Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 06.02.2003 määrus number 10
Jõustumine:13.02.2003
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2012 - ... [RT IV, 16.08.2013, 36]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012
Tvk m 27.11.2003 nr 60 jõust. 04.12.2003

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

6. veebruar 2003 nr 10

 

Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 1 ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 38 lg-tega 1 ja 2 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg-ga 2,
(Tvk m 15.12.2011 nr 44, jõustumine 01.01.2012)

Tallinna Linnavolikogu
määrab:

 

1.            Kinnitada juurdelisatud Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord.

2.         Määrus jõustub 13. veebruaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu
6. veebruari 2003
määrusega nr 10

 

Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise kord

 

1.            Üldsätted

1.1       Tallinna linna laenude võtmise kord reguleerib Tallinna linnale (edaspidi linn) laenude võtmist ning nende haldamist.

1.2       Laen käesoleva korra tähenduses on krediidiasutuse, rahvusvahelise organisatsiooni või muu juriidilise isiku poolt linnale laenulepingu või emiteeritud võlakirjade alusel eraldatud rahalised vahendid, mida linn kohustub tagasi maksma lepingus ettenähtud tähtajal, tingimustel ja korras.

1.3       Linnale võetavad laenud on eelarvelaen ja kassalaen.

1.4            Eelarvelaen on linna investeeringute rahastamiseks võetav laen.

1.5            Eelarvelaenu võib võtta:

1.5.1    Linna arengukavas ettenähtud investeeringute finantseerimiseks juhul, kui linnal puuduvad selleks ajutiselt rahalised vahendid;

1.5.2            olemasolevate võlakohustuste refinantseerimiseks.

1.6            Kassalaen on eelarve kulude rahastamiseks eelarveaasta kestel võetav ja tagasimaksmisele kuuluv laen või aastasiseselt emiteeritavad võlakirjad lunastamistähtajaga enne eelarveaasta lõppu.

1.7            Kassalaenu võib võtta eelarve kassalise teenindamise vajadusteks eelarves määratud piirsumma ulatuses ja põhitingimustel, kui eelarve tulude laekumine ja kassatagavara ei võimalda eelarveaasta mingil perioodil eelarve kulude rahastamist vastavalt linna eelarve kassalise teenindamise ja aruandluse korrale kinnitatud eelarve kulude jaotuskavale.

1.8       Linnal on keelatud laenu andmine või tagamine. Laenu võib anda üksnes õppelaenuks linnaeelarves selleks otstarbeks ettenähtud summa piirides.

1.9       Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib võtta laenu volikogu poolt kinnitatud eelarves määratud põhitingimustel ning piirsumma ulatuses.

1.10     Laenu tagatiseks ei või olla linna kinnisasi ega tema ehitis (sh rajatis) kui vallasasi.

1.11     Linnale laenu võtmist korraldab Tallinna Linnakantselei (edaspidi linnakantselei).

1.12     Linnale laenu võtmist nõustab riskide juhtimise komisjon.

1.13            Linnakantselei edastab linnavalitsuse otsustuse ärakirja laenu võtmise kohta linnavolikogu rahanduskomisjonile kolme päeva jooksul pärast selle otsustuse vastuvõtmist.

 

2.            Eelarvelaenu võtmine

2.1            Eelarvelaenu võtmisel teatab linnakantselei vähemalt kümnele krediidiasutusele, rahvusvahelisele finantsorganisatsioonile või muule juriidilisele isikule laenu võtmise soovist ning palub neil esitada pakkumised kirjalikult.

2.1¹      Juhul kui eelarveaasta lõpuni on jäänud vähem kui kolm kuud, teatab linnakantselei eelarvelaenu võtmise soovist vähemalt neljale krediidiasutusele, rahvusvahelisele finantsorganisatsioonile või muule juriidilisele isikule ning palub neil esitada kirjalikud pakkumised.

(Tvk m 27.11.2003 nr 60 jõust. 04.12.2003)

2.2            Pakkumiste esitamise tähtaja saabumisel võrdleb linnakantselei kõiki saadud pakkumisi, koostab võrdleva analüüsi ning valib nende seast välja kolm majanduslikult linnale kõige soodsamat pakkumist lähtudes võõrvahendite hinnast, lepinguga seotud kuludest ning tagasimakse tingimuste linnale sobivusest.

2.3       Välja valitud kolme pakkujaga peab linnakantselei läbirääkimisi ning linnakantseleil on õigus läbirääkimiste käigus anda ja saada potentsiaalsetelt laenuandjatelt täiendavat informatsiooni.

2.4       Riskide juhtimise komisjon vaatab läbi linnakantselei poolt koostatud laenupakkumiste võrdleva analüüsi, hindab linnakantselei ettepanekut lepingupartneri osas ning teeb omapoolsed ettepanekud.

2.5       Võttes arvesse riskide juhtimise komisjoni poolt tehtud ettepanekuid valmistab linnakantselei ette linnavalitsuse korralduse eelnõu laenu võtmise otsustamiseks ning linnavalitsuse liikmele või linna ametiisikule laenulepingu allkirjastamiseks volituse andmiseks. Korraldusele on lisatud laenulepingu projekt.

 

3.            Kassalaenu võtmine

3.1            Kassalaenu võtmise soovist ning piirtingimustest teatab linnakantselei vähemalt neljale krediidiasutusele, rahvusvahelisele finantsorganisatsioonile või muule juriidilisele isikule laenu võtmise soovist ning piirtingimustest ning palub neil esitada pakkumised kirjalikult.

3.2            Pakkumiste esitamise tähtaja saabumisel võrdleb linnakantselei kõiki saadud pakkumisi, koostab võrdleva analüüsi lähtudes võõrvahendite hinnast, lepinguga seotud kuludest, tagasimakse ja muude tingimuste linnale sobivusest.

3.3            Linnakantselei peab pakkujatega täiendavaid läbirääkimisi.

3.4            Linnakantselei koostab läbirääkimiste tulemusel täiendatud pakkumiste võrdleva analüüsi.

3.5            Linnakantselei esitab saadud pakkumiste võrdlava analüüsi ning omapoolsed ettepanekud laenuandja osas riski juhtimise komisjonile.

3.6       Riskide juhtimise komisjon vaatab läbi linnakantselei poolt koostatud laenupakkumiste võrdleva analüüsi, hindab linnakantselei ettepanekut lepingupartneri osas ning teeb omapoolsed ettepanekud.

3.7       Võttes arvesse riskide juhtimise komisjoni poolt tehtud ettepanekuid valmistab linnakantselei ette linnavalitsuse korralduse eelnõu laenu võtmise otsustamiseks ning linnavalitsuse liikmele või linna ametiisikule laenulepingu allkirjastamiseks volituse andmiseks. Korraldusele on lisatud allkirjastamata laenulepingu projekt.

 

4.            Laenude haldamine

4.1            Linnakantselei edastab volikogu otsuse ärakirja laenu või muu varalise kohustuse võtmise kohta maavanemale kolme päeva jooksul pärast selle otsuse jõustumist.

4.2            Linnakantselei esitab sõlmitud laenulepingu ärakirja rahandusministeeriumile 5 (viie) päeva jooksul arvates lepingu sõlmimise päevast.

4.3       Linna laenulepingutest tulenevaid makseid teostab linnakantselei kui linnavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

4.4            Linnakantselei peab arvestust laenulepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üle.