Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 70
Jõustumine:12.12.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivus:12.12.2002 - ...

KEHTETU:

Tvk m 09.12.2004 nr 43 jõust. 01.01.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

12. detsember 2002 nr 70

 

Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1.         Kinnitada juurdelisatud Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimäärus.

 

2.         Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 30. novembri 2000 määruse nr 50 "Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, struktuuri ja teenistujate koosseisu ning Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimääruse kinnitamine" punkt 2.

 

3.         Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002
määrusega nr 70

 

Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Ameti põhimäärus

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linna tehiskeskkonna täiendavaks loomiseks ja säästvaks arenguks soodsate sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste planeerimine;

2.1.2 linna arengu, planeerimise ja infrastruktuuri ühtse strateegia väljatöötamine ning ellurakendamine;

2.1.3 linna arengusuundade väljatöötamiseks vajalike planeeringute ning arengukavade koostamise korraldamine ja nende rakendamise kontroll planeerimistegevuses;

2.1.4 linna ja tema mõjupiirkonna seisundi ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks geoloogiliste, sotsioloogiliste, haljastusalaste ning muude uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamine;

2.1.5 linna haljastuse, kujunduselementide ja infosüsteemide korrastamine ning nende säästva arengu planeerimine;

2.1.6 koostöö riiklike ja rahvusvaheliste planeerimis- ja arenguprojektide ning programmide raames;

2.1.7 linna energeetika, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni säästva arengu planeerimine;

2.1.8 planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine ning piiriettepanekute tegemine ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramisel;

2.1.9 üld-, detail- ja teemaplaneeringute koostamise ja menetlemise korraldamine;

2.1.10 kinnisasjade liitmise, jagamise ja piiride muutmise menetlemise korraldamine;

2.1.11 ehitusprojektide läbivaatamine, ekspertiis ja kinnitamine;

2.1.12 ehitusjärelevalve teostamine ja ehitiste vastuvõtu korraldamine;

2.1.13 linna teedevõrgu planeerimise korraldamine, linnale kuuluvate raudteede ja sadamarajatiste valdamine ning opereerimistegevuse korraldamine;

2.1.14 maa- ehitus-, planeeringu ja muude ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike registrite, registrikaartide ja andmekogude pidamine;

2.1.15 geodeetiliste, kartograafiliste, topograafiliste ja maamõõdutööde ning nende tehniliste projektide tellimine, lähteülesannete väljastamine, ekspertiisi ja vastuvõtu korraldamine;

2.1.16 topograafiliste ja temaatiliste plaanide ning kaartide valmistamise korraldamine;

2.1.17 geodeetilise põhivõrgu (s.h halduspiiri) järelevalveks ja rekonstrueerimiseks vajalike tööde korraldamine;

2.1.18 kohanime- ja aadressikorraldus;

2.1.19 ehitus-, kasutus-, lammutus-, ühekordse projekteerimis- ja muude ameti põhitegevusest tulenevate erilubade taotluste menetlemise korraldamine;

2.1.20 ehitusprojektide, geodeesia ja kartograafia ning maareformi läbinud toimikute arhiivide pidamine.

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.7 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.8 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.9 teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;

3.1.10 taotleda ja korraldada koormatiste ja kitsenduste seadmist kinnisasjale, kui see on vajalik loodusvarade ja keskkonna hoiuks ning veevarude ja haljastuse kaitseks;

3.1.11 anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

3.1.12 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

 

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja - linna peaarhitekt, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

4.2 Ameti juhataja - linna peaarhitekt:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.