Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liivalaia tn, Juhkentali tn, Liivamäe tn ja Imanta tn vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas
Tallinna Linnavolikogu 09.01.2003 otsus number 2
Redaktsiooni kehtivus:09.01.2003 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

9. jaanuar 2003 nr 2

 

Liivalaia tn, Juhkentali tn, Liivamäe tn ja Imanta tn vahelise kvartali detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja Planeerimisseaduse § 24 lg 3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Liivalaia tn, Juhkentali tn, Liivamäe tn ja Imanta tn vahelise kvartali detailplaneering Kesklinnas, planeeritud ala suurusega 3,4 ha, vastavalt Osaühing REIN MURULA Arhitektuuribüroo tööle nr 00-05, millega on kavandatud 17 krunti:

1.1 3-30 korruselise korteritega ärihoone;

1.2 3-8 korruseliste elamu-ärihooned;

1.3 Imanta tn estakaadi ja sellega liituva liiklussõlme ning kvartalit teenindavate tehnoehitiste ehitamine;

1.4 Härjapea jõesängi haljasala rajamine.

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 29. novembril 2002 sõlmitud lepingule nr 131.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

4. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees