Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 30.04.2003 korraldus number 1076
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2003 - ...


                                  TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. aprill 2003  nr  1076-k

 

 

Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

 

1. Algatada Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 3,1 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringualale korterelamute ehitamine, seoses sellega uute kruntide moodustamine ja olemasolevate kruntide piiride muutmine vastavalt vajadusele ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine.

2. Kinnitada Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu lähteülesanne nr 1143 vastavalt lisale.

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


 

 

KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse

30. aprilli 2003

korraldusega nr  1076-k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1143

 

Sõpruse pst 200a, Sipelga tn 4, 6, 7 kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotlejad:

Herbert-Ernst Lillepea (Sõpruse pst 200a kinnistu endine omanik), AS KOGER & PARTNERID ja Astrid Melis

 

Detailplaneeringu ala suurus on 3,1 ha.

 

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused:

1.1 Herbert-Ernst Lillepea taotlus 27.03.2002;

1.2 AS KOGER & PARTNERID kiri 02.09.2002 nr 83;

1.3 Astrid Melise taotlus 25.09.2002;

1.4 Osaühingu Alveramo ja AS KOGER & PARTNERID kiri 28.10.2002;

1.5 Planeerimisseadus;

1.6 Tallinna linna ehitusmäärus.

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgid:

2.1 Planeeringualale korterelamute ehitamine, seoses sellega uute kruntide moodustamine ja olemasolevate kruntide piiride muutmine vastavalt vajadusele ning kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine;

2.2 heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude lahenduse koostamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid:

3.1 Tallinna üldplaneering;

3.2 Mustamäe linnaosa üldplaneering (koostamisel);

3.3 olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud;

3.4 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010;

3.5 olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid;

3.6 planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused;

3.7 planeeritaval alal tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd;

3.8 Tallinna Maa-ameti kiri (lähteülesande kooskõlastamine tingimustega).

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1 Planeeritav maa-ala asub Mustamäe linnaosas Sääse asumis, Sõpruse puiestee ja Sipelga tänava nurgaalal.

4.2 Planeeringualal olevad Sõpruse pst 200a ning Sipelga tn 4, 6, ja 7 kinnistud on hoonestatud üksikelamute ja kõrvalhoonetega. Sipelga tn 6a kinnistu on hoonestamata. Nimetatud kinnistute majanduslik otstarve on elamumaa. Sõpruse pst 200 ja 200a, Sipelga tn 4 ja Sõpruse pst 200a ning Sipelga tn 3 ja 5a kinnistute vahelised maa-alad on hoonestamata ning seal krunte moodustatud ei ole. Kõrghaljastust esineb planeeritaval maa-alal grupiti. Reljeef on suhteliselt tasane.

4.3 Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala valdava osa maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi. Tallinna üldplaneeringu kohaselt jääb see planeeringuala osa A. H. Tammsaare tee äärsesse magistraaltänava ärivööndisse, kuhu võib rajada põhiliselt kaubandus-teenindusettevõtteid. Planeeringuala põhjapoolse osa, mis piirneb korruselamute piirkonnaga, maakasutuse juhtfunktsiooniks on Tallinna üldplaneeringuga määratud korruselamute ala.

 

5. Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks

 

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

5.1.3 Detailplaneeringu alal asuvad riikliku kaitse all olevad geodeetilised märgid – polügonomeetriapunktid nr 1151 ja 3206 ning reeper nr 758.

 

5.2 Linnaruum

5.2.1 Anda planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed.

5.2.1.1 Näidata planeeritava alaga külgnevate alade algatatud ja kehtivad detailplaneeringud, linnaehituslikud seosed ja lähiümbruse liikluskorraldus.

5.2.1.2 Näidata lähiümbruse praegune liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad ja ühistranspordipeatused.

5.2.2 Määrata uusehituse stiililised, mahulised ja asukohanõuded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning eripärast.

5.2.3 Määrata kruntide ehitusjooned.

5.2.4 Ehitiste vahelised kujad määrata vastavalt normatiivdokumentidele.

5.2.5 Korterelamute rajamisel näha hoonete vahelistele aladele ette lastemänguväljakud ja väikevormid (istepingid, veesilmad jne).

5.2.6 Näidata kõrg- ja madalhaljastus, nii säilitatav kui juurdeprojekteeritav.

5.2.7 Kruntide ehitusõigus ja piirangud määrata vastavalt lähteülesande juurde kuuluvatele detailplaneeringu vormistamise nõuetele.

 

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Hinnata kavandatavast tegevusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju, lisada keskkonnamõju hindamist lubava litsentsi andmed.

5.3.2 Anda dendroloogiline hinnang planeeritava ala olemasolevale haljastusele. Näha ette väärtusliku kõrghaljastuse säilimine ja anda rajatava haljastuse lahendus.

