Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste kinnitamine uues redaktsioonis
Tallinna Linnavalitsus 05.03.2003 määrus number 26
Jõustumine:10.03.2003
Kehtetuks tunnistamine:21.04.2008
Redaktsiooni kehtivus:10.03.2003 - 20.04.2008

KEHTETU:

Tlv m 16.04.2008 nr 31 jõust. 21.04.2008

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

5. märts 2003 nr 26

 

 

 

Tallinna linna asutuste asjaajamise aluste kinnitamine uues redaktsioonis

 

 

 

 

Juhindudes Digitaalallkirja seaduse § 43 lg 2, Avaldustele vastamise seaduse § 11, Avaliku teabe seaduse § 58 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001 määrusega nr 80 kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetest alustest,

 

 

 

Tallinna Linnavalitsus

 

 

 

m ä ä r a b:

 

 

 

1. Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna asutuste asjaajamise alused uues redaktsioonis.

2. Tallinna linna ametiasutustel ja hallatavatel asutustel viia oma asjaajamiskord määruses toodud nõuetega kooskõlla 1. maiks 2003.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 04. aprilli 2001 määruse nr 57 punkt 1.

4. Määrus jõustub 10. märtsil 2003.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
5. märtsi 2003
määrusega nr 26

 

Tallinna linna asutuste asjaajamise alused

 

1. Üldalused ja mõisted

1.1 Tallinna linna asutuste asjaajamise alused (edaspidi alused) määravad kindlaks asjaajamise korraldamise ja dokumendihalduse põhinõuded Tallinna linna ametiasutustes ja hallatavates asutustes (edaspidi asutus), välja arvatud Tallinna Linnavolikogu Kantseleis.

1.2 Mõisted.

Alustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1 dokument on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks;

1.2.2 elektrooniline dokument on elektroonilisel teel valminud dokumendi ning vajalike manuste kogum, mis annavad antud dokumendi ulatuses salgamise vääramise teenuse;

1.2.3 digitaalallkiri on tehniliste ja organisatsiooniliste vahendite süsteemi abil moodustatud andmete kogum, mida allkirja andja kasutab, märkimaks oma seost dokumendiga. Digitaalallkiri on osa elektroonilisest dokumendist (manus);

1.2.4 dokumentide loetelu on asutuse poolt kehtestatav loetelu oma tegevuse käigus loodud ja saadud dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja määramiseks;

1.2.5 dokumendiregister on andmekogu dokumentide arvestamiseks liigi, numbri, kuupäeva, sisu, saabumise või väljasaatmise aja, väljaandja, saatja, sarja või muude andmete kaudu. Dokumendiregistrit peetakse digitaalselt;

1.2.6 asjaajamine on dokumentide koostamise, vormistamise, registreerimise, süstematiseerimise, menetlemise ja säilitamisega seotud tegevus;

1.2.7 dokumendihaldus on organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste vahendite abil loodud asutuse asjaajamist toetav süsteem;

1.2.8 Tallinna linna ametiasutuste (edaspidi linna ametiasutus) ühtne dokumendihaldussüsteem (edaspidi Postipoiss) on andmekogu linna ametiasutuste avalike ja asutusesiseste dokumendiregistrite pidamiseks ning dokumentide menetlemiseks.

1.3 Asutuse asjaajamiskord.

1.3.1 Asutuse juht kehtestab asutuse asjaajamiskorra, milles sätestatakse:

1.3.1.1 asutuse asjaajamise eest vastutav struktuuriüksus. Linnavalitsuse asjaajamise eest vastutab Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei);

1.3.1.2 asutuse asjaajamisperiood või -perioodid;

1.3.1.3 asutuse dokumendiringluse kord või skeemid;

1.3.1.4 dokumendiplankide kasutamise kord;

1.3.1.5 registreeritavate dokumentide liigid, registreerimise kord ja dokumentide süstematiseerimiseks vajalike tähistuste (indeksite) süsteem;

1.3.1.6 dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate andmete loetelu;

1.3.1.7 dokumentide läbivaatamiseks esitamise või saatmise kord;

1.3.1.8 asutusesisene dokumentide kooskõlastamise kord;

1.3.1.9 asutusesisene dokumentide teatavakstegemise kord;

1.3.1.10 dokumentide allkirjastamise ja ametliku kinnitusega tõestamise kord;

1.3.1.11 dokumentide avalikustamise, neile juurdepääsu tagamise ja juurdepääsupiirangute kehtestamise kord;

1.3.1.12 vastust või lahendamist vajavate, dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade tähtaegse lahendamise kontrolli kord;

1.3.1.13 dokumentide hoidmise ja hävitamise kord kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1998. a määrusega nr 308 kinnitatud “Arhiivieeskirjaga“ (RT I 1998, 118-120, 1904; 1999, 2, õiend; 2000, 81, 520; 2001, 13, 59; 2002, 32, 193);

1.3.1.14 ametniku teenistusest või töötaja töölt vabastamise või teenistus- või töösuhte peatumise korral asjaajamise üleandmise kord;

1.3.1.15 muud toimingud tulenevalt asutuse ülesannetest.

1.3.2 Asutuse asjaajamisperioodiks võib olla kalendriaasta, õppeaasta, majandusaasta või muu periood lähtuvalt asutusele seadusega pandud ülesannetest. Töörühmade, komisjonide ja teiste kindla ülesandega üksuste asjaajamisperioodiks võib olla kogu nende tegevusperiood. Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) asjaajamisperioodiks on kalendriaasta;

1.3.3 Dokumendiringluse korra või skeemidega määratakse kindlaks dokumentide liikumine asutuses alates nende loomisest või saamisest kuni nende väljasaatmiseni,  hävitamiseni või üleandmiseni avalikku arhiivi.

1.3.4 Asutuse asjaajamise korraldus ja dokumentide teabekandja valik peab tagama asutuse tegevuse õigusaktidest lähtuva dokumenteerimise ja dokumentide säilimise ja kasutatavuse neile kehtestatud säilitustähtaegade jooksul.

1.4 Asutuse sideandmed määratakse asutuse asjaajamise korras ja avalikustatakse. Sideandmete muutumisest tuleb avalikkust teavitada vähemalt 10 tööpäeva varem, elektronposti aadressi muutumisel tagada vana aadressi kasutamine vähemalt 6 kuu jooksul muutumisest. Linnavalitsuse aadress on Tallinn, Vabaduse väljak 7, postiindeks 15199, elektronposti aadress on lvpost@tallinnlv.ee, veebilehe aadress www.tallinn.ee, infotelefoni number 640 4141, faksinumber 640 4327.

1.5 Kui õigusaktid dokumentide koostamist ei nõua, võib asja lahendada telefoni, elektronposti või läbirääkimiste teel.

1.6 Asjaajamine peab aitama kaasa asutuse töö efektiivsuse tagamisele ning isikute ladusale teenindamisele.

1.7 Asjaajamises lähtutakse headest tavadest ning üldtunnustatud viisakus- ja eetikareeglitest.

2. Dokumentide koostamine ja vormistamine

2.1 Üldnõuded.

2.1.1 Dokumendid koostatakse ja vormistatakse vastavalt õigusaktides ja standardites ettenähtud nõuetele.

2.1.2 Dokumendi võib vormistada paberil või elektrooniliselt. Teabekandja valikul tuleb lähtuda dokumendi liigist, säilitustähtajast, tõestusväärtuse nõudest ja arhiveerimise võimalusest. Kui dokument vormistatakse nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, tagatakse nende identsus.

2.1.3 Linna ametiasutuste õigusaktid, haldusaktid ja kirjad vormistatakse elektroonilisele dokumendipõhjale (mallile). Mallil vaikimisi etteantud määrangud kirja tüübi, suuruse, reavahe, tekstilõikude vahe ja numeratsiooni kohta on kohustuslikud. Paberkandjal dokumendi saamiseks tehakse mallilt väljatrükk.

2.2 Dokumendiplangid ja nende kasutamise kord.

2.2.1 Kirjad, protokollid ja aktid, õigusaktid ja dokumendid, millele ei ole õigusaktidega ette nähtud muud vormi, vormistatakse dokumendiplankidele (edaspidi plank). Plank võib olla paberkandjal või elektroonilisel kujul (mallil). Elektroonilisel kujul dokumendist tehtud väljatrükk peab vastama standardites ettenähtud nõuetele.

2.2.2 Plank on asutusel, asutuse struktuuriüksusel, kui see on ette nähtud asutuse või struktuuriüksuse põhimääruses, ja ametnikul või töötajal, kellel on õigusakti andmise õigus. Linnavalitsusel on üldplank ja selle alusel moodustatud määruse, korralduse, istungi protokolli, kirja, Tallinna linnapea (edaspidi linnapea) käskkirja ja kirja plangid paberkandjal ja mallil. Linnavalitsuse paberkandjal plankide näidised on toodud käesolevate aluste lisades 1 - 7. Mallid on MS Outlooki kataloogis Public Folders.

2.2.3 Üldplangile kantakse asutuse või asutuse ja tema struktuuriüksuse nimetus või ametniku või töötaja ametinimetus nimetavas käändes ning vapi kujutis. Üldplangi alusel moodustatakse konkreetse dokumendiliigi plangid. Kirjaplangil peavad olema asutuse, struktuuriüksuse, ametniku või töötaja sideandmed ning muud olulised andmed (registrikood, pangakonto number vms). Linnavalitsuse plankidel ja linna ametiasutuste plankidel kasutatakse Tallinna suure vapi kujutist.

2.2.4 Plangid on eesti keeles. Vajadusel lisatakse tõlge võõrkeelde või võõrkeeltesse. Kahes keeles plankidel paigutatakse esikohale nimetus eesti keeles, seejärel võõrkeeles. Linnapeal on lisaks plank inglise keeles.

2.2.5 Paberkandjal plangile kantakse soovitavalt turvaelement. Turvaelemendiks võivad olla vesimärk, reljeef- või värvitrükis vapi või muu sümboli kujutis, plangi number, reljeefpitsatiga, polügraafiliselt või muul viisil valmistatud element. Linnavalitsuse ja linna ametiasutuste plankide turvaelemendiks on rekvisiitide sinine värv (sinine on Eesti lipu sinine ehk rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi 285 C). Linnavalitsuse ja linnapea kirja plangil olev vapi kujutis võib olla sinine ja kuldne ning paber heledatooniline.

2.2.6 Asutuses tegutsevad komisjonid ja nõukogud kasutavad asutuse planke, lisades asutuse nimele komisjoni või nõukogu nime. Seadusega ettenähtud komisjonidel või nõukogudel võivad olla oma plangid.

2.2.7 Vähese dokumentide hulgaga asutused võivad trükitehniliselt valmistatud plankide asemel kasutada templijäljendi abil valmistatud planke.

2.2.8 Asutusesiseses asjaajamises ei ole kohustuslik kasutada planke, välja arvatud õigusaktide puhul või kui plangi kasutamine on ette nähtud õigusaktides.

2.2.9 Planke hoitakse lukustatud ruumis, kuhu puudub võõraste inimeste juurdepääs. Nende kasutamise, hoidmise ja säilitamise eest vastutab asutuse juht ja tema poolt selleks määratud ametiisik.

2.2.10 Rikutud, mittevajalike või kehtetute plankide hävitamiseks moodustab asutuse juht komisjoni, määrates plankide hävitamise viisi. Hävitamise kohta koostatakse akt.

2.3 Dokumendi rekvisiidid ja nende vormistamise nõuded.

Dokumendil on kohustuslikud rekvisiidid ja vastavale dokumendiliigile omased lisarekvisiidid.

2.3.1 Kohustuslikud rekvisiidid.

2.3.1.1 Dokumendi väljaandja nimi või nimetus. Dokumentides kasutatakse asutuse ametlikku nime nimetavas käändes.

2.3.1.2 Kuupäev ja kellaaeg.

Kuupäev ja kellaaeg märgitakse dokumendil vastavalt standardile EVS 8:2000 "Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas" (kujul pp.kk.aaaa.) Õigusaktides ja välisriikidega peetavas kirjavahetuses eelistatakse kuupäeva sõnalis-numbrilist märkimisviisi, kusjuures kuu nimetus märgitakse nimetavas käändes. Tekstis kuupäeva märkides võib aastaarvule lisada sõna "aasta" vajalikus käändes või lühendi "a".

