Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 41 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 30.04.2003 määrus number 26
Jõustumine:08.05.2003
Redaktsiooni kehtivus:08.05.2003 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2003 nr 26

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määruse nr 41 muutmine

 

 

 

Juhindudes Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1 p 11 ja § 20 lg 3,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1.  Muuta Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2002 määrusega nr 41 kinnitatud Tallinna linna eelarvest ühistranspordi toetamise korda alljärgnevalt:

1.1 muuta punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“1.2 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet (edaspidi amet) sõlmib linna nimel avaliku teenindamise lepingu sõitjateveo korraldamiseks avaliku konkursi alusel valitud vedajaga (edaspidi vedaja). Lepingu sõlmimiseks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires annab ametile volituse Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Järgmiste aastate linnaeelarve vahendite arvel võetavaid kohustusi sisaldava lepingu sõlmimiseks annab nõusoleku Tallinna Linnavolikogu.“;

1.2 muuta punkti 3.1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.1.4 ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolliteenuse ja taksokontrolli korraldamise kulud;“;

1.3 muuta punkti 3.2.4.2 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.2.4.2 kokkuleppel linnaga piirnevate omavalitsustega ja Harju Maavalitsusega võib linna eelarvest toetada Harju maakonna territooriumile ulatuvaid liinilõike.“;

1.4 muuta punkti 3.2.9 ja sõnastada see järgmiselt:

“3.2.9 Ühistransporditeenuse kvaliteedi parandamise ja liinimuudatuste kulud, ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide kontrolli ja taksokontrolli korraldamise kulud ning ühistranspordi uuringute, projektide ja infomaterjalide kulud kaetakse linna eelarvest.“.

2. Määrus jõustub 8. mail 2003.

 

 

 

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees