Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhja-Tallinnas asuva Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu koostamise algatamine
Tallinna Linnavalitsus 15.01.2003 korraldus number 76
Redaktsiooni kehtivus:15.01.2003 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

Tallinn

15. jaanuar 2003 nr 76 -k

 

Põhja-Tallinnas asuva Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu koostamise algatamine

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Planeerimisseaduse § 10 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 10.3, 10.5 ja 10.6

 

1. Algatada Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 3,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Toompuiestee 27 kinnistul asuva hotelli Grand Hotel Tallinn hoonekompleksi laiendamine ja veepargi rajamine, Suve tänava pikendamine Paldiski maanteeni ning Paldiski mnt, hotelli ja elamurajooni vahele jääva maa-ala planeerimine; seoses sellega planeeringualal uute kruntide moodustamine ja kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine.

 

2. Kinnitada Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu lähteülesanne nr 1076 vastavalt lisale.

 

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
15. jaanuari 2003
korraldusega nr 76 -k

 

LÄHTEÜLESANNE nr 1076

 

Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosa detailplaneeringu koostamiseks

 

Detailplaneeringu algatamise taotleja: Osaühing MARANELLO VARA

 

Detailplaneeringu ala suurus: 3,7 ha

 

1. Detailplaneeringu koostamise alused

1.1 Osaühingu MARANELLO VARA taotlus 29.01.2002

1.2 Planeerimisseadus

1.3 Tallinna linna ehitusmäärus

 

2. Detailplaneeringu koostamise eesmärk

2.1 Toompuiestee 27 kinnistul asuva hotelli Grand Hotel Tallinn hoonekompleksi laiendamine ja veepargi rajamine, Suve tänava pikendamine Paldiski maanteeni ning Paldiski mnt, hotelli ja elamurajooni vahele jääva maa-ala planeerimine; seoses sellega planeeringualal uute kruntide moodustamine ja kõigile planeeringuala kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine.

2.2 Heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

3. Arvestamisele kuuluvad varem koostatud planeeringud ja dokumendid

3.1 Tallinna üldplaneering

3.2 Olemasolevad arengukavad ning algatatud ja kehtestatud planeeringud

3.3 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2010

3.4 Olemasolevad piirkonna vee- ja kanalisatsiooniskeemid

3.5 Planeeritaval alal asuvate hoonete ja tehnovõrkude kinnitatud ehitusprojektid ning väljastatud projekteerimistingimused

3.6 Planeeritaval alal paiknevate objektide projekteerimise käigus tehtud ehitusgeoloogilised uurimistööd

 

4. Olemasoleva olukorra iseloomustus

4.1 Planeeritav ala asub valdavalt Põhja-Tallinnas Sügise tn, Toompuiestee ja Paldiski mnt-ga piiratud kvartaliosas. Samas on planeeringualasse kaasatud ka kvartaliosaga külgnevad Paldiski maantee ja Toompuiestee tänavalõigud, mis jäävad Tallinna kesklinna territooriumile.

4.2 Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamute ala, s.o põhiliselt kahe- ja enamkorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtteid, garaažikooperatiivid jm.

4.3 Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeritav ala miljööväärtuslik elamuala, s.o terviklikult säilinud miljööga (eeslinna) piirkond, kus uute hoonete ehitus peab järgima hoonestusstruktuuri. Antud planeeringuala kuulub ka miljööväärtuslike puitasumite ja hoonestuspiirkondade hulka.

4.4 Tallinna üldplaneeringuga määratud Tallinna arengusuundade kohaselt kuulub planeeritav ala kesklinna kontakttsooni arenguvööndisse. Tallinna kesklinna on koondunud valitsus-, kultuuri-, finants- ja mitmed muud olulise tähtsusega asutused ja ettevõtted, samuti suur osa linna kaubandus- ja teenindusvõrgust. Tallinna üldplaneeringu põhimõtteks on koondada kesklinna kontaktpiirkonda suured kaubandus- ja teeninduskeskused.

4.5 Planeeritav ala asub Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja selle olulises vaatesektoris. Ala hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavuse säilimine.

4.6 Planeeritav ala asub riikliku kaitse all oleva arheoloogiamälestise nr 2598 – 13.-16. saj. pärit asulakoha territooriumil.