Dokumendi kuupäevaks on:

- õigusakti või akti allkirjastamise kuupäev;

- protokolli puhul istungi või koosoleku toimumise või toimingu kuupäev;

- lepingu allkirjastamise kuupäev;

- väljasaadetava kirja allkirjastamise kuupäev;

- saabunud kirja, avalduse, taotluse, teabenõude või märgukirja saabumise kuupäevaks loetakse tema registreerimise kuupäev.

Kellaaeg lisatakse dokumendile vaid siis, kui see on õigusaktis ette nähtud või dokumendi allkirjastaja või saaja peab seda vajalikuks. Digitaalselt allkirjastatud dokumentide kuupäevaks ja kellaajaks on digitaalallkirjas sisalduv kuupäev ja kellaaeg. Algatus- ja vastuskirja kuupäeva eristatakse sõnade "Teie" või "Viide (Viited) ja "Meie" abil. Kui dokumendi allkirjastavad mitu ametnikku või töötajat, on dokumendi allkirjastamise kuupäevaks või kellaajaks viimase allkirja andmise kuupäev või kellaaeg.

2.3.1.3 Tekst.

Dokumendi tekst peab olema täpne, keelelt ja stiililt korrektne, üheselt arusaadav ja võimalikult lühike. Eestikeelne dokument peab vastama eesti kirjakeele normile. Kirja tekst esitatakse üldjuhul ainsuse kolmandas või mitmuse esimeses isikus. Pikemate dokumentide tekst tuleb liigendada nii, et dokument oleks ülevaatlik ja tema kasutamine hõlbus. Väga pikkadele (üle 10 lehekülje) dokumentidele on soovitatav koostada sisukord. Dokumendi tekst liigendatakse peatükkideks (osadeks), jagudeks (alaosadeks), punktideks ja alapunktideks. Peatükid ja jaod pealkirjastatakse. Mahukamate dokumentide puhul võib pealkirjastada ka punktid. Jaotised tähistatakse araabia numbritega, mis eraldatakse üksteisest punktiga. Kogu dokumendi teksti läbiv numeratsioon on vaid peatükkidel. Kõik väiksemad jaotised nummerdatakse suurema jaotise piires, kusjuures number sisaldab kõiki suuremate jaotiste numbreid. Õigusaktide ja nendega kinnitatavate dokumentide teksti punktid võib nummerdada läbiva numeratsiooniga, kusjuures punkti võib ümarsulgu kasutades liigendada alapunktideks ja osad tähistada läbiva numeratsiooniga rooma numbritega, osad pealkirjastatakse.

2.3.1.4 Allkiri või allkirjad.

Allkiri koosneb dokumendile alla kirjutanud isiku allkirjast, selle dešifreeringust ja ametinimetusest. Allkiri, selle dešifreering ja ametinimetus peavad kuuluma ühele isikule. Allkirja jaoks tuleb vabaks jätta vähemalt 3 rida. Kui dokumendile kirjutab alla mitu erineva staatusega ametiisikut, paigutatakse nende allkirjad astmeliselt ametikohtade tähtsuse järjekorras, nihutades järgmist rekvisiiti "Allkiri " ühe rea võrra allapoole. Kui dokumendile kirjutavad alla võrdse staatusega ametiisikud, paigutatakse nende allkirjad ühele kõrgusele. Paberdokumentidele on soovitav alla kirjutada sinist värvi tindi või pastapliiatsiga. Digitaalse allkirjastamise kord reguleeritakse asutuse asjaajamiskorras. Allkirja faksiimile ega muu allkirja jäljend ei asenda allkirja.

2.3.1.5 Elektroonilise dokumendi vormingu tüüp. Elektroonilise dokumendi vormingu võib märkida faililaiendi kujul (nt .doc, .html, .jpg, .tif vms).

2.3.2 Lisarekvisiidid.

2.3.2.1 Asutuse sümbol (embleem).

2.3.2.2 Asutuse registrikood.

Asutuse kood Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

2.3.2.3 Väljaandmise koht.

Koostamise või väljaandmise koht märgitakse nimetavas käändes.

2.3.2.4 Dokumendi menetlemise korda, ettevalmistuse astet, originaalsust, terviklikkust või juurdepääsu reguleeriv märge.

Dokumendi menetlemise korda või juurdepääsu reguleeriv märge (näiteks "EELNÕU", "ÄRAKIRI", "VÄLJAVÕTE", "KIIRE", "ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS" või "AK") kantakse dokumendi esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka, paberdokumendile võidakse see kanda templijäljendiga. Juurdepääsupiirangud digitaaldokumentidele tagatakse infotehnoloogiliste vahenditega.

2.3.2.5 Adressaat.

Dokumendi adresseerimisel eelistatakse personaalset adresseerimist. Aadressi koostisosad märgitakse järjekorras: isik, asutus, asutuse struktuuriüksus, tänav, maja ja korteri number, asula või sidejaoskond, sihtnumber, linn või maakond. Aadress kirjutatakse ladina tähtede ja araabia numbritega. Sihtkoht ja -riik kirjutatakse suurtähtedega viimasele kohale aadressis. Kui dokumendil on palju üheliigilisi adressaate, võib aadressid üldistada. Dokumendi adressaatide hulgas näidatakse võimalusel dokumendi põhiadressaat ja lisaadressaadid.

2.3.2.6 Indeks (tähis) või number.

Märgitakse registreeritavatele dokumentidele. Tähistena kasutatakse araabia numbreid ja ladina tähti, mida võib üksteisest eraldada sidekriipsu, punkti või kaldkriipsuga. Tähistuste (indeksite) süsteem määratakse asutuse asjaajamiskorras ja dokumentide loetelus. Eri liikide dokumendid numereeritakse omaette, üldjuhul algab registreeritavate dokumentide numeratsioon iga asjaajamisperioodi algul numbrist 1.

2.3.2.7 Dokumendiliigi nimetus.

Dokumendiliigi nimetus märgitakse nimetavas käändes. Kirjale dokumendiliiki ei märgita.

2.3.2.8 Kinnitusmärge.

Kinnitusmärkega kinnitatakse ärakiri, koopia, väljavõte ja väljatrükk. Kinnitusmärkes peab sisalduma:

- dokumendi väljaandja;

- andmise kuupäev;

- kinnituse andnud ametiisiku nimi ja allkiri;

Ametlik kinnitamine ei asenda notariaalset kinnitamist. Notariaalne kinnitamine asendab ametlikku kinnitamist.

Õigusaktiga või haldusaktiga kinnitatav dokument (näiteks põhimäärus, sisekorraeeskiri, ametijuhend vms) vormistatakse valgele paberile. Dokumendi esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka tehakse kinnitusmärge. Digitaaldokumendi kinnitusmärge allkirjastatakse digitaalselt.

2.3.2.9 Pealkiri.

Dokumendile pannakse pealkiri, suuremahulisele ja mitut teemat käsitlevale dokumendile võib panna alapealkirjad.

2.3.2.10 Pöördumine.

Kirja saaja nimi märgitakse nimetavas käändes.

2.3.2.11 Märkus lisade kohta.

Kirja tekstis märgitud lisade korral märgitakse lisade reale vaid lisade lehtede ja eksemplaride arv. Kui kirjal on tekstis märkimata lisasid, tuleb lisade reale märkida nende nimetused, lehtede ja eksemplaride arv. Õigusaktide ja protokollide puhul märgitakse lisa nimetus dokumendi tekstis. Dokumendi lisale tehakse esimese lehe paremasse ülanurka märge dokumendi kohta, mille juurde ta kuulub (välja arvatud kirjale lisatavad dokumendid). Kui lisasid on mitu, tuleb nad nummerdada. Lehtede numeratsioon on igal lisal omaette.

2.3.2.12 Lisaadressaadid (jaotuskava).

Paljude erinevate adressaatide puhul võib koostada adressaatide nimekirja eraldi lehele. Dokumentide jaotuskava märgitakse originaaleksemplari viimase lehe pöördele.

2.3.2.13 Kooskõlastusmärge.

Kui dokumendi jõustumiseks on õigusaktiga ette nähtud selle kohustuslik kooskõlastamine asutuse või ametiisikuga, vormistatakse kooskõlastusmärge analoogiliselt rekvisiidiga "kinnitusmärge". Kooskõlastusmärge paigutatakse dokumendi viimasele lehele tekstist ja allkirjadest allapoole lehe paremale poolele.

2.3.2.14 Viisa.

Dokumendi eelnõu viseeritakse asjaomaste ametiisikute poolt. Viisa koosneb viseerija allkirjast, allkirja dešifreeringust (kui allkiri ei ole loetav) ja kuupäevast, vajadusel ka ametinimetusest. Viisad paigutatakse dokumendi viimasele leheküljele allkirjast allapoole. Koostaja viisa paigutatakse vasakule, kooskõlastusviisad lehe paremale poolele. Viisad on lubatud paigutada dokumendi viimase lehe pöördele, kui nad ei mahu dokumendi viimasele leheküljele. Asutusesisesed dokumendid viseeritakse esimesel ning väljasaadetavad dokumendid asutusse jääval eksemplaril. Elektroonilised dokumendid viseeritakse digitaalallkirja abil. Asutusesiseselt võib asjaajamiskorraga või teise sisemist töökorraldust reguleeriva dokumendiga kehtestada lihtsustatud elektroonilise viseerimise korra. Linnavalitsuse õigusaktide menetlemisel Postipoisis viseeritakse õigusaktide eelnõud Postipoisi vastava funktsionaalsuse abil. Viseeringute failist tehakse väljatrükk õigusakti eelnõu pöördele.

2.3.2.15 Pitser (paberkandjal dokumendil).

Vapipitser pannakse dokumendile, kui see on õigusaktiga ette nähtud. Kõigil muudel juhtudel kasutatakse asutuse või struktuuriüksuse pitsatit. Pitser peab riivama allkirja viimaseid tähti. Ei ole soovitatav kasutada musta pitserit. Tallinna suure vapi kujutisega pitsatit kasutavad linnavalitsus, linnaosade halduskogud ja asutused, seda võivad kasutada ka äriühingud, mille aktsiate või osade ainuomanikuks on Tallinna linn ning kui see on ette nähtud nende põhikirjas.

2.3.2.16 Ärakirja, koopia, väljavõtte ja väljatrüki ametliku kinnitamise märge (paberkandjal dokumendil).

Ärakirja, koopia, väljavõtte ja väljatrüki esimese lehe ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna "ÄRAKIRI" (või " KOOPIA" või "VÄLJAVÕTE" või "VÄLJATRÜKK") ning viimasele lehele tehakse kinnitusmärge. Märge “ÄRAKIRI“ ja kinnitusmärge lisatakse ka Postipoisis säilitatava haldusakti tekstifaili.

2.3.2.17 Koostaja või vastutava täitja ees- ja perekonnanimi ning tema sideandmed.

Märgitakse kirjale. Kui kirja koostaja on ühtlasi selle allakirjutaja, märgitakse ainult sideandmed.

2.3.2.18 Muud dokumendi menetlemiseks ja kasutamiseks vajalikud rekvisiidid.

Asutuse töö iseärasustest tulenevalt võib dokumentidel kasutada muid rekvisiite, mille vormistamise nõuded kehtestatakse asutuse asjaajamise korras või muus asutuse sisemist töökorraldust reguleerivas dokumendis.

3. Dokumentide registreerimine

3.1 Üldnõuded.

Asutus on kohustatud registreerima asutuse dokumendiregistris tema ülesannete täitmisel loodud ja saadud dokumendid. Dokumendiregistrit peetakse digitaalselt. Dokumendiregister on avalik seaduses sätestatud ulatuses. Dokument on registreeritud, kui talle on antud indeks ja tema kohta on registrisse kantud identifitseerimist võimaldavad andmed vastavalt registreeritava dokumendi liigile. Dokumentide registreerimine asutuses on ühekordne, asjaajamisteenistuses registreeritud dokumenti struktuuriüksuses uuesti ei registreerita. Dokumendi andmeid säilitatakse dokumendiregistris senikaua, kui säilitatakse dokumenti. Linna ametiasutuste dokumendid registreeritakse Postipoisis.

3.2 Registreerimisele kuuluvad dokumendid.

3.2.1 Üldjuhul kuuluvad registreerimisele järgmised dokumendid:

3.2.1.1 asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid;

3.2.1.2 asutuses koostatud protokollid ja aktid;

3.2.1.3 lepingud;

3.2.1.4 saabunud ja väljasaadetavad dokumendid (kirjad, avaldused, märgukirjad, taotlused, teabenõuded vms);

3.2.1.5 suulised teabenõuded, mida ei täideta viivitamatult;

3.2.1.6 asutusele haldusalas oleva asutuse, asutuse struktuuriüksuse, ametniku või töötaja poolt esitatud aruanded, selgitused, seletused ja muud dokumendid, kui nende esitamise nõue tuleneb õigusaktidest või see on vajalik menetluses oleva asja lahendamiseks;

3.2.1.7 muud õigusaktide ja asutuse asjaajamiskorra kohaselt registreerimisele kuuluvad dokumendid.

3.2.2 Linna ametiasutustes registreeritakse Postipoisis:

3.2.2.1 sissetulevad kirjad;

3.2.2.2 väljaminevad kirjad;

3.2.2.3 kodanike avaldused;

3.2.2.4 vastused avaldustele;

3.2.2.5 teabenõuded;

3.2.2.6 vastused teabenõuetele;

3.2.2.7 lepingud;

3.2.2.8 käskkirjad;

3.2.2.9 protokollid, aktid, load ja teatised;

3.2.2.10 mittetulundustegevuse taotlused;

3.2.2.11 mittetulundustegevuse komisjoni protokollid;

3.2.2.12 vastused mittetulundustegevuse toetuse taotlusele;

3.2.2.13 mittetulundustegevuse lepingud.

3.2.3 Linnaosa valitsustes registreeritakse Postipoisis lisaks punktis 3.2.2 loetletule:

3.2.3.1 elukoha registreerimise avaldus;

3.2.3.2 elukoha registreerimise vastus;

3.2.3.3 isikuandmete sulgemise avaldus;

3.2.3.4 kohaliku omavalitsuse teade elukoha registreerimiseks (teiselt kohalikult omavalitsuselt);

3.2.3.5 kohaliku omavalitsuse teade elukoha registreerimiseks – kiri või otsus;

3.2.3.6 omaniku taotlusel aadressi muutmine – avaldus või pretensioon;

3.2.3.7 omaniku taotlusel aadressi muutmine – kiri või vastus;

3.2.3.8 kasupereleping;

3.2.3.9 lastehoolduspereleping.

3.2.4 Linnakantseleis registreeritakse lisaks punktis 3.2.2 loetletule:

3.2.4.1 linnavalitsuse määrused Tallinna õigusaktide registris;

3.2.4.2 linnavalitsuse korraldused Tallinna õigusaktide registris;

3.2.4.3 Tallinna linna nimel sõlmitud lepingud Postipoisis;

3.2.4.4 linnapea käskkirjad Postipoisis;

3.2.4.5 linnapea või linnavalitsuse liikmete poolt allakirjutatud väljasaadetud dokumendid Postipoisis.

3.3 Õigusaktide kohta dokumendiregistrisse kantavad rekvisiidid:

3.3.1 akti andja nimetus;

3.3.2 akti liik;

3.3.3 pealkiri;

3.3.4 number;

3.3.5 kuupäev ja vajaduse korral kellaaeg;

3.3.6 jõustumise kuupäev, kui registreerijale on teada jõustumise aeg. Kui akti jõustumine on seotud akti teatavakstegemise või avaldamisega, siis jõustumise kuupäeva registrisse ei kanta;

3.3.7 juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine vms olulised andmed);

3.3.8 andmed kehtivuse kohta (kehtiv, kehtetu, kehtivuse tähtaeg);

3.3.9 andmed akti muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta;

3.3.10 juurdepääsupiiranguta dokumentide tekst.

 

3.4 Protokollide ja aktide kohta dokumendiregistrisse kantavad rekvisiidid:

3.4.1 organi nimetus (protokollide korral);

3.4.2 number;

3.4.3 kuupäev;

3.4.4 päevakord, teema või pealkiri;

3.4.5 juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine vms olulised andmed);

3.4.6 juurdepääsupiiranguta dokumentide tekst;

3.4.7 muud andmed vastavalt asutuse asjaajamiskorrale. Töörühmade, komisjonide ja teiste kindla ülesandega üksuste koosolekute protokollide kohta võib kanda andmed kirjade juurde, sidudes need asjakohase saabunud või väljasaadetava algatusdokumendi täitmisega.

3.5 Lepingute kohta dokumendiregistrisse kantavad rekvisiidid:

3.5.1 lepingupoole nimed või nimetused ja vajadusel registrikood või sünniaeg;

3.5.2 lepingu liik;

3.5.3 number või tähis;

3.5.4 kuupäev;

3.5.5 lepingu objekt;

3.5.6 jõustumise ja lõppemise või kehtivuse tähtaeg või tähtpäev;

3.5.7 juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine jm olulised andmed).

3.6 Saabunud ja väljasaadetavate dokumentide kohta dokumendiregistrisse kantavad rekvisiidid:

3.6.1 saatja või saaja nimi või nimetus ja vajadusel dokumendi registreerija andmed;

3.6.2 saabumise või saatmise kuupäev;

3.6.3 saatja posti- või elektronposti aadress või muud sideandmed;

3.6.4 dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms);

3.6.5 pealkiri või lühike sisukokkuvõte;

3.6.6 dokumendi lisade nimetused ja arv;

3.6.7 dokumendi kuupäev ja vajadusel kellaaeg;

3.6.8 vormingu tüüp (digitaaldokumendi puhul);

3.6.9 mil viisil dokument saabus või väljastati (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti isiklikult üle);

3.6.10 dokumendi saatja poolt märgitud indeks või number;

3.6.11 juurdepääsupiirangud (kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine vms olulised andmed);

3.6.12 sarja tähis;

3.6.13 struktuuriüksuse nimetus või isiku nimi, kellele dokument on suunatud lahendamiseks või kes dokumendi koostas;

3.6.14 lahendamise tähtaeg;

3.6.15 täitmismärge (kes täitis, millise toiminguga ja millal);

3.6.16 juurdepääsupiiranguta dokumentide tekst;

3.6.17 muud andmed, mis on dokumentide menetlemisel olulised või on nõutavad õigusaktidega.

Punktis 3.2 nimetamata, sealhulgas asutusesiseste dokumentide registreerimise nõude ja registrisse kantavate andmete koosseisu võib sätestada asutuse asjaajamiskorras. Paberkandjal saabunud juurdepääsupiiranguta dokumendid skaneeritakse. Skaneerimisel saadud fail lisatakse Postipoissi.

3.7 Dokumendi registreerimise kord.

Enne andmete dokumendiregistrisse kandmist kontrollib asjaajamisteenistus või registreerimise pädevust omav ametnik või töötaja dokumendi terviklikkust, allkirjade olemasolu, dokumendis märgitud lisade olemasolu ning adressaadi õigsust. Isiklikud ja valele adressaadile või dokumendis mitte märgitud adressaadile saabunud dokumendid edastatakse õigele adressaadile 5 tööpäeva jooksul neid asutuses registreerimata.

3.8 Saabunud või väljasaadetava dokumendi registreerimine:

3.8.1.1 dokumendile antakse registreerimisel indeks, mis koosneb sarja tähisest dokumentide loetelu järgi ja järjekorranumbrist dokumendiregistri järgi;

3.8.1.2 saabunud paberdokumendi esimese lehekülje vabale pinnale tehakse saabumismärge, mis peab sisaldama vähemalt asutuse nime, saabumise kuupäeva ja indeksit, vajadusel juurdepääsupiirangut, registrisse kantakse punktis 3.6 loetletud andmed;

3.8.1.3 dokumendid registreeritakse nende allkirjastamise, saabumise või väljasaatmise või suulise taotluse protokollimise päeval või sellele järgneval tööpäeval. Kui dokumendil on märge "KIIRE", registreeritakse ja edastatakse dokument peale registreerimist läbivaatamiseks viivitamata;

3.8.1.4 algatuskiri ja vastuskiri registreeritakse ühe asjaajamisperioodi piires üldjuhul ühe järjekorranumbri all;

3.8.1.5 sama teemat korduvalt käsitlevate dokumentide registreerimisel võib kasutada sama indeksit ja lisada sellele dokumenti individualiseeriv number.

3.8.2 Õigusakti, protokolli, akti või lepingu numbrile võib lisada dokumendi sarja tähise või muu liigitunnuse.

3.8.3 Kindla tegevusperioodi või ülesandega moodustatud töörühmade, komisjonide või teiste kindla ülesandega üksuste protokollid või muud dokumendid võib numereerida läbivalt kogu tegevusperioodi jooksul.

4. Dokumentide menetlemine

4.1 Dokumendi läbivaatamine.

4.1.1 Dokument saadetakse asutuse asjaajamiskorra kohaselt läbivaatamiseks selle asjaga tegelevale struktuuriüksuse juhile või kõrgemalseisvale ametnikule, kes määrab lahendaja, tähtaja ning vajadusel asja lahendamise korra ja muud asjaolud või lahendamiseks vastavale ametnikule või töötajale.

4.1.2 Andmed dokumendi liikumise kohta ühelt täitjalt teisele ja tähtaeg märgitakse dokumendiregistrisse. Mitme täitja puhul edastatakse dokument koos selle juurde kuuluva materjaliga esimesena määratud täitjale, kes koordineerib asja lahendamist ja vastutab asja lahendamise eest. Teistele täitjatele edastatakse dokumendi ja selle juurde kuuluvate materjalide koopiad või teatatakse viited dokumendi ja selle juurde kuuluvate materjalide asukohale. Linna ametiasutustes kasutatakse Postipoisi funktsiooni “Edastamine“, mille tulemusena andmed dokumendi liikumise kohta tekivad dokumendiregistris automaatselt.

4.1.3 Kui asja lahendamine ei kuulu asutuse pädevusse, edastatakse avaldus, märgukiri või teabenõue vastavalt kuuluvusele reeglina 5 tööpäeva jooksul, teatades sellest saatjale kirjalikult. Kui asja lahendamine kuulub kohtu pädevusse, siis teatatakse sellest saatjale tema avaldust või märgukirja kohtule edastamata.

4.1.4 Linnavalitsusele saabunud ja linnakantseleis registreeritud dokumendid esitatakse vastavalt tööjaotusele läbivaatamiseks linnapeale või linnavalitsuse liikmetele. Riigi õigusaktid ning kohtuga seotud dokumendid (hagiavaldused, kohtukutsed vms) esitatakse linnasekretärile.

4.2 Dokumendi täitmise tähtajad.

4.2.1 Dokument vaadatakse läbi, asi lahendatakse ja saatjale teatatakse läbivaatamise ja lahendamise tulemustest hiljemalt 30 päeva jooksul, kui õigusaktidest ei tulene teisi tähtaegu.

Riigikogu liikmete märgukirjadele ja avaldustele ja Tallinna Linnavolikogu liikme arupärimisele peab kirjalikult vastama 10 päeva jooksul arvates avalduse või märgukirja saabumisest või arupärimise esitamisest. Teabenõudele peab vastama viivituseta, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul saabumisest.

