Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
15.02.2011-01.01.2013
 
01.07.2011-14.02.2011
 
01.01.2012-30.06.2011
 
09.04.2009-31.12.2011
 
01.07.2007-08.04.2009
 
20.12.2007-30.06.2007
 
01.07.2007-19.12.2007
 
21.12.2006-30.06.2007
 
01.01.2007-20.12.2006
 
21.12.2006-31.07.2006
 
01.08.2006-20.12.2006
 
01.07.2005-31.07.2006
 
03.02.2005-30.06.2005
 
01.01.2005-02.02.2005
 
01.08.2004-31.12.2004
 
18.12.2003-31.07.2004
 
21.08.2003-17.12.2003
 
02.02.2003-20.08.2003

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 30.01.2003 määrus number 9
Jõustumine:02.02.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivus:21.08.2003 - 17.12.2003

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 14.08.2003 nr 43 jõust. 21.08.2003

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

30. jaanuar 2003 nr 9

 

Parkimistasu kehtestamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3, Kohalike maksude seaduse § 2 lg 2, § 5 p 10 ja § 14¹ ning Liiklusseaduse § 50 lg 5 ja § 50¹-503,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1. Kehtestada parkimistasu vastavalt määruse lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu:

2.1 4. aprilli 2002 määrus nr 23 “Sõidukite tasulise parkimiskorra muutmine“;

2.2 8. veebruari 2001 määrus nr 8 “Sõidukite tasulise parkimiskorra muutmine“;

2.3 23. septembri 1999 määruse nr 32 “Sõidukite tasulise parkimise korra kehtestamine“ punktid 1 ja 2.

3. Kommunaalametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab oma ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Tallinna Maksuametile.

4. Määrus jõustub 2. veebruaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

LISA
Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003
määrusele nr 9

 

Parkimistasu

 

1. Maksu nimetus

1.1 Parkimistasu on Tallinna linna (edaspidi linna) avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks ja avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamiseks käesolevas määruses sätestatud korras maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtajal tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

2. Maksuobjekt

2.1 Parkimistasu objektiks on linna avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõidukid ja (järel)haagised.

3. Maksumaksja (maksukohustuslane)

3.1 Parkimistasu maksjaks on mootorsõiduki juht, kes pargib sõiduki või haagise linna avaliku tasulise parkimisala piires.

4. Maksu tasumise kord ja tähtaeg

4.1 Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

4.2 Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil parkimise kontrolli teostajale nähtavalt ja arusaadavalt teada andnud, tekib mootorsõiduki juhil parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest. Parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusaja kohta peab olema sõiduki esiklaasil nähtaval kohal, kusjuures kirjalik teade peab olema vormistatud loetavalt ja arusaadavalt.

4.3 Parkimistasu tasumise kinnituseks on:

4.3.1 nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet;

4.3.2 parkimisautomaadi pilet;

4.3.3 parkimise kuukaart;

4.3.4 mobiilside operaatori kinnitus antud sõiduki parkimise kohta antud tasulisel parkimisalal.

4.4 Nõuetekohaselt kustutatud ühekordne parkimispilet, parkimisautomaadi pilet, parkimise kuukaart või mobiilside kaudu tasulist parkimist tõendav kleebis tuleb paigutada valveta tasulises parkimiskohas parkimistasu maksmise kohustuse tekkimisel vahetult sõiduki esiklaasi või kõnniteepoolse esiukseklaasi taha väljastpoolt täies ulatuses nähtavana ja loetavana. Nõude mittetäitmine on võrdsustatud parkimistasu maksmata jätmisega ning parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul tekib viivistasu määramise õigus. Parkimisautomaat peab olema käivitatud, selle osuti automaadi skaalal ei tohi näidata parkimisaja lõppu.

4.5 Parkimistasu laekub linnaeelarvesse.

5. Tasuline parkimisala

5.1 Kesklinna avalik tasuline parkimisala, mis on piiritletud Toompuiestee - Tõnismäe tänava - Pärnu maantee - Liivalaia tänava - Juhkentali tänava - Keldrimäe tänava - Lastekodu tänava - Torupilli otsa - Jakobsoni tänava - Gonsiori tänava - Kreutzwaldi tänava - Narva maantee - Aedvilja tänava - Karu tänava - Jõe tänava - Ahtri tänava ja Rannamäe teega (kaasaarvatud Rannamäe teega külgnev Balti jaama parkla);

5.2 Kesklinna avalikus tasulises parkimisalas asuv vanalinna valveta tasulise parkimise tsoon, mis on piiritletud Toompuiestee - Kaarli puiestee - Vabaduse väljaku - Pärnu maantee - Viru väljaku - Mere puiestee ja Rannamäe teega;

5.3 Pirita linnaosa  avalikud tasulised parkimisalad:

5.3.1 Supluse puiestee, Merivälja tee - Rannahoone vaheline parkimisala;

5.3.2 Merivälja tee 24 parkimisala;

5.3.3 Kloostri tee ja Merivälja tee 16 vaheline parkimisala;

5.3.4 Merivälja tee 1 parkimisala;

5.3.5 Merivälja tee ja vana Merivälja tee vahelised parkimisalad;

5.3.6 Randvere tee ja Merivälja tee vahelised parkimisalad;

5.3.7 Merivälja tee Kloostrimetsa teest Mähe teeni;

5.3.8 Kloostrimetsa tee Merivälja teest Kõrkja teeni.

5.4 Mootorsõidukite avalikud tasulised parkimisalad tähistatakse liikluskorraldusvahenditega.

5.5 Mootorsõidukite tasulise parkimise aeg avalikus tasulises parkimisalas:

5.5.1 Kesklinnas (v.a vanalinna tasulises valveta parkimise tsoonis ja Vabaduse väljaku parklas) tööpäevadel kella 07.00-st kuni 18.00-ni ja laupäevadel kella 8.00-st kuni 15.00-ni;

5.5.2 Kesklinnas asuvas vanalinna valveta tasulises parkimise tsoonis ja Vabaduse väljaku parklas ööpäevaringselt;

5.5.3 Pirita linnaosas ajavahemikul 1. juunist kuni 31. augustini pühapäevast neljapäevani kella 10.00-st kuni 21.00-ni, reedel kella 10.00-st kuni laupäeval kella 02.00-ni ning laupäeval kella 10.00-st kuni pühapäeval kella 02.00-ni.

6. Maksumäär

6.1 Kesklinna sõidukite valveta tasulisel parkimisalal (v.a vanalinna sõidukite valveta tasulise parkimise tsoonis ja Vabaduse väljaku parklas):

6.1.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

3 krooni

6.1.2 kuukaart

1500 krooni

6.2 vanalinna sõidukite valveta tasulises parkimise tsoonis:

 

6.2.1 iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

12 krooni

6.2.2 kuukaart (kehtib ka Kesklinna sõidukite valveta tasulisel parkimisalal v.a Vabaduse väljaku parklas)

2500 krooni

6.3 Vabaduse väljaku parklas:

 

6.3.1 tööpäevadel kella 7.00-st kuni 18.00-ni ning laupäevadel kella 7.00-st kuni 15.00-ni:

6.3.1.1 esimesel ja teisel tunnil iga kuni15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

3 krooni

6.3.1.2 alates kolmandast tunnist iga järgnev kuni 15 minutit parkimist

6 krooni

6.3.2 tööpäevadel kella 18.00-st kuni 21.00-ni, laupäevadel kella 15.00-st kuni kella 21.00-ni ja pühapäevadel kella 7.00-st kuni 21.00-ni

iga kuni 15 minutit parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

3 krooni

6.3.3 muul ajal iga kuni üks tund parkimist (v.a esimesed 15 minutit)

3 krooni

6.4 Pirita linnaosa sõidukite avalikul tasulisel parkimisalal:

 

6.4.1 kuni 30 minutit parkimist alates esimese 15 minuti möödumisest

10 krooni

6.4.2 30 minutit kuni 2 tundi parkimist

25 krooni

6.4.3 kuupäevaline parkimise päevapilet

50 krooni

6.4.4. kuukaart

500 krooni

6.5 Kuukaart tasulise parkimisala elaniku mootorsõiduki parkimiseks

100 krooni

7. Maksuvabastused

7.1 Parkimistasu maksmisest on vabastatud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht tema kasutuses oleva sõiduki parkimisel nõuetekohase parkimiskaardi olemasolul. Parkimiskaardi väljastab sotsiaalministri kehtestatud tingimustel Tallinna Kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet).

7.2 Parkimistasu maksmisest on vabastatud:

7.2.1 Tallinna Linnavolikogu liikmed;

7.2.2 Tallinna Linnavalitsuse liikmed.

7.3 Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada taotlus kommunaalametile.

7.4 Maksuvabastust tõendab kommunaalameti poolt väljastatud vastav soodusluba.

7.5 Diplomaatilise esinduse sõidukitel registreerimismärgiga seeriast CMD ja CD on parkimisel punktis 8.3.1 nimetatud soodusloaga võrdsustatud õigused.

8. Maksusoodustused ja nende andmise kord

8.1 Elanikel, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi asub avalikul tasulisel parkimisalal, on õigus osta nende omandis või kasutuses oleva sõiduki parkimiseks punktis 6.5 nimetatud kuukaart. Kui nimetatud elaniku omandis või kasutuses on mitu sõidukit, on tal õigus saada ainult üks kuukaart. Kuukaardile märgitakse sõiduki registreerimisnumber ning tänavad, kus parkimine on lubatud.

8.2 Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) annab käesolevas määruses sätestatud alustel ja korras parkimistasusoodustusi, mille kohta vormistatakse linnavalitsuse vastava korralduse alusel parkimise soodusluba (edaspidi soodusluba).

8.3 Soodusluba antakse märkega:

8.3.1 lubatud parkimine Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal;

8.3.2 lubatud parkimine vanalinna tasulise parkimise tsoonis;

8.3.3 lubatud parkimine Kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal, v.a vanalinna tasulise parkimise tsoon;

8.3.4 lubatud parkimine avalikul tasulisel parkimisalal, tänava (-te) nimetamisega.

8.4 Linnavalitsus otsustab taotluse alusel parkimistasu soodustuste andmise punktides 6.1.2, 6.2.2 või 6.4.4 nimetatud maksumäärast:

8.4.1 Tallinna linna ametiasutustele ja linna osalusega äriühingutele, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega - 80 kuni 100% ulatuses;

8.4.2 Riigikogu liikmetele või riigiasutusele, mis asub tasulise parkimise alas, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik seoses tööülesannete täitmisega ning seal puudub hoov, siseõu või ei ole neis võimalik parkimist korraldada - 50 kuni 80% ulatuses. Linnavalitsus võib mõjuvatel põhjustel rakendada riigiasutustele soodustust kuni 100 % ulatuses;

8.4.3 muudel juhtudel lähtudes avalikust huvist kuni 50% ulatuses.

8.5 Parkimistasu soodustus antakse kuni üheks kalendriaastaks.

8.6 Põhjendatud taotlus parkimistasu soodustuste saamiseks esitatakse linnavalitsusele kommunaalameti kaudu. Soodusloa ja punktis 6.5 nimetatud kuukaardi taotluse vaatab läbi linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjon (edaspidi komisjon), mille moodustab ja mille koosseisu kinnitab linnavalitsus. Komisjon esitab linnavalitsusele otsustamiseks korralduse eelnõu parkimistasu soodustuse andmise või soodustuse andmisest keeldumise kohta. 

8.7 Soodusloa andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega, milles näidatakse ära soodustuse saaja, parkimisala, mille kohta soodustus antakse, soodustuse ulatus ja loa kehtivuse aeg.

8.8 Sooduslubade väljastamist korraldab ja nende üle peab arvestust kommunaalamet.

8.9 Soodusluba või p 6.5 nimetatud kuukaart annab õiguse mootorsõiduki parkimiseks loal näidatud avalikul tasulisel parkimisalal.

8.10 Linnavalitsus ei tohi anda parkimistasusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg.

8.11 Soodusluba peab olema paigaldatud tasulisel parkimiskohal parkimise alguses sõiduki esiklaasi või kõnniteepoolse esiukseklaasi taha väljaspoolt täies ulatuses nähtavana ja loetavana. Selle nõude täitmatajätmine on võrdsustatud parkimistasu maksmatajätmisega.

9. Viivistasu

9.1 Parkimistasu maksmata jätmise või tasutud parkimisaja ületamise korral teeb parkimisjärelevalve ametiisik viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus).

9.2 Viivistasu maksja on mootorsõiduki omanik. Mootorsõiduki kasutaja on viivistasu maksja siis, kui mootorsõidukit kasutati kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ning mootorsõiduki eest vastutava kasutaja andmed on kantud liiklusregistrisse.

(Tvk m 14.08.2003 nr 43 jõust. 21.08.2003)

9.3 Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb ametiisikule, teine esitatakse mootorsõiduki juhile või kinnitatakse mootorsõiduki külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas edastatakse mootorsõiduki omanikule või kasutajale. Viivistasu otsuse kättetoimetamisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse 4. peatükis sätestatut.

9.4 Viivistasu otsusesse märgitakse:

9.4.1 otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;

9.4.2 selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse, ja kontaktandmed;

9.4.3 eraõigusliku juriidilise isiku nimi ja kontaktandmed, kui otsuse on teinud tema;

9.4.4 otsuse tegemise koht, kuupäev ning kellaaeg;

9.4.5 parkimistasu maksmata jätmise korral pargitud mootorsõiduki tüüp, mark ja registreerimisnumber;

9.4.6 otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;

9.4.7 otsuse tegemise õiguslik alus;

9.4.8 parkimistasu maksmata jätmise eest määratud viivistasu;

9.4.9 teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja aadressil;

9.4.10 sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;

9.4.11 otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

9.5 Kui mootorsõidukit ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on järelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

9.6 Viivistasu määr on 480 krooni ööpäevas. Viivistasu määramise aegumisele kohaldatakse maksukorralduse seaduse § 98 lõikes 2 sätestatut.

9.7 Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva määruse punktis 9.4 nimetatud andmetele:

9.7.1 mootorsõiduki omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress;

9.7.2 viivistasu maksmise tähtaeg.

9.8 Viivistasu otsusele lisatakse viivistasu maksekorraldus koos pangakonto numbri ning viitenumbriga. Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

9.9 Viivistasu laekub linnaeelarvesse.

9.10 Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

9.11 Kui mootorsõiduki omanik või kasutaja leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda maksukorralduse seaduse § 138 märgitud tähtaja jooksul vaidega linnavalitsusse või esitada halduskohtule kaebuse.

9.12 Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral esitab parkimistasu maksuhaldur viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.

10. Maksuhaldur

10.1 Linna tasulisel parkimisalal korraldab parkimist linnavalitsus oma ametite kaudu. Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostavad kommunaalamet ja Tallinna Linnakantselei vastavalt oma põhimäärusele. Linnavalitsus võib linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse korral halduslepingu alusel nimetatud ülesannete teostamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

10.2 Maksuhalduril on maksude kogumisel Kohalike maksude seadusega, Maksukorralduse seadusega ja Liiklusseadusega talle antud õigused ning pandud kohustused.

11. Rakendussätted

11.1 Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud soodusload ja kaardid kehtivad neis märgitud kuupäevani.