4.7 Planeeritaval alal oleval Toompuiestee 27 kinnistul asub 5-korruseline hotellikorpus ja 6-korruseline ärihoone ning kinnistu maakasutuse sihtotstarve on ärimaa. Toompuiestee 27 kinnistu omanik on Aktsiaselts Irnesse Kapital.

4.8 Planeeritaval alal olevad Sügise tn 3, 5, 7, 9 ja 11 ning Paldiski mnt 6 krundid on hoonestatud miljööväärtuslike puitelamutega. Nende kruntide maakasutuse sihtotstarve on elamumaa.

4.9 Planeeritaval alal olevad Paldiski mnt 10 ja 12, Saani tn 2, Sügise tn 7A ja 9A krundid ning Paldiski maantee ja Suve tänava ristmiku lähiala on hoonestamata. Paldiski mnt 10 ja 12 ning Saani tn 2 kruntide praegune maakasutuse sihtotstarve on elamumaa, Sügise tn 7A ja 9A kruntidel üldmaa.

4.10 Planeeritavale alale jääb ka Suve tn 4A krunt, kus asub alajaam.

4.11 Tallinna üldplaneeringuga kavandatud magistraaltänavate võrgu arendamise kava kohaselt kuuluvad Paldiski maantee ja Toompuiestee linna jaotusmagistraalide hulka.

4.12 Toompuiestee äärde on projekteeritud jalgrattatee.

4.13 Tallinna üldplaneering näeb ette kehtestada kesklinnas ala, kus on alaliselt keelatud ohtlike veoste vedu ning samuti on keelatud raskete sõidukite (pikkus üle 12 m) liiklus, v.a bussid ja eriloaga sõidukid. Käesoleva lähteülesande alusel planeeritav territoorium paikneb selles kesklinna alas.

 

5. Nõuded ja tingimused detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks

5.1 Geodeesia

5.1.1 Teostada tehnovõrkudega topo-geodeetilised uurimistööd M 1:500.

5.1.2 Uurimistööde aruanne ja digitaalmõõdistus esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile.

5.1.3 Detailplaneeringualal asuvad riikliku kaitse all olevad geodeetilised märgid – polügonomeetriapunktid nr 585M ja 613M ning reeper nr 344.

5.2 Linnaruum

5.2.1 Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed, linnaehituslikud ja visuaalsed seosed

5.2.1.1 Fikseerida lähiümbruse praegune liiklusskeem, sh juurdepääsud planeeritavale alale, sõiduteed, jalakäijate ülekäigurajad ja ühistranspordipeatused. Näidata olemasolevad ja kavandatavad juurdepääsud Tallinna vanalinnale.

5.2.1.2 Maa-alade ehitus- ja kasutustingimused esitada järgnevalt: avatud vaated planeeritavalt alalt ja planeeritavale alale ning arhitektuursetele dominantidele; hoonete eksponeerituse säilitamise ja kujundamise tingimused; hoonete juurde kuuluva teenindusmaa kasutusrežiim (avatud või suletud kasutus); kvartalite nurgalahenduste vajadus.

5.2.1.3 Näidata üldiseks kasutamiseks kavandatavad või olemasolevad puhke- ja virgestusalad.

5.2.1.4 Võttes arvesse olemasolevat situatsiooni ja piirkonnas kehtivaid planeeringuid, esitada kontaktvööndi kruntide struktuuri, hoonestuse tüübi ja mahu ning ehitusjoonte ülevaade ja analüüs. Analüüsist tulenevalt anda põhjendus detailplaneeringu alal planeeritud kruntide ehitusõigusele (kruntide suurus, täisehitus, hoonestuse tüüp, ehitusjooned).

5.2.2 Krundi ehitusõigus

5.2.2.1 Määrata kruntide lubatud sihtotstarbed.

5.2.2.2 Määrata lubatud ehitiste arv krundil.

5.2.2.3 Määrata lubatud suurim ehitusalune pind krundil.

5.2.2.4 Määrata ehitiste lubatud kõrgus. Uushoonestuse kavandamisel arvestada naaberkruntide normatiivsete valgustustingimuste tagamisega.

5.2.3 Ehitiste vahelised kujad lahendada vastavalt normatiivdokumentidele.

5.2.4 Arhitektuurinõuded ehitistele

5.2.4.1 Koostada krundijaotusplaan. Plaanil näidata renoveeritavad hooned ning kvartali hoonestuse ja rajatiste (piirded jms) amortisatsiooniastmed vastavalt arhitektuuriajaloolistele eritingimustele.

5.2.4.2 Määrata kohustuslik ehitusjoon vastavalt ehitusluba omavatele ehitistele või varem kehtestatud detailplaneeringutele. Hoonestatav ala piiritleda lubatud ehitusjoonega, sh määrata kohustuslik ehitusjoon krundi tänavapoolses osas.

5.2.4.3 Vastavalt arhitektuuriajaloolistele eritingimustele määrata olemasolev ja säiliv/renoveeritav hoonestus, selle eksponeerimise printsiibid, vaatekoridorid, võimalikud lammutatavad majandushooned ja hilisemad juurdeehitused ning uusehituse võimalused ja tingimused.

5.2.4.4 Arhitektuuriajalooliste eritingimuste põhjal määrata stiililised, mahulised ja asukohanõuded uushoonestusele, majandusehitistele, piiretele ja parkimisaladele.

5.2.4.5 Määrata katusetüübid ja –kalded, akende ja uste tüübid ning põhilised välisviimistluse materjalid. Planeeringuga anda nõue, millega keelatakse ajalooliste hoonete välisviimistluses imiteerivate materjalide kasutamine.

5.2.4.6 Määrata linnakujundusliku välisvalgustuse, pargiarhitektuuri väikevormide ja teiste rajatiste asukohad ning kujundamise ja eksponeerimise põhimõtted.

5.2.4.7 Määrata piirete vajadus, asukohad, tüübid ja kõrgused.

5.3 Keskkonnakaitse

5.3.1 Hinnata kavandatavast tegevusest tulenevat võimalikku keskkonnamõju. Lisada keskkonnamõju hindamist lubava litsentsi andmed.

5.3.2 Koostada planeeritava ala dendroloogiline hinnang. Tugiplaanile kanda väärtusliku kõrghaljastusega alad ja näha ette nende säilimine tervikuna.

5.3.3 Kanda hoonestusplaanile teeseaduse kohased tänavate kaitsevööndid, anda hinnang liiklusest tulenevale mürale ja õhusaastele ning esitada lahendused kahjulike mõjude leevendamiseks.

5.3.4 Soojavarustuse lahendusele lisada hinnang valitud kütuseliigi mõjust lähiümbruse keskkonnale. Soojakoormused esitada kinnistute kaupa, lisada lokaalkatlamaja saastearvutused.

5.3.5 Esitada tekkivate jäätmete prognoos ja käitlemise ettepanekud, taaskasutatavate jäätmete kogumine lahendada soovitatavalt hoonete mahus või jäätmemajas.

5.3.6 Esitada naabermajade insolatsioonitingimuste prognoos Tallinna Tervisekaitsetalitusele läbivaatamiseks planeeringu koostamise käigus.

5.3.7 Planeeritavast tegevusest tuleneva võimaliku keskkonnamõju hinnang, keskkonnakaitselised abinõud ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted esitada seletuskirja eri osana.

5.3.8 Keskkonnamõju hindamise aruanne koostada vastavalt keskkonnaministri 31. jaanuari 2001 määrusega nr 4 kehtestatud nõuetele ja esitada läbivaatamiseks Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti keskkonnateenistusele.

5.4 Transport

5.4.1 Esitada soovitava liikluskorralduse ettepanek koos parkimise lahendusega oma krundil.

5.4.2 Tänavatevõrgu ja liikluskorralduse planeerimisel arvestada Suve tänava koridori pikendusega.

5.4.3 Parkimise lahendamisel juhinduda lisatud parkimisnormatiividest.

5.4.4 Määrata tänavate kaitsevöönd.

5.4.5 Täpsustada väljasõidud kruntidelt ja/või näidata kruntide osad, kus ei tohi olla väljasõite.

5.4.6 Täpsustada autoliikluskeelualad ja määratleda operatiivautode juurdepääsuvõimalused nendele aladele.

5.4.7 Esitada planeeringuala liikluse rahustamise lahendus.

5.5 Tehnovõrgud

5.5.1 Lahendada tehnovarustus koos uute tehnovõrkude magistraaltorustikega, majaühendustega krundi piirini ja vajalike võimsuste äranäitamisega vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele, milledes peab sisalduma ka võrguvaldaja poolt garanteeritud tehnovõrkudega liitumise võimaldamise aeg. Tingimused tellib detailplaneeringu algatamist taotlenud isik.

5.5.2 Tehnovõrgud planeerida reeglina tänava maa-alale.

5.5.3 Esitada detailplaneeringu alalt välja jäävate, kuid seda teenindavate tehnovõrkude skeem kuni eelvooluni või ühenduskohani olemasoleva tehnovõrguga kooskõlastatult krundivaldajatega, kelle krunte läbivad planeeritavad tehnovõrgud.

5.5.4 Lahendada vertikaalplaneerimine ning sademete- ja drenaažvee kõrvaldus eelvooluni, mis välistab vee valgumise naaberkruntidele.

5.5.5 Vajadusel lahendada transiitvee ärajuhtimine.

5.6 Kitsendused ja servituudid

5.6.1 Anda ettepanekud kinnisomandi kitsenduste ja reaalservituutide seadmiseks: teeservituudid, liiniservituudid, veejuhtimisservituudid ja muud servituudid.

5.6.2 Anda ettepanekud kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmiseks.

5.6.3 Tehnovõrkude teenindamiseks vajalikud servituudid kanda tehnovõrkude koondplaanile.

5.6.4 Arvestada kinnismälestisel (sh arheoloogiamälestisel) kehtivate kitsendustega, mis on sätestatud muinsuskaitseseaduse §-s 24.

5.6.5 Esitada planeeringu kehtestamisest tulenevate võimalike kahjude hüvitaja.

5.7 Vormistamine

5.7.1 Detailplaneering koostada digitaalsel kuni ühe aasta vanusel tehnovõrkudega topo-geodeetilisel alusplaanil M 1:500 (või M 1:1000) vastavalt käesoleva detailplaneeringu lähteülesande lisale “Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks“, juhindudes Eesti Vabariigi seadustest ning vara ja maaomandit reguleerivatest õigusaktidest.

5.7.2 Detailplaneeringu eskiislahendus (seletuskiri, detailplaneeringu ala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed M 1:2000, hoonestuskava, sh kolmedimensionaalne ning keskkonnaseisundi ja haljastuse hinnang, liiklusskeem ja tehnovõrkude skeem) esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile läbivaatamiseks kahes eksemplaris enne eskiislahenduse avalike arutelude läbiviimist.

5.7.3 Detailplaneering koos nõutavate kooskõlastustega esitada Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ametile kehtestamise menetlemise alustamiseks kahes eksemplaris ning peale seadusjärgse menetluskorra läbimist kehtestamiseks paberkandjal seitsmes eksemplaris, millest kaks eksemplari sisaldavad ainult detailplaneeringu jooniseid, seletuskirja ja kooskõlastuste koondtabelit ning elektronkandjal ühes eksemplaris (soovitav formaat tekstidele on rtf-fail ja joonistele dgn-fail).

5.7.4 Detailplaneeringule lisada eraldi lehena kirjanurgaga põhijoonis ning kahes eksemplaris põhijoonise tabeliteta vähendus ja situatsiooniskeem formaadis A4.

5.7.5 Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel osalejatele arusaadavamaks.

 

6. Detailplaneeringu kehtestamiseks vajalike kooskõlastuste loetelu

6.1 Põhja-Tallinna Valitsus

6.2 Põhja-Tallinna Halduskogu

6.3 Tallinna Kesklinna Valitsus

6.4 Tallinna Kesklinna Halduskogu

6.5 Tallinna Tervisekaitsetalitus

6.6 Tallinna Tuletõrje- ja Päästeamet

6.7 Tallinna Kommunaalamet

6.8 Tallinna Maa-amet

6.9 Tallinna Kultuuriamet

6.10 Planeeringualasse jäävate ja seda teenindavate tehnovõrkude valdajad

6.11 Planeeringualasse jäävate hoonete ja planeeringualasse jääva maa omanikud

 

7. Lisad

7.1 Situatsiooniskeem

7.2 Planeeritava ala skeem M 1:2000

7.3 Nõuded detailplaneeringu vormistamiseks (ainult projekteerija eksemplaris)

7.4 Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

7.5 Taotlusele lisatud skeemid

7.6 Lähteülesande kooskõlastajate kirjad:

7.6.1 Põhja-Tallinna Valitsus

7.6.2 Põhja-Tallinna Halduskogu

7.6.3 Tallinna Maa-amet

7.6.4 Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

7.6.5 Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjon

 

8. Detailplaneeringu lähteülesanne kehtib kaks aastat arvates käesoleva korralduse jõustumisest.

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär