Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 14.05.2003 korraldus number 1200
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2003 - ...


                                  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. mai 2003 nr  1200-k

 

 

Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

 

1. Algatada Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kruntide detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 0,2 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kaupmehe tn 19 ja 21 kinnistute liitmine, et ehitada liitmisel tekkivale krundile äripinnaga korterelamu ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine.

2.  Kinnitada Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kruntide detailplaneeringu lähteülesanne nr 1296 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

14. mai 2003

korraldusega nr  1200-k

 

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1296

 

Kaupmehe tn 19, 21 ja 23 kruntide detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja on Hansa Kinnisvara Osaühing.

 

Detailplaneeringu ala suurus on 0,2 ha.

 

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused:

 

1.1 Hansa Kinnisvara Osaühingu taotlus 09.08.2002;

1.2 Planeerimisseadus;

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus.

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

 

2.1 Kaupmehe tn 19 ja 21 kinnistute liitmine, et ehitada liitmisel tekkivale krundile äripinnaga korterelamu ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

2.2 heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid:

 

3.1 Tallinna üldplaneering;

3.2 olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.4 olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;

3.5 planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

3.6 planeeritaval alal tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd.

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

 

4.1 Planeeritav maa-ala asub Tallinna kesklinnas Kaupmehe tänava ääres, Kaupmehe ja Liivalaia tänava ristmiku läheduses.

4.2 Planeeringualal olevad Kaupmehe tn 19 ja 21 kinnistud on hoonestatud kahekorruseliste puitelamutega ja kinnistute majanduslik otstarve on elamumaa. Nimetatud kinnistute omanik on Hansa Kinnisvara Osaühing. Planeeringualal olev Kaupmehe tn 23 krunt on hoonestatud kahekorruselise puitelamuga, krundi sihtotstarve on elamumaa ja krundi valdaja on Aktsiaselts BREM Haldus. OÜ Torma Vara taotlusel väljastas Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet 19.09.2002 projekteerimistingimused nr PT-3174-02 Kaupmehe tn 23 elamu pööningukorruse ümberehitamiseks.

4.3 Planeeringuala lähiümbruse hoonestus koosneb nii vanadest kahekorruselistest puithoonetest kui ka nelja- kuni kaheksakorruselistest äripindadega korterelamutest.

4.4 Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud kesklinna segahoonestusala, kuhu võib ehitada kõiki hooneid, v.a keskkonda saastavaid ettevõtteid.

 

5. Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

5.1.3 Detailplaneeringu alal asub riikliku kaitse all olev geodeetiline märk – reeper nr 400.

 

5.2 Linnaruum

5.2.1 Anda planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed:

5.2.1.1 Määrata planeeringuala kontaktvööndi olemasolevad ja planeeringutega kavandatud funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed ning planeeringuala asetus linnaruumis, arvestades piirkonna iseloomu ja vajadusi.

5.2.1.2 Näidata lähiümbruse praegune liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad ja ühistranspordipeatused.

5.2.1.3 Näidata kontaktvööndi seosed planeeritava ala tehnovõrkudega ning sademete- ja drenaaþvee süsteemidega.

5.2.1.4 Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse laadi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs. Analüüsist tulenevalt anda detailplaneeringu alale kavandatud kruntide ehitusõiguse, suuruse, ehitusjoonte ning hoonestuse laadi ja mahu põhjendus.

5.2.2 Määrata kruntide ehitusõigus:

5.2.2.1 Määrata krundi lubatud sihtotstarbed.

5.2.2.2 Määrata lubatud ehitiste arv krundil.

5.2.2.3 Määrata lubatud suurim ehitusalune pind.

5.2.2.4 Määrata ehitiste lubatud kõrgus.

5.2.3 Uushoonestuse kavandamisel arvestada naaberkruntide normatiivsete valgustustingimuste tagamisega.

5.2.4 Ehitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele.

5.2.5 Määrata arhitektuurinõuded ehitistele:

5.2.5.1 Määrata kohustuslikud ehitusjooned vastavalt ehitusluba omavatele ehitistele, seejuures tänavapoolne ehitusjoon määrata Kaupmehe tn 15 ja Liivalaia tn 29 hoonete järgi.

5.2.5.2 Määrata uusehituse võimalused ja tingimused, nii stiililised, mahulised kui ka asukohanõuded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning eripärast.

5.2.5.3 Määrata katusekalded ja põhilised välisviimistluse materjalid.

5.2.5.4 Määrata piirete asukohad, tüübid ja kõrgused.

 

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Anda hinnang planeeritava ala olemasolevale haljastusele. Planeerimisel lähtuda hinnangust tuleneva väärtusliku haljastuse säilitamise vajadusest. Näha ette võimalused haljastuse täiendavaks rajamiseks. Anda heakorrastuse ja haljastuse ideelahendus.

5.3.2 Heit-, liig- ja sademetevee ärajuhtimine lahendada lahkvoolselt kuni olemasoleva eelvooluni. Reostunud sademeteveele näha ette lokaalsed puhastid enne kanalisatsiooni juhtimist.

5.3.3 Perspektiivse soojavarustuse planeerimisel lähtuda Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2010 p 9.8 toodud kütuseliikide järjestusest. Uute saasteallikate planeerimisel hinnata nende mõju ümbritsevale keskkonnale, arvestades piirkonnas olevaid saasteallikaid.

5.3.4 Planeeringus käsitleda jäätmete sorteeritult kogumise vajadust vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.3.5 Esitada vajalikud keskkonnakaitse abinõud planeeringuga kavandatud tegevuse elluviimiseks ja sellega kaasnevate keskkonnariskide vähendamiseks.

5.3.6 Esitada keskkonnakaitse abinõud ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted seletuskirja eri osadena.

 

5.4 Liikluskorraldus

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek koos parkimise lahendusega oma krundil.

5.4.2 Parkimise lahendamisel juhinduda lisatud parkimisnormatiividest.

5.4.3 Määrata tänava kaitsevöönd.

5.4.4 Täpsustada väljasõidud kruntidelt ja/või näidata krundi osad, kus ei tohi olla väljasõite.

 

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.3 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaaþvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.4 Vajadusel lahendada transiitvee ärajuhtimine.

 

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Anda ettepanekud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmiseks vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

5.6.3 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

 

5.7 Vormistamine

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvatele detailplaneeringu vormistamise nõuetele, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneeringu eskiislahendus (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, haljastuse hinnang, liiklus- ja tehnovõrkude skeem, kavandatava hoone eskiis ning makett või linnaruumi perspektiivvaated) esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne eskiislahenduse avaliku arutelu läbiviimist.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist kehtestamiseks veel lisaks viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ja ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail).

5.7.4 Planeeringu vastuvõtmiseks lisada detailplaneeringule eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ja eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

5.7.5 Detailplaneeringu koosseisus peab olema kavandatava hoone eskiis ja makett või linnaruumi perspektiivvaated, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

6. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

 

6.1 Tallinna Kesklinna Valitsus;

6.2 Tallinna Kesklinna Halduskogu;

6.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus;

6.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet;

6.5 Tallinna Kommunaalamet;

6.6 planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad;

6.7 planeeringualasse jääva kinnisasja omanikud, kelle krundi ehitusõigust või maakasutustingimusi planeeringuga muudetakse.

 

7. Lähteülesande juurde kuuluvad materjalid:

 

7.1 situatsiooniskeem;

7.2 planeeritava ala skeem M 1:2000;

7.3 taotlus detailplaneeringu algatamiseks;

7.4 nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult projekteerija eksemplaris);

7.5 lähteülesande kooskõlastajate kirjad:

7.5.1 Tallinna Kesklinna Halduskogu otsus 26.11.2002 nr 90;

7.5.2 Tallinna Kesklinna Valitsuse kiri 05.12.2002 nr 9-10/02/2528;

7.5.3 väljavõte Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosoleku protokollist 02.01.2003 nr 1.

 

8. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär