemekomisjonile, Kristiine linnaosa eluasemekomisjonile, Mustamäe linnaosa eluasemekomisjonile, Nõmme linnaosa eluasemekomisjonile, Pirita linnaosa eluasemekomisjonile ja Põhja-Tallinna linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks jaotamise ettepanekute esitamisel võetakse komisjoni poolt aluseks linnaosa valitsusele määratud kvoot.

 

35. Sotsiaaleluruumid jäävad sellele linnaosa eluasemekomisjonile majutamiseks, millisele linnaosa valitsusele sotsiaaleluruum on linnavalitsuse poolt majutamiseks eraldatud.

 

36. Kui punktis 35 nimetatud sotsiaaleluruum vabaneb ja linnaosa valitsus ei soovi vabanenud sotsiaaleluruumi kasutada oma linnaosas arvele võetud sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute majutamiseks, esitab linnaosa valitsus elamumajandusametile punktis 26 nimetatud tähtajaks ettepaneku jaotada asustamata sotsiaaleluruum teistele linnaosade eluasemekomisjonidele majutamiseks. Elamumajandusamet edastab linnaosa valitsuse ettepaneku komisjonile, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku, millisele linnaosa eluasemekomisjonile asustamata sotsiaaleluruum majutamiseks eraldatakse.

 

37. Uutes ja rekonstrueeritud elamutes asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide  linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamisel võetakse üldjuhul aluseks linnaosade valitsustes arvele võetud munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute arv.

 

38. Uutes ja rekonstrueeritud elamutes munitsipaal- või sotsiaaleluruumi vabanemisel jääb eluruum majutamiseks sellele linnaosa eluasemekomisjonile, kellele munitsipaal- või sotsiaaleluruum majutamiseks eraldati.

 

39. Kui punktis 38 nimetatud eluruum vabaneb ja linnaosa valitsus ei soovi vabanenud munitsipaal- või sotsiaaleluruumi kasutada oma linnaosas arvele võetud munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute majutamiseks, esitab linnaosa valitsus elamumajandusametile punktis 26 nimetatud tähtajaks ettepaneku jaotada asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruum teistele linnaosade eluasemekomisjonidele majutamiseks. Elamumajandusamet edastab linnaosa valitsuse ettepaneku komisjonile, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku, millisele linnaosa eluasemekomisjonile vabanenud munitsipaal- või sotsiaaleluruum majutamiseks eraldatakse.

 

40. Taotluse eluruumi avalikul enampakkumisel erastamise kohta esitab linnaosa valitsus linnaosa eluasemekomisjoni otsuse alusel elamumajandusametile.

41. Elamumajandusamet edastab taotluse eluruumi avalikul enampakkumisel erastamise kohta komisjonile.

42. Taotluse asustamata munitsipaaleluruumi tunnistamiseks sotsiaaleluruumiks teeb komisjonile linnaosa eluasemekomisjon, sotsiaal- ja tervishoiuamet või elamumajandusamet.

43. Komisjoni otsuste alusel valmistab elamumajandusamet ühe nädala jooksul pärast komisjoni koosoleku toimumist ette linnavalitsuse korralduse, mis käsitleb asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide linnaosade eluasemekomisjonide vahel majutamiseks jaotamist ja eluruumide avalikul enampakkumisel erastamist ning linnavolikogu otsuse eelnõu, mis käsitleb munitsipaaleluruumide tunnistamist sotsiaaleluruumideks.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

7. mai 2003

määrusega nr 39                 

LISA 2

 

LINNAOSA ELUASEMEKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS JA TÖÖKORD

 

 

 

I ÜLDSÄTTED

 

1. Linnaosa eluasemekomisjon (edaspidi komisjon) on linnaosa valitsuse alatine komisjon.

 

2. Komisjoni põhimääruse ja töökorra kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

 

3. Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest ja töökorrast.

 

II KOMISJONI KOOSSEIS JA TÖÖKORRALDUS

 

4. Komisjoni moodustab ja selle isikulise koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi linnaosa vanem.

 

5. Komisjoni koosseisu peavad kuuluma Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni, sotsiaalhoolekande- ja tervishoiukomisjoni ning tarbijakaitsekomisjoni, linnaosa halduskogu ja linnaosa valitsuse, tagastatud majade omanike organisatsiooni esindaja ja nendes majades elavate üürnike organisatsiooni esindaja.

 

6. Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda. Komisjoni liikme volitused lõpevad linnaosa vanema vastava korralduse  jõustumisest.

 

7. Komisjoni esimees on linnaosa vanem või elamu- ja/või sotsiaalvaldkonda kureeriv linnaosa vanema asetäitja. Komisjoni aseesimees valitakse komisjoni liikmete hulgast.

 

8. Komisjoni tehniliseks teenindamiseks ja asjaajamise korraldamiseks määrab linnaosa vanem komisjoni sekretäri. Komisjoni sekretär ei ole komisjoni liige.

 

9. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele.

 

10. Komisjoni koosoleku kokkukutsumise otsustab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 

11. Komisjoni koosoleku päevakorra koostab komisjoni sekretär ja selle kinnitab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 

12. Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja ja koha üldjuhul viis tööpäeva ja edastab päevakorra kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 

13. Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 

14. Komisjoni koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni koosolekust osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

 

15. Kui komisjoni liige ei saa mõjuvatel põhjustel osaleda komisjoni koosolekul, informeerib ta sellest komisjoni sekretäri hiljemalt enne koosoleku algust.

 

16. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

 

17. Komisjoni otsus võetakse vastu kohalviibivate komisjoni liikmete poolthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

 

18. Komisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse koosoleku toimumise aeg, koosolekul osalenud komisjoni liikmete ja kutsutud isikute nimed, koosoleku päevakorra punktid ja nendes vastuvõetud otsused.

 

19. Koosolekut protokollib ja protokolli vormistab komisjoni sekretär kolme tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ning protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Protokollide säilitamist ja protokollidest väljavõtete tegemist korraldab komisjoni sekretär.

 

20. Komisjoni tehnilise teenindamise ja asjaajamise tagab linnaosa valitsus.

 

21. Komisjoni ülesanded on:

 

21.1 munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotlevate isikute arvelevõtmise ja arvelt kustutamise otsustamine;

 

21.2 ettepanekute tegemine asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide üürile andmise kohta;

 

21.3 ettepanekute tegemine linnaosa territooriumil asuvate asustamata eluruumide, mis olid Tallinna linna kui eluruumide erastamise kohustatud subjekti omandis Eluruumide erastamise seaduse jõustumise ajal, avalikul enampakkumisel erastamise kohta;

 

21.4 ettepanekute tegemine asustamata munitsipaaleluruumide sotsiaaleluruumideks tunnistamise kohta;

 

21.5 ettepanekute tegemine munitsipaal- või sotsiaaleluruumide üürile andmiseks Tallinna Elamumajandusameti juhataja otsuse alusel tähtajaga kuni kolm kuud, kohustusega vabastada eluruum pärast selle tähtaja möödumist;

 

21.6 ettepanekute tegemine Tallinna linna omandis olevate eluruumide remondi korral, kui seda ei ole võimalik teha ilma üürniku ja kõigi temaga koos elavate isikute väljakolimiseta, remondi ajaks nende kasutusse teise eluruumi vastu andmise kohta;

 

21.7 ettepanekute tegemine munitsipaal- või sotsiaaleluruumide üürilepingute üleandmise kohta;

 

21.8 linnaosa valitsuse ettepanekute kaasomandis olevate eluruumide üürile andmise kohta kooskõlastamine;

 

21.9 linnaosa valitsuse taotluste eluruumide tööandja eluruumide hulka arvamise ja eluruumide tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise kohta kooskõlastamine;

 

21.10 linnaosa valitsuse ettepanekute eluruumide üürilepingute mittepikendamise kohta kooskõlastamine.

 

22. Komisjon täidab ka teisi käesoleva põhimääruse ja töökorra ning teiste Tallinna õigusaktidega antud ülesandeid.

 

23. Komisjonil on õigus:

 

23.1 saada linna asutustelt oma tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;

23.2 anda oma arvamusi ja ettepanekuid linna elamusuhteid ja elamumajandust käsitlevates küsimustes.

 

24. Komisjoni tegevuse lõpetab linnaosa vanem.

 

III KOMISJONI TÖÖKORD

 

25. Komisjon otsustab isiku eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise ühe kuu jooksul arvates avalduse ja sellele lisatavate dokumentide komisjoni sekretäri poolt komisjonile esitamisest. Komisjon otsustab, kas eluruumi üürimist taotlev isik võetakse arvele munitsipaal- või sotsiaaleluruumi taotlejana. Komisjon võib jätta isiku  eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmata, näidates ära keeldumise põhjuse.

 

26. Linnaosa valitsus avalikustab linnaosa valitsuse valitsemisel olevad ja linnavalitsuse poolt komisjonile majutamiseks eraldatud asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumid. Avalikustamisel näidatakse munitsipaal- ja sotsiaaleluruumi aadress, tubade arv, üldpind, tehniline seisukord ja muud olulised andmed, mis on vajalikud asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruumi iseloomustamiseks.

 

27. Asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide andmed peavad olema avalikustatud internetis Tallinna linna veebilehel struktuuris linnaosad all.

 

28. Asustamata munitsipaal- ja sotsiaaleluruumi esmase avalikustamise ja komisjoni koosoleku toimumise, millal eluruumi üürile andmist arutatakse, vahe peab olema üldreeglina kolm nädalat.

 

29. Isikud, kes on arvele võetud linnaosa valitsuses munitsipaal- või sotsiaaleluruumi taotlejana võivad esitada avalduse vastavalt asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile saamiseks.

 

30. Komisjon lähtub asustamata munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustamisel:

 

30.1 isiku eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võtmise ajast;

 

30.2 isiku ja tema perekonnaliikmete kasutuses oleva ja taotletava eluruumi suurusest ja heakorratasemest;

 

30.3 perekonnaliikmete arvust (sh alaealiste laste arvust);

 

30.4 isiku ja tema perekonnaliikmete tervislikust seisust;

 

30.5 muudest sotsiaalsetest asjaoludest.

 

31. Linnavolikogu otsuse eelnõu munitsipaaleluruumi üürile andmiseks või linnavalitsuse korralduse eelnõu munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürile andmiseks valmistab ette ja esitab see linnaosa valitsus, kus eluruumi üürimist taotlev isik on munitsipaal- või sotsiaaleluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud.

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

7. mai 2003

määrusega nr 39                

LISA 3

 

AVALDUS ELURUUMI ÜÜRIMIST TAOTLEVA ISIKUNA ARVELEVÕTMISEKS

 

 

 

 

 

Taotleja ees- ja perekonnanimi

 

 

Sünniaeg

 

 

 

Kontaktandmed

(telefon, e-post jms)

 

 

 

 

Aadress

Tubade arv

Üld-pind

Andmed mugavuste ja heakorrastatuse kohta

Praegu kasutatav eluruum:

 

 

 

 

 

 

Taotleja(te) omandis

 

Üüripind

 

Eluruum puudub*

 

 

 

 

 

*eluruumi puudumisel näidata ajutise elukoha aadress

 

 

Tubade arv

Üld-pind

Andmed mugavuste ja heakorrastatuse kohta

Taotletav eluruum:

 

 

 

Sotsiaaleluruum

 

Munitsipaaleluruum

 

Avalduses peavad olema esitatud minimaalsed nõuded taotletavale eluruumile, mis lahendaksid taotleja ja tema perekonna eluasemeprobleemi

 

Taotlemise põhjus:

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korrale (vt avalduse pöördel toodud korra väljavõtte punktide 3.1-3.3 vastavad alapunktid)

 

 

Muud andmed:

Taotleja(te) tervislik seisund, erivajadused, puude raskusaste jms

 

Taotleja töökoht/ pensionär

 

 

Otseste sugulaste olemasolu (kontaktandmed)*

 

*andmed esitada vaid sotsiaaleluruumi taotlemisel

___________________________________________________________________________

Kui taotleja(te) kasutuses on eluruum, mille nad on nõus eluruumi üürile saamisel võõrandama tasuta Tallinna linnale, siis võõrandatava eluruumi aadress, tubade arv ja üldpind

 

 

 

 

 

Ees- ja perekonnanimi

Sünniaeg

Suhe taotlejaga ja täisealiste perekonnaliikmete puhul nõusolek eluruumi taotlemiseks /allkiri/

Kaastaotlejad:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaldusele lisatud dokumentide loetelu:

 

 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ning olen tutvunud Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korraga ja kohustun seda täitma

 

_______________________________________________________________________________avalduse esitamise kuupäev                                                                                         /allkiri/

 

 

 

 

TALLINNA LINNA OMANDIS OLEVATE ELURUUMIDE ÜÜRIMIST

TAOTLEVATE ISIKUTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE KORD

 

Kinnitatud Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56, Lisa 3 /väljavõtted

……..

 

II ELURUUMIDE ÜÜRIMIST TAOTLEVATE ISIKUTE ÜLE ARVESTUSE PIDAMINE

2. Eluruumi üürimist võivad taotleda käesoleva korra punktis 3 loetletud isikud, kelle elukoha andmed on kantud rahvastikuregistrisse Tallinnas, st kelle isikuandmed on või olid kantud viimati rahvastikuregistrisse Tallinna vastavas linnaosas.

3. Arvestust eluruumide üürimist taotlevate isikute üle peetakse eraldi eluruumi mitteomavate, tagastatud eluruumide üürnike ja elamistingimuste parandamisel abi vajavate isikute osas:

3.1 eluruumi mitteomavatena võetakse arvele:

3.1.1 isikud, kelle õiguslikul alusel kasutatav Tallinna linnas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks. Vääramatuks jõuks loetakse erakorralisi sündmusi (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms), mida ei võidud ette näha ega saadud mõistlike tegevustega vältida ja mille tekkimise eest ei saanud eluruumi omanik või üürnik vastutada;

3.1.2 isikud, kes on Tallinna linnas asuva eluruumi, mis kuulub lammutamisele seoses maa sundvõõrandamisega või kasutusõiguse lõpetamisega munitsipaalvajadusteks, omanikud või üürnikud;

3.1.3 isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;

3.1.4 orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutustest, sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu. Orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kes võetakse arvele munitsipaaleluruumi taotlejana, kuid kellele antakse üürile sotsiaaleluruum, jäävad sotsiaaleluruumi üürile saamisel arvele munitsipaaleluruumi taotlejana esialgse arvelevõtmise kuupäevaga;

3.1.5 teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel;

 

 

3.2 tagastatud eluruumide üürnikena võetakse arvele isikud:

3.2.1 kes kasutavad üürilepingu alusel eluruumi, mis on tagastatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse kohaselt tingimustel, et eluruumi kasutamist on alustatud enne selle tagastamist ja avaldus eluruumi üürimiseks on esitatud enne 1. märtsi 2003;

3.2.2 kes kasutavad õigusvastaselt võõrandatud eluruumi, mille tagastamise menetlus on pooleli, tingimusel, et avaldus eluruumi üürimiseks on esitatud enne 1. märtsi 2003;

3.3 elamistingimuste parandamisel abivajavatena võetakse arvele:

3.3.1 isikud, kes kasutavad üürilepingu alusel Tallinna linna omandis olevat varisemisohtlikku või kasutuskõlbmatut eluruumi;

3.3.2 üksinda elavad vanurid ja vanuritest paarid, puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kes vajavad kõrvalabi või kelle kasutuses olevas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;

3.3.3 vähekindlustatud lastega pered, kes vajavad sotsiaalteenuseid;

3.3.4 teistel mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

……..

13. Eluruumi üürimist taotlevate isikutena arvele võetud isikud on kohustatud:

13.1 teatama eluasemekomisjoni sekretärile eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise põhjuse äralangemisest või muutumisest ühe kuu jooksul vastava muutuse toimumisest arvates. Isiku- ja kontaktandmete muutumisest tuleb eluasemekomisjoni sekretäri informeerida koheselt;

13.2 iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E-postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid.

14. Isikud kustutatakse eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt järgmistel põhjustel:

14.1 eluruumi saamist taotleva isikuna arvel olemise põhjuse äralangemine;

14.2 arvelevõetud isiku keeldumine talle pakutud eluruumi üürilepingu sõlmimisest, juhul kui pakutud eluruum vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele;

14.3 isiku poolt tegelikkusele mittevastavate andmete esitamine;

14.4 käesoleva korra punktis 13.1 ja 13.2 sätestatud kohustuste mittetäitmine;

14.5 isikliku avalduse alusel.

…….

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär