Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
19.02.2003- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Riigihanke (viitenumber 004367) raamlepingu ja täiendava kokkuleppe nr 1 ning Tallinna ühistranspordi sõidupiletite ja -kaartide müügi turvalisuse tagamise lepingu nr 1341 muudatuse ja lisa nr 8 heaks kiitmine ning Eno Saar´ele ja
Tallinna Linnavalitsus 19.02.2003 korraldus number 421
Redaktsiooni kehtivus:19.02.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

19. veebruar 2003 nr  421-k

 

Riigihanke (viitenumber 004367) raam-lepingu ja täiendava kokkuleppe nr 1 ning Tallinna ühistranspordi sõidupiletite ja –kaartide müügi turvalisuse tagamise lepingu nr 1341 muudatuse ja lisa nr 8 heaks kiitmine ning Eno Saar´ele ja Ain Valdmann´ile volituste andmine lepingute allkirjastamiseks

 

 

Juhindudes Riigihangete seaduse § 20 lg 1, § 21 lg 1 ja 3, Väärteomenetluse seadustiku § 9 p 3, Ühistranspordiseaduse § 5411 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 18. aprilli 2002 otsusest nr 176 “Nõusoleku andmine ühistranspordipileti ning taksoveo- ja parkimisnõuete täitmise kontrolliteenuse lepinguliseks üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule“, Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korraldusest nr 1571–k “Riigihanke läbiviimine“, riigihanke viitenumbriga 004367 pakkumise kutse dokumentidest, Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti 10. jaanuari 2003 käskkirjast nr 1/1–6/2 “Riigihanke “Tallinna ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide ning taksoveo eeskirja ja parkimisnõuete täitmise kontrollteenus“ (viitenumber 004367) pakkumise edukaks tunnistamine“, Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusest nr 72 “Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusest nr 69 “Tallinna Kommunaalameti põhimääruse kinnitamine“ ning võttes arvesse, et Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti pädevuses olnud ühistranspordi, taksoveo valdkonnad on alates 01. jaanuarist 2003 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning parkimise valdkond Tallinna Kommunaalameti pädevuses

 

1.         Kiita heaks juurdelisatud riigihanke viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide ning taksoveo eeskirja ja parkimisnõuete täitmise kontrollteenus“ raamleping  (edaspidi raamleping) (lisa 1) ja täiendav kokkulepe nr 1 (lisa 2).

 

2.            Volitada Tallinna linna nimel raamlepingule alla kirjutama Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhatajat Eno Saar´t ja Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmann´i.

 

3.            Volitada raamlepingu täiendavale kokkuleppele nr 1 ja täiendavatele kokkulepetele ühistranspordi piletikontrolli ja taksoveo eeskirja täitmise kontrollteenuse osas, mis ei puuduta rahalisi kohustusi, alla kirjutama Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhatajat Eno Saar´t.

 

4.            Volitada raamlepingu täiendavatele kokkulepetele parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse osas, mis ei puuduta rahalisi kohustusi, alla kirjutama Tallinna Kommunaalameti juhatajat Ain Valdmann´i.

 

5.         Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil koostada ja esitada Riigihangete Ametile:

5.1       kümne päeva jooksul pärast riigihanke viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide ning taksoveo eeskirja ja parkimisnõuete täitmise kontrollteenus“ pakkumismenetluse lõppemist riigihanke deklaratsioon;

5.2       pärast raamlepingu lõppemist riigihanke viitenumbriga 004367 “Tallinna ühistranspordis sõiduõigust tõendavate dokumentide ning taksoveo eeskirja ja parkimisnõuete täitmise kontrollteenus“ aruanne.

 

6.         Kiita heaks juurdelisatud Tallinna Transpordiameti, Tallinna Liikluskorralduskeskuse ja AS-i ESS Eesti vahel 22. mail 2000 sõlmitud Tallinna ühistranspordi sõidupiletite ja –kaartide müügi turvalisuse tagamise lepingu nr 1341 muudatus (lisa 3) ja lisa nr 8 (lisa 4).

 

7.            Volitada Tallinna linna nimel “Tallinna ühistranspordi sõidupiletite ja perioodikaartide müügi turvalisuse tagamise lepingu nr 1341“ muudatustele ja lisadele, mis ei puuduta rahalisi kohustusi, alla kirjutama Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhatajat Eno Saar´t.

 

8.         Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti juhatajale Eno Saar´ele, Tallinna Kommunaalameti juhatajale Ain Valdmann´ile, Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile, Tallinna Liikluskorralduskeskusele ja AS-ile Falck Eesti.

 

9.            Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Tiina Kitsing

 

Linnakantselei juriidilise osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

RIIGIHANKE RAAMLEPING

 

 

Tallinnas                                                                                                   26.02.2003. a

 

Riigihanke nimetus: Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenus.

viitenumber: 004367

 

Tallinna linn, kes on volitanud

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaametit, keda esindab juhataja Eno Saar Tallinna Linnavalitsuse 19.veebruari 2003 korralduse nr 421 “Lepingute heaks kiitmine ning volituste andmine Eno Saar´ele ja Ain Valdmann´ile“ alusel (edaspidi nimetatud "TA") ja

Tallinna Kommunaalametit, keda esindab juhataja Ain Valdmann Tallinna Linnavalitsuse 19.veebruari 2003 korralduse nr 421 “Lepingute heaks kiitmine ja ning volituste andmine Eno Saar´ele ja Ain Valdmann´ile“ alusel (edaspidi nimetatud "KA" ja koos nimetatud “Tellija“) ühelt poolt ja

riigihanke edukas pakkuja AS Falck Eesti, keda esindab juhatuse esimees Peeter Tohver põhikirja alusel, (edaspidi nimetatud "Täitja"),

 

keda nimetatakse käesolevas riigihanke raamlepingus (edaspidi nimetatud “hankeleping“) edaspidi eraldi ka Lepingupool või koos Lepingupooled,

 

sõlmisid käesoleva hankelepingu alljärgnevas:

 

 

 

I  HANKELEPINGUS KASUTATAVAD MÕISTED

Tellija – Tallinna linn, kes täidab hankelepingut Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti ning Tallinna Kommunaalameti kaudu;

TA - Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet;

KA - Tallinna Kommunaalamet;

Täitja – AS Falck Eesti;

Kontroll-aktsioon – vähemalt 7-päevane erigraafikuga ja suurendatud koosseisuga kontroll;

Kontrolör - Täitja töötaja, kes teostab Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrolli;

Hankeleping – riigihanke viitenumbriga 004367 raamleping;

Täiendav kokkulepe – hankelepingu tingimusi täpsustav hankelepingu lahutamatu osa, mis vormistatakse hankelepingu lisana.

 

 

 

II ÜLDSÄTTED

2.1.Vastavalt riigihangete seadusele ja riigihanke pakkumismenetluse tingimustele sätestab käesolev hankeleping Poolte õigused ja kohustused seoses Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete täitmise kontrollteenuse (edaspidi nimetatud parkimiskontroll) ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse (edaspidi nimetatud taksoveokontroll) tellimise ja teostamisega.

2.2. Lepingupooled lähtuvad hankelepingu sõlmimisel kehtivatest õigusaktidest, riigihanke pakkumise kutse dokumentidest ja Täitja poolt esitatud pakkumise dokumentidest, mis kuuluvad käesoleva hankelepingu juurde selle lahutamatu lisana.

 

 

III HANKELEPINGU JÕUSTUMINE, TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

3.1 Hankeleping sõlmitakse Tellija ja Täitja vahel kolmeks (3) aastaks. Hankeleping jõustub 1. märtsil 2003.a  ning lõpeb tähtaja möödumisel 01.03.2006. a.

3.2 Hankelepingu kohase täitmise korral Täitja poolt on Täitjal õigus taotleda hankelepingu tähtaja pikendamist 1 (ühe) aasta võrra. Täitja esitab Tellijale oma kirjaliku taotluse hankelepingu tähtaja pikendamiseks vähemalt 3 (kolm) kuud enne hankelepingu lõpptähtaja saabumist. Tellijal on õigus jätta hankeleping pikendamata, esitades Täitjale kirjaliku põhjenduse hankelepingu pikendamata jätmise kohta. 

3.3 Tellijal on õigus korrigeerida pakkumise mahtu vastavalt linna eelarve võimalustele. Osutatava teenuse maht ja teenustasu suurus fikseeritakse iga aasta kirjalikult hankelepingu täiendavas kokkuleppes lähtudes linnavolikogu poolt kinnitatud linna eelarvest ühe (1) kuu jooksul pärast eelarve vastu võtmist. Kui teenuseliigi osas (ühistranspordi piletikontrolli, taksoveo- ja parkimiskontroll) ei ole vastavaks aastaks eraldi kokku lepitud, siis Täitja vastavat teenust sellel aastal ei osuta ning Tellija ei ole kohustatud Täitjale selle teenuse eest teenustasu maksma. Lepingupooltel on õigus teenuse mahtu ja teenustasu muuta igal ajal Lepingupoolte kirjalikul kokkuleppel.

3.4 Kõik käesoleva hankelepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Lepingupoole poolt või Lepingupoolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

3.5 Hankelepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, kui tulenevalt muutunud õiguslikust olukorrast ei ole Lepingupooltel võimalik hankelepinguga võetud kohustusi täita.

3.6 Täitjal ja TA-l on õigus hankeleping ühistranspordi piletikontrolli ning taksoveokontrolli osas ning Täitjal ja KA-l on õigus parkimiskontrolli osas ühepoolselt lõpetada, kui teine Lepingupool ei täida korduvalt kohaselt endale käesoleva hankelepinguga võetud kohustusi. Kohustuste mittekohane täitmine peab olema tõendatud. Hankelepingu lõpetamisest teatab hankelepingut lõpetav Lepingupool teisele Lepingupoolele või tema esindajatele kirjalikult 3 (kolm) kuud ette.

IV TELLIJA KOHUSTUSED

4.1 Tellija kohustub:

4.1.1 täitma õigeaegselt ja korrektselt hankelepinguga võetud kohustusi;

4.1.2 andma Täitjale tema kohustuste täitmiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid vastavalt Täitja nõudmisele ja hankelepingus sätestatule;

4.1.3 tasuma Täitjale tehtud töö eest vastavalt hankelepingu p-dele 10.1 ja 10.2 ning vastavalt hankelepingu täiendavatele kokkulepetele, millega on fikseeritud igaaastane hankelepingu maksumus ja maksete teostamise kord;

4.1.4 hoiduma tegudest, mis kahjustavad lepingupartneri huve ja käesoleva hankelepinguga kokkulepitud eesmärke;

4.1.5 hoidma kolmandate isikute ees saladuses hankelepingu täitmise käigus talle teatavaks saanud Täitja ärisaladusi.

4.1.6 koheselt pärast kolmandalt isikult Täitja huve kahjustava nõude saamist kaasama Täitja vastava nõude läbivaatamisse ning esitama Täitjale kõik nõudega seonduvad dokumendid.

 

 

V  TÄITJA KOHUSTUSED

5.1 Täitja kohustub:

5.1.1 täitma õigeaegselt ja kvaliteetselt hankelepinguga võetud kohustusi;

5.1.2 kontrollteenuse osutamisel juhinduma hankelepingust ja hankelepingu täiendavatest kokkulepetest. Lepingupooled lähtuvad hankelepingust, kui täiendava kokkuleppega ei ole hankelepingus ettenähtust teisiti kokkulepitud;

5.1.3 Tellija nõudmisel andma kirjalikke seletusi hankelepingu täitmisega seotud küsimustes;

5.1.4 kontrollteenuste osutamisega seotud kohtuvaidlustes Tellija ja kolmandate isikute vahel osutama Tellijale igakülgset abi, sh osalema koos Tellijaga kohtus ning esitama kohtule tema valduses olevad tõendid ja tunnistajate nimed ning kontaktandmed;

5.1.5 korraldama kontrolöridele nende tööks vajaliku seadustealase väljaõppe ning varustama kontrolörid ühtse vormiriietusega (v.a taksoveokontrolli teostavad kontrolörid, milles lepitakse eraldi kokku), kooskõlastades vormiriietuse eelnevalt Tellijaga. Samuti kohustub Täitja varustama kontrolörid nende pädevust tõendava tunnistusega.

5.2 Täitja peab võimaldama hankelepingu kehtivuse ajal ja kolme aasta jooksul pärast hankelepingu lõppemist Tallinna linna pädevate asutuste esindajatel teostada kontrolli Täitja kohustuste täitmise üle, s.h võimaldama tutvuda hankelepingu täitmisega seotud kõikide dokumentidega. Täitja kohustub dokumente säilitama vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

 

 

VI TÄITJA KOHUSTUSED Ühistranspordi piletikontrollI teostamisel

6.1 Täitja kohustub ühistranspordivahendites läbiviidava kontrollteenuse teostamisel:

6.1.1 tagama sõitjate piletiga sõitmise ühtsepiletisüsteemiga ühissõidukites;

6.1.2 kontrollima sõitjate sõiduõigust tõendavate dokumentide olemasolu;

6.1.3 vastavalt seaduses ja käesolevas hankelepingus antud pädevuse piires menetlema väärtegusid ning võtma väärteomenetluse raames vastu otsuseid vastavalt kehtivatele seadustele ja Tallinna linna vastavatele õigusaktidele;

6.1.4 pidama väärteomenetluste üle arvestust TA poolt antud arvutiprogrammi “Jänku“ järgi;   

6.1.5 esitama TA-le elektrooniliselt igal tööpäeval kella 11.00-ks (esmaspäeviti ka kolme eelmise päeva andmed) aruande eelmisel päeval kontrollitud ühistranspordivahendite arvu ja nende numbrimärkide, sõitjate arvu ja koostatud väärteomenetluse protokollide ja otsuste arvu ning määratud trahvisummade kohta. Aruannete vormi ja sisu võivad pooled kokkuleppel muuta täiendavas kokkuleppes;

6.1.6 esitama TA-le teostatud kontrollteenuse kohta kuuaruande järgneva kuu esimesel tööpäeval elektrooniliselt ja paberkandjal. Kuuaruanne peab sisaldama hankelepingu p-s 6.1.5 nimetatud andmeid ning andmeid väärteomenetluses kasutatavate trükitud blankettide arvu ja seerianumbrite kohta;

6.1.7 kontrollima sõitjateveo eeskirja ja Tallinna linna avaliku korra eeskirja täitmist ühistranspordivahendites. Vastavalt oma pakkumises esitatule välja töötama ja rakendama süsteemi ühistranspordivahendiga sõitmise ajal ühistranspordivahendite juhtide ja sõitjate turvalisuse tagamiseks;

6.1.8 välja töötama ja rakendama abinõusid hoidmaks ära asotsiaalide tõttu ühistranspordis sõitjatel tekkida võivad ebameeldivused;

6.1.9 pidama arvestust trahvinõuete üle ja tagama trahvinõuete täitmise. Täitja ei või piletita sõidu eest kohaldatavat rahatrahvi asendada muu mõjutusvahendiga, sh müüa õigusrikkujale sõidupiletit või -kaarti;

6.1.10 võtma vastu ja menetlema sõitjate kaebusi;

6.1.11 kontrollima elektroonilise süsteemi töölerakendamisel elektroonilisi  sõidupileteid;

6.1.12 korraldama vähemalt neli korda aastas laiahaardelisi ja graafikuväliseid ühistranspordipiletite kontroll-aktsioone ning esitama TA soovil aktsioonide tulemuste analüüsi. Aktsioonide korraldamisel tasub lisatööjõu kasutamise eest Täitja;   

6.1.13 tagastama hankelepingu lõppemisel viivitamatult TA-le programmi “Jänku“ ja selles sisalduvad andmed ning väärteotoimikud;

6.2 Täitja on kohustatud organiseerima Tallinna ühistranspordis 60 täistöökohaga kontrolöri töö alljärgnevalt:

6.2.1 esmaspäevast reedeni töötavad 27 - 30 ühistranspordi kontrolöri ajavahemikul 07.00 - 21.00;

6.2.2 esmaspäevast reedeni töötavad 8 ühistranspordi kontrolöri ajavahemikul     20.00 - 24.00;

6.2.3 laupäeval ja pühapäeval töötavad 14 ühistranspordi kontrolöri ajavahemikul 09.00 - 18.00;

6.2.4 laupäeval ja pühapäeval töötavad 8 ühistranspordi kontrolöri ajavahemikul 18.00 - 24.00.

6.3 Hankelepingu p-s 6.2 toodud graafikut võidakse muuta TA eelneval kirjalikul nõusolekul. TA-l on õigus kontrolöride arvu muuta. Kontrolöride arv fikseeritakse TA ja Täitja vahel sõlmitavas täiendavas kokkuleppes.

 

 

VII TÄITJA KOHUSTUSED Taksoveokontrolli teostamisel

7.1 Täitja kohustub taksoveokontrolli teostamisel:

7.1.1 kontrollima vähemalt 80 taksot ööpäevas, kusjuures kontrollimine peab haarama igakuiselt kõiki Tallinna tänavatel taksoteenust osutavaid sõidukeid. Kontrollimine peab toimuma vastavalt hankelepingu p-le 7.4 ning toimuma kõigis linnaosades;

7.1.2 esitama elektrooniliselt ja paberkandjal TA-le igal tööpäeval kella 11.00-ks (esmaspäeviti ka kolme eelmise päeva andmed) aruande eelmisel päeval kontrollitud taksode ja määratud trahvisummade kohta. Aruannete vormi ja sisu võivad pooled kokkuleppel muuta täiendavas kokkuleppes;

7.1.3 esitama TA Taksokomisjonile teostatud kontrollteenuse kohta kuuaruande järgneva kuu esimesel tööpäeval elektrooniliselt ja paberkandjal. Kuuaruanne peab sisaldama hankelepingu p-s 7.1.2 nimetatud andmeid.

7.2 Kontrolör on kohustatud andma allkirja taksojuhi käes oleva töögraafiku alusel koostatud sõidulehele koos kontrollimise aja ja koha äramärkimisega.

7.3 Täitja tagab kontrolöri osalemise eksperdina TA Taksokomisjoni koosolekul, kus määratakse karistus isikule, kelle suhtes on koostatud väärteomenetluse protokoll.

7.4 Täitja on kohustatud korraldama sõidukitega varustatud taksoveokontrolli ekipaažide (2 kontrolöri ekipaažis) töö Tallinna tänavail alljärgnevalt:

7.4.1 kõigil nädalapäevadel töötab üks ekipaaž ajavahemikul 10.00 - 17.00;

7.4.2 kõigil nädalapäevadel töötavad kaks ekipaaži ajavahemikul 17.00 - 02.00.

7.5 Hankelepingu p-s 7.4 toodud graafikut võidakse muuta TA eelneval kirjalikul nõusolekul. TA-l on õigus kontrolöride ja ekipaažide arvu muuta. Kontrolöride arv fikseeritakse TA ja Täitja vahel sõlmitavas täiendavas kokkuleppes.

 

 

VIII TÄITJA KOHUSTUSED ParkimiskontrollI teostamisel

8.1 Täitja kohustub parkimiskontrolli teostamisel:

8.1.1 kontrollima parkimisnõuete täitmist Tallinna teedel ja tänavatel;

8.1.2tuvastama ja lahendama oma pädevuse ja volituste piires parkimisnõuete rikkumist ning menetlema menetlusaluste proteste ja kaebuseid vastavalt kehtivatele seadustele ja Tallinna Linna vastavatele õigusaktidele;

8.1.3 koostama parkimiskontrolli marsruudid, kontrolöride tööaja graafikud ja tööplaanid ning esitama need KA-le kinnitamiseks;

8.1.4 tagama vähemalt 32 parkimiskontrolöri ja vajadusel 4 teisaldussõiduki töö KA poolt kinnitatud marsruutidel ja ajal;

8.1.5 tagama Täitja esindaja osalemise KA poolt moodustatud komisjoni töös, mille käigus vaadatakse läbi ja lahendatakse kodanike parkimise teemalisi avaldusi (komisjon töötab 3 korda nädalas);     

8.1.6 esitama KA-le elektrooniliselt ja paberkandjal jooksvalt igal tööpäeval kella 11.00-ks (esmaspäeviti ka kolme eelmise päeva andmed) aruande eelmisel päeval kontrollitute ja karistatute arvu, määratud trahvisummade ning sõidukite teisaldamise arvu kohta. Aruannete vormi ja sisu võivad pooled kokkuleppel muuta täiendavas kokkuleppes;

8.1.7 esitama iga päev tehtud viivistasu otsused KA-le nende kontrollimiseks, arvelduseks ja andmebaasi sisestamiseks;

8.1.8 esitama KA-le teostatud kontrollteenuse kohta kuuaruande elektrooniliselt ja paberkandjal järgneva kuu esimesel tööpäeval. Kuuaruanne peab sisaldama hankelepingu p-s 8.1.6 nimetatud andmeid;

8.1.9 täitma KA-lt saadud operatiivülesandeid parkimiskorra nõuete rikkujate korralekutsumiseks ja liiklust takistavate sõidukite teisaldamiseks;

8.1.10 tagama parkimiskorra nõuete rikkumise fikseerinud kontrolöri osavõtu kohtuistungitest.

8.2 Täitja on kohustatud organiseerima Tallinna 32 parkimiskontrolöri töö alljärgnevalt:

8.2.1 esmaspäevast reedeni töötavad 20 parkimiskontrolöri ajavahemikul             08.30 - 18.00; 

8.2.2 esmaspäevast reedeni töötavad 4 parkimiskontrolöri ajavahemikul 18.00 - 21.00;

8.2.3 esmaspäevast reedeni töötavad 2 parkimiskontrolöri ajavahemikul 21.00 - 08.30;

8.2.4 laupäeval töötavad 6 parkimiskontrolöri ajavahemikul 08.30 - 15.00;

8.2.5 laupäeval töötavad 2 parkimiskontrolöri ajavahemikul 15.00 - 24.00;

8.2.6 pühapäeval töötavad 2 parkimiskontrolöri ööpäevaringselt;

8.3 Hankelepingu p-s 8.2 toodud graafikut võidakse muuta KA eelneval kirjalikul nõusolekul. KA-l on õigus kontrolöride arvu muuta. Kontrolöride arv fikseeritakse KA ja Täitja vahel sõlmitavas täiendavas kokkuleppes.

 

 

IX LEPINGUPOOLTE VASTUTUS

9.1 Lepingupooled vastutavad hankelepingu tingimuste rikkumise eest.

9.2 Täitja on kohustatud Tellijale hüvitama kahju, mis tekib seoses väärteomenetluse lõpetamisega väärteo koosseisu puudumise tõttu, väärteo eest määratud karistuse otsuse tühistamise, viivistasu otsuse tühistamise või vaide rahuldamise tõttu, kui väärteomenetluse lõpetamine, karistuse otsuse tühistamine, viivistasu otsuse tühistamine või vaide rahuldamine on põhjuslikus seoses hankelepingu tingimuste rikkumisega Täitja poolt. Kahju all mõistavad pooled Tellijalt menetlusaluste isikute kasuks väljamõistetud õigusabi kulusid ning muid kulutusi, mis Tellija kandis või on kohustatud kandma seoses kõnealuse viivistasu või väärteomenetluses tehtud otsuse vaidlustamiseks esitatud kaebuse või vaide menetlemisega.  

9.3 Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel kohustub viivitanud Lepingupool tasuma viivist viivitatud summadelt käibemaksuga maksustamise eelses suuruses 0,01 % päevas.

9.4 Lepingupooled ei kanna vastutust juhul, kui mõni hankelepingus loetletud kontrollteenustest osutub osaliselt või täielikult seadusega vastuolus olevaks. Sellisel juhul tehakse hankelepingusse vastavad muudatused ja vähendatakse vastavalt Lepingupoolte kohustuste mahtu.

9.5 Lepingupool ei vastuta teise Lepingupoole ees ning ei kanna kohustust hüvitada tekkinud kahju, kui hankelepingu mittekohane täitmine tuleneb teise Lepingupoole poolt hankelepingu mittekohasest täitmisest.

9.6 Hankelepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta hankelepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Lepingupooled hankelepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha ja seda asjaolu ei saanud Lepingupooled mõjutada (vääramatu jõud). Lepingupool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Lepingupoolele või tema esindajatele.

 

 

X TEENUSTASU JA ARVELDUSTE KORD

10.1 Ühistranspordi piletikontrolli ning taksoveokontrolli eest tasub TA. Parkimiskontrolli eest tasub KA. TA ja KA ei ole Täitja ees solidaarselt vastutavad.

10.2 Tellija tasub Täitjale tema poolt näidatud arveldusarvele igakuiselt 1/12 osa Täitja pakkumises fikseeritud vastava aasta teenustasust. Hankelepingu VI, VII või / ja VIII osas nimetatud kontrollteenuste mahtudes lepitakse Lepingupoolte vahel kokku hankelepingu täiendavates kokkulepetes. Kui täiendavas kokkuleppes kokkulepitud maht on väiksem kui hankelepingus kokkulepitu, kohustub Tellija tasuma vastavalt hankelepingu täiendavas kokkuleppes märgitud teenuse mahule igakuiselt täiendavas kokkuleppes kokkulepitud tasu. Tasumine toimub Täitja poolt tehtud töö eest esitatud arvete alusel. Tasumisel ettemaksu ei rakendata.

10.3 Rahalised kohustused, mille täitmise tähtpäeva ei ole määratud, tuleb täita 7 (seitsme) päeva jooksul vastava nõude saamise päevast arvates.

10.4 Täitja avab viivistasude ja väärteomenetluse trahvide laekumiseks eraldi arved. Täitja kannab väärteo eest karistusena kohaldatud ja Täitjale laekunud rahatrahvid TA arvelduskontole ja viivistasu KA arvelduskontole vastavalt hankelepingu täiendavatele kokkulepetele.

 

 

XI LEPINGUPOOLE TEAVITAMINE

11.1 Ühe Lepingupoole poolt teisele Lepingupoolele saadetavad hankelepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade on informatiivse iseloomuga, mille edastamisel teisele Lepingupoolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

11.2 Informatiivset teadet võib edastada telefoni või faksi teel või elektrooniliselt.

 

 

XII VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Kõik vaidlused, mis tekivad Lepingupoolte vahel seoses hankelepingu ja selle täiendavate kokkulepete täitmise, muutmise või lõpetamisega, lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

 

 

xIII  MUUD TINGIMUSED

13.1 Alltöövõtjate kasutamine on lubatud ainult Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Alltöövõtjate kasutamisel peab Täitja esitama andmed alltöövõtjate poolt teostatavate tööde iseloomu ja mahu kohta. Hankelepingu täitmise perioodil võib Täitja allhanget või alltöövõttu teostavaid ettevõtteid vahetada ainult Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Alltöövõtjate poolt teostatavate tööde osas kannab Tellija ees vastutust Täitja.

13.2 Juhul, kui hankelepingu VI, VII ja/või VIII osas nimetatud kontrollteenuse teostamisega kaasnev väärteomenetluse protokolli koostamise või karistuse määramise toiming osutub Tellijast ja Täitjast sõltumatutel asjaoludel kehtiva seadusega vastuolus olevaks, arvatakse see teenus hankelepingust välja ning vähendatakse hankelepingu alusel osutatavate teenuste mahtu ja teenustasu hankelepingust välja arvatud teenuse osas. Nimetatud olukorra tekkimisel aktsepteerivad pooled vastavat hankelepingu muudatust ja neil ei ole õigus keelduda vastavasisulise muudatuse viivitamatust kirjalikust vormistamisest.

13.3 Hankelepingu täiendavates kokkulepete sõlmimisel lähtutakse kokkuleppe sõlmimise hetke olukorrast ja andmetest. Olukorra muutmisel vaadatakse hankeleping ja selle täiendavad kokkulepped Lepingupoolte poolt uuesti üle ning vajadusel sõlmitakse täiendavad kokkulepped.

XIV  LÕPPSÄTTED

Käesolev hankeleping on vormistatud kolmes (3) identset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest Tellija esindajad saavad kumbki ühe eksemplari ning Täitja saab ühe eksemplari.

 

 

 

 

XV POOLTE KONTAKTANDMED

15.1 Tellija kontaktandmed on:

15.1.1 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet

registrikood: 75028252

Vabaduse väljak 10 A  10146 Tallinn

telefon: 640 4617  

faks: 649 4617

e-mail: yhistransport@tallinnlv.ee

15.1.2 Tallinna Kommunaalamet

registrikood: 75014913

Vabaduse väljak 10 15197 Tallinn

telefon: 640 4307  

faks: 640 4321

e-mail: kommunaal@tallinnlv.ee

15.2 Täitja kontaktandmed on:

AS Falck Eesti

registrikood: 10022095

Tammsaare tee 25 11314

telefon: 651 1700   

faks: 610 9401

e-mail: falckeesti@falck.ee

arvelduskonto nr: 1020092168, Hansapank

 

 

 

POOLTE ALLKIRJAD:

 

 

 

___________________          ____________________          ____________________

          Eno Saar                                 Ain Valdmann                            Peeter Tohver

Tallinna Transpordi- ja            Tallinna Kommunaalameti      AS Falck Eesti juhatuse

Keskkonnaameti juhataja                     juhataja                                      esimees

 

 

 

Lisa nr 1 riigihanke viitenumbriga 004367

Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete

ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse raamlepingule

 

 

 

TÄIENDAV KOKKULEPE NR 1

RIIGIHANKE  RAAMLEPINGULE

                       

 

 

 

Tallinnas                                                                                                    26.02.2003. a

 

Riigihanke nimetus: Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenus.

viitenumber: 004367

 

Tallinna linn, kes on volitanud Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaametit, keda esindab juhataja Eno Saar Tallinna Linnavalitsuse 19. veebruari 2003 korralduse nr 421 “Lepingute heaks kiitmine ning Eno Saar´ele ja Ain Valdmann´ile volituste andmine“ alusel (edaspidi nimetatud "TA") ühelt poolt ja

riigihanke edukas pakkuja AS Falck Eesti, keda esindab juhatuse esimees Peeter Tohver põhikirja alusel (edaspidi nimetatud "Täitja"),

 

keda nimetatakse käesolevas hankelepingus edaspidi eraldi ka Lepingupool või koos Lepingupooled,

 

sõlmisid riigihanke raamlepingu täiendava kokkuleppe (edaspidi nimetatud kokkulepe) alljärgnevas:

 

I ÜLDSÄTTED

Käesolev kokkulepe on sõlmitud Lepingupoolte vahel vastavalt 26.02.2003 sõlmitud Tallinna ühistranspordi piletikontrolli, parkimisnõuete ja taksoveo eeskirjade täitmise kontrollteenuse riigihanke raamlepingus sätestatud tingimustele.

 

II Objekt

Kokkuleppe objekt on 2003. aasta kohta ühistranspordi piletikontrolli ja taksoveokontrolli mahu, arvelduste korra ning teenuste osutamise tingimuste täpsustamine.

 

III TeenusTe maht ja arveldused

3.1  Täitja organiseerib 2003. aastal märtsist detsembrini (k.a) Tallinna ühistranspordis 21 täistöökohaga kontrolöri töö. Täitja kohustub koostama töögraafiku koostöös TA vastava spetsialistiga ja tagama sellest kinnipidamise. Töögraafiku kinnitab TA.

3.2  Täitja organiseerib 2003. aastal märtsist detsembrini (k.a) taksoveo kontrolliks Tallinna tänavail 1 taksokontrollekipaaži varustamise Täitja ärinime tunnustega patrullsõiduki ja täistööajaga (40 tundi nädalas) juht–turvamehega vastavalt TA kinnitatud töögraafikule.

3.3  Ühistranspordi piletikontrolli ja taksoveokontrolli eest kohustub TA Täitjale  2003. aastal maksma kokku 3 255 354 (kolm miljonit kakssada viiskümmend viis tuhat kolmsada viiskümmend neli) krooni, millele lisandub käibemaks 585 963,72 (viissada kaheksakümmend viis tuhat üheksasada kuuskümmend kolm krooni ja seitsekümmend kaks senti) krooni. TA kohustub Täitjale alates 2003 märtsist igakuiselt teenustasu maksma 325 535.40 (kolmsada kakskümmend viis tuhat viissada kolmkümmend viis krooni ja nelikümmend senti) krooni, millele lisandub käibemaks 58 596,37 (viiskümmend kaheksa tuhat viissada üheksakümmend kuus krooni ja kolmkümmend seitse senti) krooni.

3.3.1        Teenustasu vähendatakse võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel.

3.4  Täitja esitab TA-le hankelepingu alusel osutatud teenuse eest tasumiseks arve koos kuuaruandega. Nimetatud arve kuulub TA poolt tasumisele 7 kalendripäeva jooksul.

3.5  TA poolt Täitja arve põhjendamatu mittetähtaegse tasumise puhul tasub TA Täitjale viimase nõudmisel viivist 0,01 % tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

3.6  Täitja kannab väärteo eest vastaval nädalal karistusena kohaldatud ja Täitjale laekunud rahatrahvid selle nädala viimasel tööpäeval üle TA arveldusarvele        nr 10220028917013 Eesti Ühispangas. Samuti esitab Täitja TA-le aruande väärteo eest vastaval nädalal karistusena kohaldatud ja Täitjale laekunud rahatrahvide ning nende sissenõudmiste kohta järgneva nädala teiseks tööpäevaks. Vastavasisulise kuuaruande esitab Täitja TA-le vastavale kuule järgneva kuu kolmandal tööpäeval.

3.7  Riigihanke raamlepingu p-des 6.1.5 ja 6.1.6 nimetatud aruanne esitatakse vastavalt täiendava kokkuleppe p-s 3.6 ettenähtud korrale.

 

IV TÄITJA JA TA KOHUSTUSED TaksoveokontrollI teostamisel

4.1  Täitja esindajana kutsub juht-turvamees viivitamatult kohale abijõud (lisa turvaekipaaži) TA taksokontrolöri soovil või kontrollitava isiku poolt füüsilise vägivalla kasutamisel kontrollekipaaži liikme vastu. 

4.2  TA esitab eelolevaks kuuks kinnitatud töögraafiku Täitjale elektrooniliselt hiljemalt jooksva kuu 24. kuupäevaks.

4.3  TA-l on vajadusel õigus teha edastatud töögraafikus muudatusi, millest tuleb Täitjat elektrooniliselt informeerida hiljemalt muudatusele eelneva tööpäeva kella 15-ks.   

4.4  Täitja esitab iga töönädala teisipäeval kella 12-ks TA-le elektrooniliselt aruande eelmisel nädalal teostatud kontrolli kohta (sh graafikujärgselt päevade kaupa kasutatud kontrollekipaažide sõidukite registreerimisnumbrid, juht-turvameeste nimed).

4.5  Juht-turvamees kannab tavapärast Täitja patrullekipaaži liikme vormiriietust.

4.6  Kontrollekipaaži käsutuses olevate sõidukite äratundmise vältimiseks kontrollitavate taksojuhtide poolt ei kasutata sama registreerimismärgiga sõidukit ühel ja samal kuul üle 7 (seitsme) päeva järjest.

4.7  Riigihanke raamlepingu VII osa ei kohaldata 2003. aastal kontrollteenuse osutamisel.

 

V TÄITJA JA TA KOHUSTUSED ühistranspordi piletikontrolli teostamisel

5.1  Täitja kohustub väärteomenetluse käigus määratud rahatrahvid sisse nõudma, vajadusel ka sundkorras vastavalt täitemenetluse seadustikule ning esitama karistusregistrile andmed vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

5.2  Täiendavad Täitja kontrolörid kontrollivad 2003. aastal märtsist detsembrini (k.a) nelja seitsmepäevase kontroll–aktsiooni käigus Tallinna ühistranspordis reisijate pileteid järgnevalt:

5.2.1        esmaspäevast reedeni 10 kontrolöri 8 tundi päevas;

5.2.2        esmaspäevast reedeni 40 kontrolöri 6 tundi päevas (s.h hommikusel ja õhtusel tipptunnil 3 tundi);

5.2.3        laupäevast pühapäevani 10 kontrolöri 8 tundi päevas.

 

VI KOKKULEPPE Tähtaeg

Kokkulepe jõustub 1. märtsist 2003.a ja kehtib kuni Lepingupoolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni vastavalt riigihanke raamlepingu ja täiendava kokkuleppe nr 1 tingimustele.

 

VII LÕPPSÄTTED

Käesolev täiendav kokkuleppe on vormistatud kahes (2) identset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki Lepingupool saab ühe eksemplari.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________        ________________________________

                        Eno Saar                                                         Peeter Tohver

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti                             AS Falck Eesti

                        juhataja                                                         juhatuse esimees