Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Möldre tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 29.01.2003 korraldus number 218
Redaktsiooni kehtivus:29.01.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

29. jaanuar 2003 nr 218 -k

 

Möldre tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

1. Algatada kinnistu Möldre tee 33 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu Möldre tee 33 jagamine kruntideks ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine elurajooni kaubandus-teeninduskeskuse ja spordiväljaku rajamiseks.

 

2. Kinnitada Möldre tee 33 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne nr 1132 vastavalt lisale.

 

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
29. jaanuari 2003
korraldusega nr 218 -k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1132

 

Möldre tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja: Osaühing KELMOTER

 

Detailplaneeringu ala suurus: 1,1 ha

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused

1.1 Osaühingu KELMOTER taotlus 19.03.2002

1.2 Planeerimisseadus

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk

2.1 Möldre tee 33 kinnistu jagamine kruntideks ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine elurajooni kaubandus-teeninduskeskuse ja spordiväljaku rajamiseks.

2.2 Heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid

3.1 Tallinna üldplaneering

3.2 Nõmme linnaosa üldplaneering (koostamisel)

3.3 Olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud

3.4 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010

3.5 Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid

3.6 Planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused

3.7 Planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1 Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4 korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.

4.2 Planeeritav ala asub Nõmme linnaosas Pääskülas, Veskimöldre uues elamurajoonis. Möldre tee 33 kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 1996 otsusega nr 66 kehtestatud Möldre kvartali detailplaneeringu maa-alale. Möldre tee 33 kinnistu paikneb Möldre tee, Palusambla ja Soovildiku tänava vahelisel alal. Möldre tee 33 kinnistu on hoonestamata ja kinnistu praegune maakasutuse sihtotstarve on ärimaa. Peale Möldre tee 33 kinnistu asuvad käesoleva lähteülesande alusel planeeritaval alal veel Aktsiaseltsile Eesti Telefon ja Eesti Energia Aktsiaseltsile kuuluvad tootmismaakrundid.

 

5. Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

5.1.3 Detailplaneeringualal asuvad riikliku kaitse all olevad geodeetilised märgid – polügonomeetriapunkt nr 3415 ja linna piiripunkt A606.

5.2 Linnaruum

5.2.1 Anda planeeringuala kontaktvööndi linnaehituslik analüüs ja funktsionaalsed seosed:

5.2.1.1 Fikseerida lähiümbruse praegune liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad ja ühistranspordipeatused.

5.2.1.2 Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs. Analüüsist tulenevalt anda põhjendus detailplaneeringu alal planeeritud kruntide ehitusõigusele (kruntide suurus, täisehitus, hoonestuse tüüp, ehitusjooned).

5.2.2 Määrata kruntide ehitusõigus:

5.2.2.1 Määrata krundi lubatud sihtotstarbed. Anda hoonete ja rajatiste üldfunktsioonid.

5.2.2.2 Määrata lubatud ehitiste arv krundil.

5.2.2.3 Määrata lubatud suurim ehitusalune pind.

5.2.2.4 Määrata ehitiste lubatud kõrgus. Uushoonestuse kavandamisel arvestada naaberkruntide normatiivsete valgustustingimuste tagamisega.

5.2.3 Ehitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele.

5.2.4 Määrata arhitektuurinõuded ehitistele:

5.2.4.1 Määrata kohustuslik ehitusjoon vastavalt ehitusluba omavatele ehitistele.

5.2.4.2 Määrata uusehituse võimalused ja tingimused, nii stiililised, mahulised kui ka asukohanõuded tulenevalt piirkonna hoonestuse laadist ning eripärast.

5.2.4.3 Määrata katusekalded ja põhilised välisviimistluse materjalid.

5.2.4.4 Määrata piirete asukohad, tüübid ja kõrgused.

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Anda ökoloogiline ja dendroloogiline hinnang planeeritava ala olemasolevale haljastusele kooslused ja üksikpuud). Planeerimisel lähtuda hinnangust tuleneva väärtusliku haljastuse säilitamise vajadusest ning näha ette võimalused haljastuse täiendavaks rajamiseks.

5.3.2 Perspektiivse soojavarustuse planeerimisel arvestada kütuste valikul Tallinna keskkonnastrateegias aastani 2010 p 9.8 esitatud pingereaga. Uute saasteallikate planeerimisel hinnata nende mõju, arvestades piirkonnas olemasolevaid saasteallikaid.

5.3.3 Heit-, liig- ja sademetevee ärajuhtimine lahendada lahkvoolselt kuni olemasoleva eelvooluni. Reostunud sademeteveele näha ette lokaalsed puhastid enne loodusesse või kanalisatsiooni juhtimist.

5.3.4 Planeeringus käsitleda jäätmete sorteeritult kogumise vajadust vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.3.5 Planeeritavast tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnamõju hinnang, keskkonnakaitselised abinõud, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted esitada seletuskirja eri osana.

5.4 Transport

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek koos parkimise lahendusega oma krundil.

5.4.2 Parkimise lahendamisel juhinduda lisatud parkimisnormatiividest.

5.4.3 Määrata tänavate kaitsevöönd.

5.4.4 Täpsustada väljasõidud kruntidelt ja/või näidata krundi osad, kus ei tohi olla väljasõite.

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate tehnilistele tingimustele, millised tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.3 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaaþvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.4 Vajadusel lahendada transiitvee ärajuhtimine.

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Anda ettepanekud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmiseks vastavalt Eesti standardile EVS 809-1:2002.

5.6.3 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

5.6.4 Esitada planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja.

5.7 Vormistamine

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande lisale “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks”, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneeringu eskiislahendus (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, haljastuse hinnang, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne eskiislahenduse avalike arutelude läbiviimist.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kahes eksemplaris menetlemiseks ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist kehtestamiseks veel lisaks viies eksemplaris paberkandjal (kaks eksemplari peavad sisaldama ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit) ja ühes eksemplaris elektronkandjal (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail).

5.7.4 Planeeringu vastuvõtmiseks lisada detailplaneeringule eraldi lehtedel kirjanurgaga situatsiooniskeem ja põhijoonis A4 formaadis ning kehtestamiseks mõlemad joonised kahes eksemplaris ja eraldi volditud lehena detailplaneeringu põhijoonis.

5.7.5 Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

6. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu

6.1 Nõmme Linnaosa Valitsus

6.2 Nõmme Linnaosa Halduskogu

6.3 Tallinna Tervisekaitsetalitus

6.4 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet

6.5 Tallinna Kommunaalamet

6.6 Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad

6.7 Planeeringualasse jääva kinnisasja omanikud, kelle krundi ehitusõigust või maakasutustingimusi planeeringuga muudetakse

 

7. Lisad

7.1 Situatsiooniskeem

7.2 Planeeritava ala skeem M 1:2000

7.3 Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult projekteerija eksemplaris)

7.4 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

7.5 Lähteülesande kooskõlastajate kirjad:

7.5.1 Nõmme Linnaosa Valitsus

7.5.2 Nõmme Linnaosa Halduskogu

7.5.3 Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjon

 

8. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär