Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2002 määrus number 137
Jõustumine:28.12.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2016 - 01.01.2019 [RT IV, 19.04.2016, 29]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2018 nr 26 [RT IV, 20.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

REDAKTSIOON:
Tlv m 13.04.2016 nr 20 [RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]
Tlv m 22.12.2003 nr 112 jõust. 01.01.2004

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn 23. detsember 2002  nr 137

Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtete kehtestamine

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002 määruse nr 77 “Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine“ punkti 3,

Tallinna Linnavalitsus

m ä ä r a b:

1. Kinnitada juurdelisatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas.

2. Määrus jõustub 28. detsembril 2002.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavalitsuse
23. detsembri 2002
määrusega nr 137

Välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas

1. Välireklaamkandja peab olema ohutu inimese elule, tervisele ja varale ning keskkonnale, sealhulgas:

1.1 välireklaamkandja peab olema tugevalt kinnitatud või turvaliselt paigutatud ehituslikult kindlale pinnale;

(Tlv m 22.12.2003 nr 112 jõust. 01.01.2004)

1.2 välireklaamkandja konstruktsioonilised elemendid peavad olema omavahel kindlas ühenduses;

1.3 valgustatud välireklaamkandja puhul peavad olema tarvitusele võetud meetmed, mis väldivad või vähendavad elektrist tulenevaid ohte ja elektromagnetilisi häireid.

1.4 LED-ekraani vahendusel reklaami edastamine ei tohi häirida inimeste rahu.

(Tlv m 22.12.2003 nr 112 jõust. 01.01.2004)

2. Välireklaamkandja peab paigutama nii, et see ei sega inimeste ja sõidukite liiklemist. Välireklaamkandja paigutamisel tuleb arvestada liiklusseaduse §-s 5³ liiklusvälistele teabevahenditele sätestatud nõudeid.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

3. Mobiilse konstruktsioonina käsitatakse veokit, mis on sellele välireklaami paigaldamiseks või selle vahendusel välireklaami edastamiseks otseselt ette nähtud või mida selle omaduste tõttu saab kasutada temale välireklaami paigaldamiseks või tema vahendusel välireklaami edastamiseks. Mobiilse konstruktsiooni paigutamine kõnniteele või haljasalale ei ole lubatud.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

4. Välireklaamkandja paigutamine teatud pinnale ei tohi kahjustada selle välireklaami eksponeerimist, mis on paigaldatud antud pinna vahetusse lähedusse varemalt õiguspäraselt paigutatud välireklaamkandjale.

5. Välireklaamkandja võib paigutada kinnismälestise või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise pinnale ainult Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi linnaplaneerimise amet) loal.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

6. Kinnismälestisele või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale paigutatava välireklaamkandja materjal ja disain kooskõlastatakse linnaplaneerimise ametiga igal juhtumil eraldi.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

(Tlv m 22.12.2003 nr 112 jõust. 01.01.2004)

7. Materjal, millest välireklaamkandja on valmistatud ja millega välireklaamkandja on kaetud, peab olema ilmastikukindel.

8. Välireklaamkandja peab olema oma välisilmelt linnapilti ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige:

8.1 sobima arhitektuursesse keskkonda;

8.2 sobima ajaloolisesse konteksti.

9. Välireklaamkandja ei tohi olla vastuolus Tööstusdisaini kaitse seaduse nõuetega.

10. Välireklaamkandja konstruktsioonilistel elementidel peab kajastuma teave selle välireklaamkandja otsese valdaja kohta.

11. (Kehtetu - Tlv m 22.12.2003 nr 112 jõust. 01.01.2004)

12. Linna ühiskondlikuks objektiks oleva välireklaamkandjana käsitatakse Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale õiguspäraselt paigutatud välireklaamkandjat, mis samaaegselt selle kasutamisega reklaamialaseks tegevuseks teenib linna avalikke huve (linnateaberajatis, ootekoda, prügikast jm).

13. Linnateaberajatisena käsitatakse eraõigusliku juriidilise isiku otseses valduses olevat reklaamvitriini, -sammast vms, mille reklaamipinnast hõlmab vähemalt 50 protsenti Tallinna linna asutuste informatsioon.

14. Käesolevate põhimõtete järgimise üle teostavad järelevalvet:

14.1 Tallinna Ettevõtlusamet;

14.2 linnaplaneerimise amet;
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

14.3 linnaosade valitsused.

141 Kinnismälestisele või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealale paigutatavate välireklaamkandjate paigutuse kujunduse osas teostab järelevalvetlinnaplaneerimise amet.
[RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

15. [Kehtetu - RT IV, 19.04.2016, 14 - jõust. 22.04.2016]

Toomas Sepp

Linnasekretär