Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 ja Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra
Tallinna Linnavalitsus 07.04.2003 määrus number 30
Jõustumine:11.04.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:11.04.2003 - 31.12.2010

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 27.10.2010 nr 83, jõustumine 01.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

 

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

7. aprill 2003 nr 30

 

Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 ja Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine

 

 

Lähtudes Korteriühistuseaduse § 16 lg 1 ja 4, Korteriomandiseaduse § 8, § 20 ja § 21 ning Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusest nr 76 "Tallinna linna 2003. aasta eelarve kinnitamine",

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2001 määruse nr 114 “ Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korra muutmine ja kinnitamine uues redaktsioonis” punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:

"3. Taotlusi käesoleva korra punktis 1.1 nimetatud toetuse eraldamiseks saab elamumajandusametile esitada 2002 aasta 31. detsembrini ning korra punktis 1.2 nimetatud toetuse eraldamiseks 2003 aasta 31. detsembrini.".

 

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2000 määrusega nr 33 kinnitatud korteriühistute asutamise ning elamute haldamise ja majandamise üleandmise rahalise toetamise korda (edaspidi kord) alljärgnevalt:

2.1 muuta korra punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.2 korteriühistule või seltsingulepingu alusel tegutsevatele korteriomanikele või korteriomanike ühisuse puhul valitsejale elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmise eest;";

2.2 muuta korra punkti 1.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.3 korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituskulude katmiseks;";

2.3 muuta korra punkti 1.5 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.5 punktis 1.2 nimetatud juriidiline isik peab olema enne elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmist kantud äriregistrisse;";

2.4 muuta korra punkti 1.6 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.6 punktis 1.2 nimetatud valitseja peab olema enne elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmist kantud äriregistrisse ja omama Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt talle omistatud kinnisvara halduse kolmanda (***) või neljanda (****) klassi sertifikaati.";

2.5 muuta korra punkti 2.2 ning sõnastada see järgmiselt:

"2.2 punktis 1.2 nimetatud juhul kui elamu haldamine ja majandamine on üleantud pärast 22. maid 2000 ning elamu haldamise üleandjaks on Tallinna linn, keda esindab vastava linnaosa valitsus;";

2.6 muuta korra punkti 10 ning sõnastada see järgmiselt:

"10. Elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmise toetuse saamiseks esitatavale taotlusele kirjutab alla korteriühistu seaduslik esindaja või korteriomanike seltsingulepingu alusel tegutsema volitatud isik või korteriomanike ühisuse puhul valitseja.";

2.7 tunnistada kehtetuks korra punkt 11.3;

2.8 muuta korra punkti 11.5 ning sõnastada see järgmiselt: 

"11.5 korteriomanike ühisuse puhul koopia Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt valitsejale omistatud kinnisvara halduse kolmanda (***) või neljanda (****) klassi sertifikaadist.";

2.9 muuta korra punkti 13 ning sõnastada see järgmiselt:

"13. Elamumajandusamet kannab elamu haldamise ja majandamise vastuvõtmise toetuse korteriühistu seadusliku esindaja või korteriomanike seltsingulepingu alusel tegutsema volitatud isiku või korteriomanike ühisuse puhul valitseja poolt allkirjastatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.";

2.10 tunnistada kehtetuks korra punkt 14;

2.11 muuta korra punkti 15 ning sõnastada see järgmiselt:

"15. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks eraldab elamumajandusamet korteriühistu seadusliku esindaja poolt allkirjastatud taotluse alusel ühekordselt toetust koolituskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 krooni Eesti Korteriühistute Liidu poolt korraldatud koolituse eest ning 2000 krooni Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituse eest ühe korteriühistu kohta.";

2.12 muuta korra punkti 16 ning sõnastada see järgmiselt:

"16. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatakse taotlus, mis peab sisaldama:";

2.13 muuta korra punkti 16.1 ning sõnastada see järgmiselt:

"16.1 korteriühistu, mille tegevusega seotud isikuid koolitati, nime ja asukohta;";

2.14 muuta korra punkti 17 ning sõnastada see järgmiselt: 

"17. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmiseks toetuse saamiseks esitatavale taotlusele kirjutab alla korteriühistu seaduslik esindaja.";

2.15 muuta korra punkti 18 ning sõnastada see järgmiselt:

"18. Korteriühistule tema tegevusega seotud isikute koolituse, mis on korraldatud Eesti Korteriühistute Liidu või Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt, kulude katmise toetuse saamiseks esitatavale taotlusele tuleb lisada:";

2.16 muuta korra punkti 18.2 ning sõnastada see järgmiselt:

"18.2 koopia Tallinna Linnakohtu registriosakonna poolt väljaantud korteriühistu registreerimiskaardist;";

2.17 tunnistada kehtetuks korra punkt 18.3;

2.18 muuta korra punkti 19 ning sõnastada see järgmiselt:

"19. Elamumajandusamet kannab korteriühistule tema tegevusega seotud isikute Eesti Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatud koolituse kulude katmiseks toetuse korteriühistu seadusliku esindaja poolt allakirjutatud taotluses märgitud arvele kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse ja kõigi sellele lisatavate dokumentide saamist.".

 

3. Määrus jõustub 11. aprillil 2003.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär