Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja muutmine
Tallinna Linnavolikogu 06.02.2003 määrus number 11
Jõustumine:06.02.2003
Redaktsiooni kehtivus:06.02.2003 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

6. veebruar 2003 nr 11

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 ning Ehitusseaduse § 16,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja alljärgnevalt:

1.1 lisada eeskirja punkt 2.2 järgmises sõnastuses:

"2.2 Lisaks punktis 2.1 toodule kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:

2.2.1 Varemasustatud alad on käesoleva eeskirja mõttes piirkonnad, kus Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hüvitab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu ühisveevärgita ja/või ühiskanalisatsioonita alal enne 16. juunis 1995 välja antud ehitusloa alusel rajatud alaliseks või ajutiseks kasutamiseks võetud hoonete omanikele, kelle elukohaks on Rahvastikuregistrisse märgitud Tallinna aadress ja kelle hooned asuvad elamumaa sihtotstarbel määratud kinnistutel, hoonestusõiguse alusel kasutatavatel kinnistutel või hoone kui vallasasja juurde määratud krundil.;

2.2.2 Projekt on käesoleva eeskirja mõttes teatud osa võrkude laiendamisest, millisel on eraldi tehniline dokumentatsioon ja kasutusluba. Iga projekt on seotud geograafilise alaga, mille määrab vee-ettevõtja. Iga projekti võib lõpule viia kas tervikuna (kasutusluba antakse välja kogu projekti kohta) või osadena (kasutusluba antakse välja iga projekti osa kohta ).;

2.2.3 Liitumisprojekt on käesoleva eeskirja mõttes võrkude laiendamise projektis kinnistu liitumispunktist kuni hoonestuseni märgitud kinnistusiseste võrkude skeem ning ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni omaniku poolt väljastatud tehnilised tingimused, mille alusel ehitatakse kinnistuvõrgud olemasolevatele hoonetele varemasustatud aladel.;

2.2.4 Lõpetatud projekt käesoleva eeskirja mõttes tähendab projekti, millele on kooskõlas õigusaktides sisalduvate nõuetega antud välja kasutusluba.;

2.2.5 Võrkude laiendamine käesoleva eeskirja mõttes tähendab ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt vastavalt linnaga sõlmitud teenuslepingule ehitatud uute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamist.;

2.2.6 Võrkude laiendamise kulud käesoleva eeskirja mõttes on kõik tegelikud kulud (s.h. projekteerimiskulud, kulud tänavate sulgemiseks ja transpordi ümbersuunamiseks, teekatte taastamiseks, tehtud ja tehtavatele kulutustele mis tagavad rajatavate võrkude ehitamise ja toimimise ning kaudsed kulud ja käibemaks ), mida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja on kandnud seoses võrkude laiendamisega.";

1.2 muuta punkti 5.7 ja sõnastada see järgmiselt:

"5.7 Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisprojekti koostamine peab vastama punktis 2.2.3 sätestatud nõuetele. Sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab toimuma Ehitusseaduse, Tallinna linna ehitusmääruse ning Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt. Liitumisprojekti koostamisel peab arvestama esitatud liitumise eeltingimustega.";

1.3 muuta punkti 6.2 ja sõnastada see järgmiselt:

"6.2 Liitumistasu võtmise aluseks ühisveevärgiga ja/või ühiskanalisatsiooniga alal on kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ning kinnistu liitumislepingu liitumistingimuste kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise tegelikud kulud.";

1.4 muuta punkti 7.2 ja sõnastada see järgmiselt:

"7.2 Liitumistasu määrade ja suuruse arvutamisel arvestatakse võrkude laiendamise kuludega.";

1.5 muuta punkti 7.5.1 (1), Rk ja sõnastada see järgmiselt:

"7.5.1 (1) Rk - kinnistu tarbeks ehitatava ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise tegelikud kulud.";

1.6 muuta punkti 7.6.1 (2), Rq ja sõnastada see järgmiselt:

"7.6.1 (2) Rq - võrkude laiendamise kulud";

1.7 muuta punkti 7.6.2 ja sõnastada see järgmiselt:

"7.6.2 Ala liitumistasu määra korrigeeritakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt ala vajadusteks tehtavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste ehitamise töövõtulepingute sõlmimise järgselt ning arvutuste aluseks olevate ala lähteandmete muutumisel, kuid mitte sagedamini kui kord kvartalis.";

1.8 muuta punkti 7.9 ja sõnastada see järgmiselt:

"7.9 Varemasustatud aladel kinnitab linnavalitsus eelarvete alusel liitumistasu ühe ruutmeetri määra igale võrkude laiendamise projektile või selle osale eraldi. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja esitab igale arendusaastale eelneva aasta 1. juuliks linnavalitsusele võrkude laiendamise projekti või selle osale liitumistasu ühe ruutmeetri määra kinnitamiseks järgmised andmed:

7.9.1 projekti või selle osaga seonduva geograafilise ala võrkude laiendamise ehitusprojekti koos seletuskirjaga;

7.9.2 võrkude laiendamise tegelikud eelarvelised kulud (s.h. tehtud ja tehtavad kulutused, ehituskulud, kaudsed kulud, kinnistute või kruntide liitumisprojektide koostamise kulud ja käibemaks);

7.9.3 liitumisvõimaluse saavate kinnistute arv ja kinnistute alusnäitajate summa (s.h. projekti või selle osaga seonduval geograafilisel alal asuva äri- ja tootmismaal asuvate kinnistute alusnäitajad ning liitumistasude hüvitamisele mittekuuluvate kinnistute arvestuslikud pinnad);

7.9.4 projekti või selle osa realiseerimise kalendergraafik tänavate lõikes. Kaheteistkümne kuu möödumisel projektile või selle osale kasutusloa väljastamisest maksab linn ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni omanikule või valdajale 80% võrkude laiendamise kuludest (kaasa arvatud kaudsed kulud ja käibemaks), millest on lahutatud linna poolt vastavalt Liitumistasu hüvitamise juhendile Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel hüvitatud summad ja võrkude laiendamise kulud, mis ei kuulu hüvitamisele.";

1.9 täiendada eeskirja punktiga 7.10 järgmises sõnastuses:

"7.10 Ühisveevärgi ja/ või -kanalisatsiooni omanik või valdaja tellib omal kulul iga nimetatud geograafilise alaga seotud projekti ulatuses koos tänavavõrkude projekteerimisega kõikide kinnistute või kruntide liitumisprojektid. Kinnistu või krundi omanik või valdaja võib soovi korral ise tellida liitumisprojekti eeskirja punkti 5.7 sätestatud korras omal kulul. Projekti koostamisel tuleb järgida Ehitusseaduse § 16.".

 

2. Määrus jõustub 10. veebruaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees