Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Homne Tallinn põhikirja muutmine ja põhikirja uues redaktsioonis kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 20.02.2003 otsus number 39
Redaktsiooni kehtivus:06.03.2008 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk o 06.03.2008 nr 40

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

 

20. veebruar 2003 nr 39

 

Sihtasutuse Homne Tallinn põhikirja muutmine ja põhikirja uues redaktsioonis kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3, Sihtasutuste seaduse § 41 lg 3, linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra p 5.2 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1.         Muuta Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2001 otsusega nr 72 kinnitatud Sihtasutuse Homne Tallinn põhikirja alljärgnevalt:

1.1       muuta punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Õpilasmalev (edaspidi Sihtasutus).";

1.2       muuta punkti 1.4 ja sõnastada see järgmiselt:

"1.4 Sihtasutuse eesmärkideks on Tallinna linna arengu prioriteete arvestades lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine ning selleks vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine, samuti teiste kodu-ning välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt algatatud sihtasutuse eesmärke järgivates programmides osalemine.";

1.3       muuta punkti 3.4 ja sõnastada see järgmiselt:

"3.4 Juhatus määratakse ametisse kolmeks aastaks. Peale juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Sihtasutuse juhatusse.";

1.4       muuta punkti 3.8 ja sõnastada see järgmiselt:

"3.8 Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal tagasi kutsuda.";

1.5       lisada punkt 3.10.6 järgmises sõnastuses:

"3.10.6 Nõukogu liikmetele vajaliku teabe esitamine Sihtasutuse juhtimise kohta ja vastava aruande esitamine.";

1.6       muuta punkti 3.15 ja sõnastada see järgmiselt:

"3.15 Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Tallinna Linnavalitsus. Peale nõukogu liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Sihtasutuse nõukogusse.";

1.7       lisada punkt 3.19.5 järgmises sõnastuses:

"3.19.5 kontrollida Sihtasutuse raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.";

1.8       lisada punkt 3.20 järgmises sõnastuses:

"3.20 Sihtasutuse nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.

3.20.1 Sihtasutuse nõukogu esimees:

3.20.2 korraldab nõukogu tegevust;

3.20.3 teeb Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku Sihtasutuse nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kohta;

3.20.4 informeerib Tallinna Linnavalitsust Sihtasutuse tegevusest mitte vähem kui üks kord aastas või vastavalt linnavalitsuse liikmete nõudmisele.".

1.9 muuta punkti 4.3 ja sõnastada see järgmiselt:

"4.3 Sihtasutuse audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab nõukogu igal aastal üheks aastaks. Juhatus esitab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile audiitori(te) nime(kirja). Audiitori vahetumisel teatab juhatus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile andmed uue audiitori kohta viie (5) päeva jooksul. Audiitor kuulub tagasikutsumisele nõukogu otsusel ebakompetentsuse, ametialase lohakuse või kuriteo toimepanemisel.".

 

2.         Arvestades punktis 1 tehtud muudatusi kinnitada juurdelisatud Sihtasutuse Homne Tallinn põhikiri uues redaktsioonis, mis jõustub vastava kande tegemisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

 

3.         Tallinna Spordi- ja Noorsooametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teateid.

 

4.         Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

LISA
Tallinna Linnavolikogu
20. veebruari 2003
otsusele nr 39

 

Sihtasutus Õpilasmalev põhikiri

 

1.         ÜLDSÄTTED

1.1       Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Õpilasmalev (edaspidi Sihtasutus).

1.2       Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mis juhindub tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamise otsusest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.

(Tvk o 06.03.2008 nr 40)

1.3       Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinna linn, Aia tn 2.

(Tvk o 06.03.2008 nr 40)

1.4       Sihtasutuse eesmärkideks on kasumit mittetaotleval viisil Tallinna linna arengu prioriteete arvestades lastele ja noortele vaba aja veetmise võimaluste loomine ning selleks vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine, samuti teiste kodu- ning välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt algatatud sihtasutuse eesmärke järgivates programmides osalemine.

(Tvk o 06.03.2008 nr 40)

 

2.         VARA ÜLEANDMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

2.1       Sihtasutus saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.

2.2       Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise Sihtasutuse juhatus või tema poolt volitatud isik.

2.3       Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine toimub käesoleva põhikirja alusel ja Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud korras.

2.4       Sihtasutusele seaduse, heade kommete ja Sihtasutuse eesmärkidega kooskõlas tehtud sihtannetused jagab Sihtasutuse nõukogu sihtannetuse tegija näidatud tingimustel.

2.5       Sihtasutus ei võta vastu seaduse või heade kommetega vastuolus olevaid sihtannetusi.

2.6       Sihtasutus ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele.

(Tvk o 06.03.2008 nr 40)

 

3.         SIHTASUTUSE JUHTIMINE

3.1       Sihtasutuse organiteks on nõukogu ja juhatus.

3.2       Sihtasutuse tegevust juhib ja Sihtasutust esindab juhatus.

3.3       Juhatus koosneb ühest kuni 3 liikmest. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab kindlaks Sihtasutuse nõukogu.

3.4       Juhatus määratakse ametisse kolmeks aastaks. Peale juhatuse liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Sihtasutuse juhatusse.

3.5       Sihtasutust esindab juhatuse esimees, ülejäänud juhatuse liikmed esindavad Sihtasutust ühiselt.

3.6       Juhatuse liikmeks ei või määrata lisaks seaduses toodud kitsendusetele isikut, kes on juhatuse või muu organi koosseisust põhikirja punktide 3.8 või 3.18 alusel enne tähtaega tagasi kutsutud või vabastatud süülise käitumise tõttu Sihtasutuse juhatuse algatusel töölt Sihtasutuses või kes on süüdi mõistetud kriminaalkuriteo sooritamises.

3.7       Juhatuse volituste kehtimise ajal võib nõukogu juhatuse koosseisus muudatusi teha ainult juhatuse ametissemääramise otsuses toodud juhatuse liikmete arvu piires.

3.8       Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal tagasi kutsuda.

3.9       Sihtasutuse juhatuse liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu juhatuse ametissemääramisel ja seda võib muuta sõltuvalt Sihtasutuse majanduslikust olukorrast.

3.10     Sihtasutuse juhatuse ülesandeks on muuhulgas:

3.10.1  Sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine;

3.10.2  Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu otsuste elluviimiseks vajalike töökohtade struktuuri ja ametijuhiste väljatöötamine ja kehtestamine, vajalike töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning nende töö tasustamise tingimuste kehtestamine;

3.10.3  Sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;

3.10.4  Sihtasutuse poolt toetuse jaotamiseks korraldatud avalike konkurssidele laekunud avalduste ja muude abitaotluste vastuvõtmine ja registreerimine;

3.10.5  Sihtasutuse eelarve piires Sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise üle otsustamine.

3.10.6  Nõukogu liikmetele vajaliku teabe esitamine Sihtasutuse juhtimise kohta ja vastava aruande esitamine.

3.11     Sihtasutuse nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet tema tegevuse üle.

3.12     Sihtasutuse nõukogus on kuni 6 liiget.

3.13     Sihtasutuse nõukogu liikme volituste tähtaeg on 3 aastat.

3.14     Esimene Sihtasutuse nõukogu määratakse ametisse Sihtasutuse asutamisel.

3.15     Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Tallinna Linnavalitsus. Peale nõukogu liikme volituste tähtaja möödumist on lubatud isiku korduvmääramine Sihtasutuse nõukogusse.

3.16     Tallinna linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi enne nõukogu liikme volituste lõppemist seoses linnavolikogu liikme volituste lõppemise või peatumisega, linnavalitsuse liikme volituste lõppemise või linnaametniku teenistusest vabastamisega.

3.17     Nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisel, tagasiastumisel või tagasikutsumisel määrab linnavalitsus uue(d) nõukogu liikme(d).

3.18     Nõukogu liikmele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse määrab Tallinna Linnavalitsus

(Tvk o 06.03.2008 nr 40)

3.19     Sihtasutuse nõukogu pädevuses on muuhulgas:

3.19.1  otsuste tegemine ja juhatusele nõusoleku andmine Sihtasutuse poolt osaluse omandamiseks või lõpetamiseks äriühingus ja kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks ning Sihtasutuse eelarves ettenähtud summasid ületavate tehingute tegemiseks.

3.19.2  Sihtasutuse poolt läbiviidavate konkursside ja projektide tingimuste ja tulemuste kinnitamine ning stipendiumite määramise otsustamine;

3.19.3  Sihtasutuse tegevuseks vajalike ekspertgruppide koosseisude ja volituste kinnitamine;

3.19.4  Sihtasutuse majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;

3.19.5  kontrollida Sihtasutuse raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

3.20     Sihtasutuse nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.

3.20.1  Sihtasutuse nõukogu esimees:

3.20.2  korraldab nõukogu tegevust;

3.20.3  teeb Tallinna Linnavalitsusele ettepaneku Sihtasutuse nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kohta;

3.20.4  informeerib Tallinna Linnavalitsust Sihtasutuse tegevusest mitte vähem kui üks kord aastas või vastavalt linnavalitsuse liikmete nõudmisele.

 

4.         RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

4.1       Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

4.2       Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.3       Sihtasutuse audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab nõukogu igal aastal üheks aastaks. Juhatus esitab mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile audiitori(te) nime(kirja). Audiitori vahetumisel teatab juhatus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile andmed uue audiitori kohta viie (5) päeva jooksul. Audiitor kuulub tagasikutsumisele Nõukogu otsusel ebakompetentsuse, ametialase lohakuse või kuriteo toimepanemisel.

4.4       Sihtasutus edastab kinnitatud majandusaasta aruande ühe kuu jooksul pärast kinnitamist Tallinna Linnavolikogule.

 

5.         SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE

5.1       Sihtasutuse põhikirja võib muuta asutaja üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.

 

6.         SIHTASUTUSE LÕPETAMINE

6.1       Sihtasutuse tegevus lõpetatakse asutaja otsusega või muudel seaduses sätestatud alustel.

6.2       Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui Sihtasutuse tegevuse lõpetamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.

6.3       Sihtasutuse likvideerimisel pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist allesjäänud varad antakse likvideerijate otsusel üle kas riigile või Tallinna linnale või mõnele Sihtasutuse eesmärke järgivale sihtasutusele või mittetulundusühingule, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, võimalikult Sihtasutuse eesmärke järgiva sihtannetusena.

(Tvk o 06.03.2008 nr 40)