4.2.2 Kõrgemalseisev ametnik võib anda asja lahendamiseks lühema või pikema tähtaja. Kõrgemalseisva ametniku või töötaja poolt antud asja lahendamise tähtaja pikendamiseks esitab täitja motiveeritud taotluse. Taotluse rahuldamise otsustab kõrgemalseisev ametnik.

4.2.3 Asja lahendamise tähtaega võib õigusaktides ettenähtud korras ja tingimustel pikendada kahe kuuni või kuni asja lahendamiseks vajalike täiendavate asjaolude selgitamiseni. Sel juhul otsustab tähtaja pikendamise asutuse juht või muu pädev isik.

4.2.4 Tähtaja pikendamisest teatatakse dokumendi esitajale, saatjale või ülesande andjale enne tähtaja saabumist.

4.3 Dokumendi kooskõlastamine.

4.3.1 Asutuste vahel kooskõlastatakse dokumendid kirjalikult, kooskõlastusmärkega või viseerimise teel.

4.3.2 Kooskõlastamise tähtaega hakatakse arvestama dokumendi saabumisele järgnevast kuupäevast ning dokumendid kooskõlastatakse õigusaktides ettenähtud tähtaegu arvestades.

4.3.3 Linnavalitsuse õigusaktide eelnõud kooskõlastatakse viseerimise teel ühe tööpäeva jooksul, Tallinna Linnavolikogu ja Linnavalitsuse määruste eelnõud ja muud põhjalikumat läbivaatamist nõudvad eelnõud kolme tööpäeva jooksul.

4.3.4 Dokument saadetakse kooskõlastamiseks kõigepealt astmelt madalamale asutusele, ametnikule või töötajale ning seejärel kõrgemalseisvale asutusele või astmelt kõrgemale ametnikule või töötajale.

4.3.5 Kui dokumenti ei kooskõlastata, tuleb esitada kirjalik eriarvamus või kooskõlastamisest keeldumine.

4.4 Dokumendi allkirjastamine.

Ametnike ja töötajate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel määratletakse seadustes ja teistes riigi ja Tallinna õigusaktides asutuse ja tema struktuuriüksuste põhimäärustes või põhikirjades või muudes sisemist töökorda reguleerivates dokumentides.

4.4.1 Paberdokumendi allkirjastamine.

4.4.1.1 Õigusaktid ja protokollid allkirjastatakse ühes eksemplaris, kui seadusest ei tulene teisiti.

4.4.1.2 Lepingute ja aktide puhul allkirjastatakse vajalik hulk eksemplare, näidates eksemplaride arvu ja nende jaotuse ära dokumendis.

4.4.1.3 Väljasaadetud kirja asutusse jääv ärakiri allkirjastatakse või tõestatakse ametliku kinnitusega. Postipoisis säilitatakse väljasaadetavad kirjad ilma allkirja ja kinnitusmärketa.

4.4.1.4 Asutus sätestab oma asjaajamiskorras või muudes sisemist töökorraldust reguleerivates dokumentides dokumentide ärakirjade ametliku kinnitamise pädevust omavad ametnikud või töötajad, selle viisid ja korra. Linnavalitsuse määrused ja korraldused väljastatakse linnakantselei dokumendibüroo pitseriga, kui notariaalne kinnitamine või muu ametliku kinnitamise märge ei ole vajalik.

4.4.1.5 Linnavalitsuse kirjaplangile vormistatud dokumentidele kirjutavad alla linnapea või oma töövaldkonda käsitlevates küsimustes linnavalitsuse liikmed või linnasekretär.

4.4.2 Elektroonilise dokumendi allkirjastamine.

4.4.2.1 Asutustevahelises asjaajamises kasutatakse digitaalallkirjaga dokumenti juhul, kui saaja asutuse veebilehel on vastav teave digitaalallkirjaga dokumentide vastuvõtmise kohta ja see on sätestatud saaja asutuse asjaajamiskorras või muus õigusaktis.

4.4.2.2 Elektrooniliste dokumentide allkirjastamise täpsem kord reguleeritakse asutuse asjaajamiskorras, selles või muudes sisemist töökorraldust reguleerivates aktides võib sätestada ka digitaalallkirja kasutamise asutusesiseses asjaajamises.

4.5 Asja lahendatuks lugemine.

Asi loetakse lahendatuks, kui dokumendist tulenevad toimingud on õigusaktidega ettenähtud korras sooritatud ja asjaosalistele on sellest teatatud või kui dokumendi saatjale on vastatud.

Dokument loetakse tähtaegselt vastatuks või asi lahendatuks, kui:

4.5.1  vastus on sideettevõttele ärasaatmiseks üle antud määratud tähtajal;

4.5.2 dokument on asjast huvitatud isikule digitaalselt kättesaadavaks tehtud või sellest on isikule teatatud;

4.5.3 on sooritatud muud õigusaktidega ettenähtud toimingud. Kui asja lahendamine ei vaja õigusaktide kohaselt eraldi dokumendi koostamist, teeb täitja dokumendiregistrisse või paberdokumendi korral dokumendile täitmismärke, näidates, kuidas, millal ja kes asja lahendas.

4.6 Kontroll dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ning asjade tähtaegse lahendamise üle. Dokumentidest tulenevate ülesannete täitmist ning asjade tähtaegset lahendamist kontrollitakse vastavalt asutuse asjaajamiskorras sätestatule. Linnavalitsuse õigusaktidega ja teiste dokumentidega asutustele, ametnikele ja töötajatele pandud ülesannete, linnavalitsusele saabunud ja linnakantseleis registreeritud dokumentide täitmise järelevalvet peab linnakantselei.

4.7 Dokumentide hoidmine.

Asutus kehtestab oma tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide liigitamiseks ja neile säilitustähtaja määramiseks dokumentide loetelu Arhiivieeskirjas sätestatud korras. Dokumente, millega seotud asjaajamine on lõppenud, hoitakse asutuses, hävitatakse või antakse avalikku arhiivi üle kooskõlas Arhiivieeskirjaga.

4.7.1 Asjaajamises lõpetatud paberdokumentide hoidmine asutuses.

4.7.1.1 Asjaajamises lõpetatud paberdokumente hoitakse registraatorites, kiirköitjates, mappides või muudes ümbristes (edaspidi toimik), mille seljale või kaanele märgitakse asutuse dokumentide loetelus vastavale dokumendisarjale antud tähis ja nimetus ning asjaajamisaasta number.

4.7.1.2 Kirjavahetuse puhul paigutatakse samasse toimikusse esmane (algatus)kiri koos vastuskirjade ja muude asja lahendamise käigus tekkinud dokumentidega (memod, ettepanekud, arvamused vms). Dokumendid järjestatakse kronoloogiliselt nii, et need käsitleksid asja terviklikult. Kirjavahetuse lõpetab selles asjas viimati koostatud või saadud dokument.

4.7.1.3 Üldjuhul peetakse toimikuid asjaajamisperioodide kaupa.

4.7.2 Asjaajamises lõpetatud digitaaldokumentide hoidmine asutuses.

4.7.2.1 Asjaajamises lõpetatud digitaaldokumendid salvestatakse säilivuskindlale kandjale ja formaadis, mis tagab nende säilimise autentse ja terviklikuna vähemalt neile kehtestatud säilitustähtaja jooksul.

4.7.2.2 Asjaajamises lõpetatud digitaaldokument vormistatakse paberkandjale juhul, kui ta kuulub alalisele säilitamisele või kui ei ole võimalik tagada dokumendi säilimist digitaalkandjal autentsena ja terviklikuna ettenähtud säilitustähtaja jooksul. Säilimisele kuuluv eksemplar peab olema allkirjastatud või tõestatud ametliku kinnitusega. Allkirjastamise või ametliku kinnitusega tõestamise korra määrab asutus oma asjaajamiskorras kooskõlas teiste õigusaktidega.

4.7.2.3 Kui dokument on asutusse saabunud või välja saadetud elektronpostiga ja temast säilitatakse väljatrükk, trükitakse välja ja säilitatakse paberkandjal ka vastav elektronposti teade.

4.7.2.4 Enne dokumentide ainult digitaalsele säilitamisele üleminekut peavad asutuses olema kasutusele võetud abinõud dokumentide säilivuse tagamiseks neile kehtestatud tähtaja jooksul.

4.7.2.5 Iga digitaalselt hoitava dokumendi puhul peab olema määratud sari, millesse dokument vastavalt asutuse dokumentide loetelule kuulub. Sarja tunnust võib täiendada teiste dokumendi leidmist, süstematiseerimist ja arhiveerimistoiminguid hõlbustavate tunnustega.

5. Asjaajamise üleandmine

5.1 Enne teenistus- või töökohalt vabastamist on ametnik või töötaja kohustatud asjaajamise üle andma selle vastuvõtjaks määratud ametnikule või töötajale teenistusest või töölt lahkumise päevaks või vahetu juhi määratud tähtajaks kui seadus ei näe ette teisiti. Asjaajamise üleandmine vormistatakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga juhul, kui lahkub asutuse või struktuuriüksuse juht või kui seda nõuab vahetu juht, üleandja või vastuvõtja. Asjaajamise üleandmise täpsem kord sätestatakse asutuse asjaajamiskorras.

5.2 Üleandmis-vastuvõtmisakti sisunõuded.

Asjaajamise üleandmise-vastuvõtmisakt peab sisaldama:

5.2.1 täitmisel olevate lepingute loetelu;

5.2.2 pooleli olevate õigusaktide eelnõude loetelu;

5.2.3 lahendamisel olevate ülesannete ja vastavate dokumentide loetelu;

5.2.4 üleantavate üksikdokumentide ning toimikute loetelu.

Asutuse juhtimise üleandmisel peab akt sisaldama lisaks punktides 5.2.1 – 5.2.4 loetletud andmetele veel:

5.2.5 asutuse koosseisunimestik ja täidetud kohtade arv;

5.2.6 asutuse eelarvevahendite seis;

5.2.7 asutuse pitsatite arv, liigid ja asukoht ning nende hoidmise eest vastutavate ametnike või töötajate nimed ja ametikohad;

5.2.8 lahkuva juhi poolt viimasena allkirjastatud dokumentide indeksid või numbrid vastavalt dokumendiliigile;

5.2.9 üldandmed asutuse arhiivi kohta. Akti võib kanda muud vajalikud andmed asutuse asjaajamise kohta.

5.3 Üleandmis-vastuvõtmisakti vorminõuded.

Akti märgitakse asutuse juhi poolt määratud asjaajamise üleandmise juures viibivate ametnike või töötajate nimed ja ameti- või töökohtade nimetused ning paberkandjal akti eksemplaride arv ja jaotus. Akti allkirjastavad asjaajamise üleandja, vastuvõtja ja asutuse juhi poolt määratud asjaajamise üleandmise juures viibivad ametnikud või töötajad. Akti kinnitab üleandja vahetu ülemus. Asutuse juhi vahetumisel koostatud akti kinnitab kõrgemalseisva asutuse juht. Akt registreeritakse asutuse dokumendiregistris ja säilitatakse vähemalt selles asutuses, kus toimus asjaajamise üleandmine. Kui akt vormistatakse digitaalselt, tagatakse kõikidele allkirjastajatele juurdepääs aktile.

5.4 Asjaajamise ühepoolne ülevõtmine.

Kui ametnik või töötaja keeldub asjaajamise üleandmisest või kui üleandmine pole võimalik, toimub asjaajamise ülevõtmine ühepoolselt kõrgemalseisva ametniku või töötaja, asutuse juhi või tema poolt määratud ametniku või töötaja või kõrgemalseisva asutuse esindaja juuresolekul. Sel juhul tehakse üleandmis-vastuvõtmisakti vastav märge.

5.5 Mittenõustumine akti sisuga.

Kui üks osapool asjaajamise üleandmisel või vastuvõtmisel ei ole akti sisuga nõus, siis esitatakse enne allkirjastamist motiveeritud eriarvamus, mis lisatakse aktile ja mille olemasolu kohta tehakse akti märge.

 

Toomas Sepp

Linnasekretär