5.3.3 Heit-, liig- ja sademetevee ärajuhtimine lahendada lahkvoolsena kuni olemasoleva eelvooluni, näidates sademetevee loodusesse juhtimise viisi ja koha.

5.3.4 Soojavarustuse planeerimisel arvestada Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2010 esitatud kütuste pingereaga. Soojavarustuse lahendusele lisada hinnang valitud kütuseliigi mõjust lähiümbruse keskkonnale.

5.3.5 Anda hinnang liiklusest tulenevale mürale ja õhusaastele ning esitada lahendused kahjulike mõjude (ka kütusetankla) leevendamiseks.

5.3.6 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja käitlemise ettepanekud. Taaskasutatavate jäätmete liikide kaupa kogumine lahendada hoonete mahus või jäätmemajades.

5.3.7 Esitada naabermajade insolatsioonitingimuste prognoos Tallinna Tervisekaitsetalitusele läbivaatamiseks planeeringu koostamise käigus.

5.3.8 Esitada vajalikud keskkonnakaitse abinõud planeeringuga kavandatud tegevuse elluviimiseks ja sellega kaasnevate keskkonnariskide vähendamiseks.

5.3.9 Esitada keskkonnakaitse abinõud ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted seletuskirja eri osadena.

 

5.4 Liikluskorraldus

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek, arvestades A. H. Tammsaare tee perspektiivse liikluslahendusega.

5.4.2 Parkimine lahendada oma krundil, juhindudes lisatud parkimisnormatiividest. Elamute rajamisel on soovitatav igale korterile ette näha auto hoidmise koht parklas või garaaþis.

5.4.3 Näidata väljasõidud kruntidelt ja/või krundi osad, kus ei tohi olla väljasõite.

5.4.4 Määrata tänavate kaitsevöönd.

5.4.5 Sipelga tänava maa-ala laiuseks määrata min 15 m.

 

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik. Lahendus peab garanteerima tehnoressurssidega varustamise ning vajadusel sademete- ja drenaaþvee ärajuhtimise võimaluse kõigile kruntidele.

5.5.2 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga, kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.3 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaaþvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.4 Vajadusel lahendada transiitvee ärajuhtimine.

5.5.5 Tehnovõrgud kavandada reeglina tee maa-alale ja määrata torustike asukohad tänavate põiklõikes.

 

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Anda ettepanekud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmiseks vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

5.6.3 Kanda planeeringu joonisele lähiümbruses paiknevate tehnorajatiste võimalikud sanitaarkaitsealad ja -kujad, kui need ulatuvad planeeringualasse.

5.6.4 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

 

5.7 Vormistamine

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande juurde kuuluvatele detailplaneeringu vormistamise nõuetele, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneeringu eskiislahendus (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, haljastuse ja keskkonnaseisundi hinnang, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne eskiislahenduse avaliku arutelu läbiviimist.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist kehtestamiseks veel lisaks viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ja ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail).

5.7.4 Planeeringu vastuvõtmiseks lisada detailplaneeringule eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ja eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

5.7.5 Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

6. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu:

6.1 Mustamäe Linnaosa Valitsus;

6.2 Mustamäe Linnaosa Halduskogu;

6.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus;

6.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet;

6.5 Tallinna Kommunaalamet;

6.6 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet;

6.7 Tallinna Maa-amet;

6.8 planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad;

6.9 planeeringualasse jääva kinnisasja omanikud, kelle krundi ehitusõigust või maakasutustingimusi planeeringuga muudetakse.

 

7. Lähteülesande juurde kuuluvad materjalid:

7.1 situatsiooniskeem;

7.2 planeeritava ala skeem M 1:2000;

7.3 nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult projekteerija eksemplaris);

7.4 taotlused detailplaneeringu algatamiseks;

7.5 AS KOGER & PARTNERI kiri 02.09.2002 nr 83;

7.6 Osaühingu Alveramo ja AS KOGER & PARTNERID kiri 28.10.2002;

7.7 Mustamäe linnaosa üldplaneeringu Tammsaare tee liikluslahenduse nõupidamise protokoll 07.11.2002;

7.8 väljavõte Mustamäe linnaosa üldplaneeringu koostamise käigus esitatud Tammsaare tee eskiislahenduse variandist nr 1;

7.9 lähteülesande kooskõlastajate kirjad:

7.9.1 Mustamäe Linnaosa Halduskogu otsus 10.12.2002 nr 48

7.9.2 Mustamäe Linnaosa Valitsuse kiri 12.12.2002 nr 1-13/02/2651

7.9.3 Tallinna Maa-ameti kiri 12.12.2002 nr 4-13/6622

7.9.4 väljavõte Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosoleku protokollist 27.02.2003 nr 5.

 

8. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär