Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
01.01.2006- ...
 
01.03.2005-31.12.2005
 
03.02.2005-28.02.2005
 
29.01.2004-02.02.2005
 
04.12.2003-28.01.2004
 
24.12.2002-03.12.2003

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 19.12.2002 määrus number 77
Jõustumine:24.12.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.09.2006
Redaktsiooni kehtivus:04.12.2003 - 28.01.2004

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 27.11.2003 nr 64 jõust. 04.12.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

19. detsember 2002 nr 77

 

Tallinna linna heakorra eeskirja kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 36¹, Teeseaduse § 2, § 3, § 14 ja § 25 lõigetest 1, 3 ja 7,

(Tvk m 27.11.2003 nr 64 jõust. 04.12.2003)

 

Tallinna Linnavolikogu

 

M ä ä r a b:

 

1. Kinnitada Tallinna linna heakorra eeskiri vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 1997 määruse nr 32 “Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“ punkt 1.2.

3. Linnavalitsusel kehtestada välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtted Tallinnas.

4. Muuta Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 “Alkoholi jaemüügi reguleerimine Tallinnas“ preambulit ja sõnastada see järgmiselt:

“Võttes aluseks Alkoholiseaduse § 42 lg 1,“.

5. Määrus jõustub 24. detsembril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2002
määrusega nr 77

 

Tallinna linna heakorra eeskiri

 

I Üldsätted

1. Tallinna linna heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

2. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tallinna linna territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

3. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt õigusaktidele.

4. Eeskirjas on:

4.1 heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;

4.2 kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;

4.3 avalik koht - iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav. Üldkasutatava supelranna ja -koha määrab linnavalitsus.

4.4 puhastusala – kinnistu või ehitisega vahetult külgnev kõnnitee, mis asub kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel;

(Tvk m 27.11.2003 nr 64 jõust. 04.12.2003)

4.5 heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje, muru ja rohu niitmine;

4.6 eriolukord – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;

4.7 jäätmemahuti – prügiurn, -konteiner, mitmesektsiooniline prügiurn prügi sorteeritult kogumiseks.

II Kohustused heakorra tagamiseks

5. Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonditöid tegev isik on kohustatud  tagama heakorratööde tegemise puhastusalal. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord).Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

6. Ühissõiduki peatuse ooteala või- platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema pidevalt puhastatud liivast, lumest ja jääst ning seal tuleb vältida libeduse teket.

7. Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pingi, tõkkepiirde, telefonikabiini, vitriini ja teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a. välireklaamkandjat) paigaldada vastava linnaosa valitsuse loal. Nende korrashoiu ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul.

8. Heakorraalast tööd Tallinnas korraldavad Tallinna Kommunaalamet (edaspidi: kommunaalamet) ja linnaosa valitsused vastavalt oma pädevusele.

9. Kommunaalamet korraldab heakorratöid linna omandis olevatel teedel ja tänavatel vastavalt Tallinna õigusaktidega kehtestatud jaotusele.

10. Linnaosa valitsus on kohustatud tagama:

10.1 heakorratööde tegemise oma haldusterritooriumil asuvatel linna omandis olevatel teedel ja tänavatel vastavalt Tallinna õigusaktidega kehtestatud jaotusele;

10.2 linna reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;

10.3 heakorratööde tegemise linnale kuuluvates parkides, linnametsas, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Tallinna õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;

10.4 ühissõiduki peatuse ootealal või platvormil (v.a. trammipeatuse ooteplatvormil) heakorratööde tegemise ja heakorratööde tegija andmetega (nimi, aadress, kontakttelefon) varustatud sildi olemasolu peatuses;

10.5 üldkasutatavasse parki, linnametsa, haljasalale, randa, ühissõiduki ootealale või platvormile (v.a. trammipeatuse ooteplatvorm) vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise;

10.6 linnaosa tänavatel tänava alguses, lõpus ja ristmikel tänavanimega siltide või viitade olemasolu, mis vastab linnas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;

10.7 üldkasutatavas rannas heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu.

11. Kinnistu omanik on kohustatud:

11.1 hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;

11.2 teostama heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;

(Tvk m 27.11.2003 nr 64 jõust. 04.12.2003)

11.3 puhastama maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti kui eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse;

11.4 tegema vajadusel umbrohutõrjet, agrotehniliselt õigeaegselt niitma muru ja rohu (vastavalt haljasalade klassifikatsioonile ja hooldusnõuetele), pügama heki ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

11.5 kinnistu omanik ei või raiuda ilma raieloata oma kinnistult puid ja põõsaid (v.a. viljapuud ja marjapõõsad).

12. Ehitise omanik on kohustatud:

12.1 hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid s.t. fassaadielemendid peavad olema terved, nõuetekohaselt värvitud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;

12.2 paigaldama üldkasutatava hoone juurde jäätmemahuti ja seda õigeaegselt tühjendama;

12.3 tagama vastavalt tänava hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning neid pimedal ajal valgustama;

12.4 tagama heitvee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;

12.5 omama kehtivat lepingut (võimalusel ka maksedokumenti viimase kahe aasta kohta), mis sätestab kogumismahuti tühjendamise ja veo korra;

12.6 kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ohutu liikluse;

12.7 hoidma korras oma krundi ja krundi piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva krundi reostamise ja risustamise vältimiseks;

12.8 teostama heakorratöid krundiga külgneval puhastusalal;

(Tvk m 27.11.2003 nr 64 jõust. 04.12.2003)

12.9 kõrvaldama ehitisega külgnevalt kõnniteelt jää ja lume;

(Tvk m 27.11.2003 nr 64 jõust. 04.12.2003)

12.10 tagama akende ja keldri valgusðahtide puhtuse;

12.11 koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügikoha ümbruse (raadiusega 6 m, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni);

12.12 kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja võimalusel ka krundile.

13. Kinnistu ja/või ehitise omanik on kohustatud:

13.1 mitte paigutama kinnistule ja/või ehitise pinnale sellist välireklaamkandjat, mis ei vasta linnavalitsuse poolt kehtestatud välireklaamkandjate paigutuse ja kujunduse põhimõtetele;

13.2 mitte eksponeerima kinnistule ja/või ehitise pinnale paigutatud välireklaamkandja vahendusel või muul viisil sellist välireklaami, mis on oma välisilmelt linnapilti ja otseselt antud paika sobimatu;

13.3 tagama välireklaami eksponeerimise kinnistule ja/või ehitise pinnale paigutatud välireklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välireklaamkandja on kinnistule ja/või ehitise pinnale paigutatud;

13.4 tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamkandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse;

13.5 mitte paigaldama või kandma välireklaami ega paigutama välireklaami eksponeerimiseks vajalikku kinnist kinnismälestise või Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuva ehitise pinnale ilma Muinsuskaitseameti ja Tallinna Linnavalitsuse või tema poolt volitatud Tallinna linna ametiasutuse loata.

14. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:

14.1 vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;

14.2 hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;

14.3 rajama ning hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;

14.4 pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

15. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

15.1 hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;

15.2 hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

16. Mitme elamu ühiskasutuses olevate prügikonteinerite asukohad määratakse kindlaks planeerimisprojekti või elamute omanike ettepanekul linnaosa valitsuse poolt kooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja prügi vedava isikuga.

17. Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi (ka kauba).

18. Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

19. Trammiteed (kuni 0,5m äärmisest rööpast) ja trammiteevahelist teekatet on kohustatud puhastama ja korras hoidma trammiveondusega tegelev ettevõtja. Samuti on ta kohustatud puhastama peatuse ooteplatvormi ja ootekoja ning varustama selle jäätmemahutiga ning organiseerima selle tühjendamise.

20. Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ja väikevormide hooldamise ning remondi.

21. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi puhastama hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.

III Nõuded linnas elavale või viibivale isikule

22. Tallinna haldusterritooriumil on keelatud:

22.1 risustada ja reostada linna territooriumi ja ehitisi (maha sülitada, urineerida ja roojata avalikus kohas, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms), määrida ja kritseldada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne) või kahjustada neid muul viisil;

22.2 kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillekast, pink, valgusti vms);

22.3 omavoliliselt välja panna teadet, kuulutust, välireklaami, välireklaami eksponeerimiseks vajalikku kinnist või välireklaamkandjat;

22.4 kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;

22.5 rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma linnaosa valitsuse kooskõlastuseta;

22.6 põletada kulu, jäätmeid (prahti) ning teha lõket ilma Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti kooskõlastuseta. Avaliku lõkke tegemisel peab selle korraldaja informeerima Tallinna abitelefoni 1345 ning teavitama lõkke tegemise täpse asukoha ning vastutava isiku kontaktandmed;

22.7 panna jäätmete liigiti kogumise konteineritesse jäätmeid, mida selle konteineriga ei koguta;

22.8 kloppida riiet ja vaipa mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodza piirdest kõrgemal;

22.9 hoida kütte- ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;

22.10 lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma kommunaalameti kooskõlastuseta on keelatud;

22.11 kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2 – 6 mm;

22.12 loopida lund sõiduteele, kuhjata lund trammiteele lähemale kui ühe meetri kaugusele trammirööpast;

22.13 sõiduteedel heakorratööde tegemise käigus kuhjata lund ja jääd kõnniteele.  Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;

22.14 kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;

22.15 telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm selleks mitteettenähtud kohas;

22.16 pesta ja ujutada loomi üldkasutatavas supelrannas;

22.17 pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid Tallinna siseveekogudes, meres, purskkaevus, basseinis jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;

22.18 kuivatada pesu üldkasutataval haljasalal puude vahel;

22.19 ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas või kasutada veekogus suplemisel vahendit, mis ei ole selleks ette nähtud;

22.20 püüda ilma eriloata kala ning linde hajasalal paiknevast veekogust;

22.21 Tallinna vanalinna ja Kadrioru pargi territooriumil hobuste ja hoburakendite liikumine (v.a. linnaosa poolt väljaantava eriloa alusel erinevate kultuuriürituste raames);

22.22 kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;

22.23 parkida sõidukõlbmatut sõidukit avalikul teel, parklas või muul üldkasutataval alal. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema maavaldaja luba.

IV Rakendussätted

23. Tallinna linna kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaam tuleb kõrvaldada linnaosa valitsusel. Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami peab kõrvaldama omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes.

24. Võimalikes vaidlustes välireklaamkandjate, välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste ja välireklaami sobivuse küsimuses lähtutakse Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvamusest (välja arvatud juhul, kui vaidlus on tekkinud haldusmenetluse käigus, kus Tallinna Kultuuriväärtuste Amet on menetlusosaline).