Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 71
Jõustumine:01.01.2003
Kehtetuks tunnistamine:23.10.2008
Redaktsiooni kehtivus:01.07.2005 - ...

 Redaktsioonid

KEHTETU:

Tvk m 16.10.2008 nr 33 jõust. 23.10.2008

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005

Tvk m 27.05.2004 nr 16 jõust. 03.06.2004

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

12. detsember 2002 nr 71

 

Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1.         Kinnitada juurdelisatud Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus.

 

2.         Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 23. augusti 2001 määruse nr 34 "Tallinna Ettevõtlusameti põhimääruse muutmine ja uues redaktsioonis kinnitamine" punkt 2.

 

3.         Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002
määrusega nr 71

 

Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Tallinna Ettevõtlusamet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linna äriühingute strateegiline juhtimine ja linna ülesannete parema täitmise kindlustamine linna äriühingute nõukogude tööst osavõtmise kaudu;

2.1.2 linna äriühingute asutamine või äriühingus osaluse omandamine linna õigusaktidega sätestatud korras, Tallinna linna esindamine läbirääkimistel investoritega ja partneritega;

2.1.3 aktsionäri või osaniku õiguste teostamise korraldamine linna osalusega äriühingutes õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.4 linna ja linna osalusega äriühingute osaluste haldamine, aktsiate ja osade kohta raamatupidamisarvestuse pidamine ning aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;

2.1.5 aktsiate ja osade võõrandamistingimuste täitmise üle järelvalve teostamine ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate Tallinna linna kohustuste täitmise korraldamine;

2.1.6 linna reklaamialase tegevuse koordineerimine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;

2.1.61 linnale kuuluva ehitise reklaamialaseks tegevuseks kasutusse andmine;

(Tvk m 27.05.2004 nr 16 jõust. 03.06.2004)

2.1.7 reklaamimaksu haldamine vastavalt Maksukorralduse seaduse ja Kohalike maksude seadusele ning linnavolikogu poolt kinnitatud reklaamimaksumäärusele;

2.1.8 järelevalve teostamine välireklaamkandjate ja välireklaami üle;

2.1.9 ülelinnalise kauplemislubade andmebaasi haldamine ja edasiarendamine, hasartmängude korraldamise kohale nõusoleku andmine, loterii korraldamise lubade väljaandmine;

2.1.10 linna ühtse kaubanduspoliitika teostamine;

2.1.11 linna asutuste hinnapoliitika kujundamine, teenuste hindade tõstmisel ja teenuste hinna esmakordsel kehtestamisel haldusakti eelnõu kooskõlastamine;

2.1.12 olulist vahendit omava (loomulike monopolide) poolt pakutavate kaupade või teenuste hindade kehtestamiseks ettepanekute tegemine;

2.1.13 konkursside korraldamine eri- või ainuõiguse andmiseks;

2.1.14 eri- või ainuõigust omavate ettevõtjate poolt pakutavate kaupade või teenuste hinnapoliitika kujundamine;

2.1.15 ettevõtjate kauplemislubade ja tegevuslubade olemasolu ning kaupluse, toitlustamise, turgudel ja tänavatel kauplemise üldeeskirjade ja teeninduseeskirja ning toodete märgistamise eeskirja täitmise kontrollimine;

2.1.16 Alkoholiseaduse, Tubakaseaduse, Tarbijakaitseseaduse, Reklaamiseaduse, Turismiseaduse ja muude seaduste alusel järelevalve teostamine ning vastutuse kohaldamine;

2.1.17 linnavalitsusse pöördunud kodanike nõustamine, tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine;

2.1.18 linna asutuste poolt pakutavate teenuste hindade kohta informatsiooni esitamine istungile ja avaldamine Tallinna veebilehel, leibkondade sissetulekute ja väljaminekute analüüsimine;

3.1.19 teostada järelevalvet tulenevalt Eluruumide erastamise seadusega pandud ülesannete ja kohustuste täitmise kohta;

2.1.20 ühtsete arvestusmetoodikate väljatöötamine korterelamutes kommunaalteenustega seotud kulude jaotamisel;

2.1.21 tarbijakaitsealase koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutustega, kohalike omavalitsustega ning tarbijaühingutega;

2.1.22 alustavatele ja väikeettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine, koolitus- ja teabepäevade korraldamine ning ettevõtjate igapäevane nõustamine;

2.1.23 alustavatele ettevõtjatele ettevõtlusinkubaatorite käivitamine ja edasiarendamine;

2.1.24 Tallinna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus välisriikides ning välisinvestori abistamine litsentside ja lubade taotlemisel ning asjaajamisel;

2.1.25 ettevõtlusalase statistika kogumine, süstematiseerimine, analüüsimine ning Tallinna ettevõtlusnäitajate võrdlemine teiste Balti mere regiooni linnade vastavate näitajatega;

2.1.26 Tallinna investeerimisvõimaluste kaardistamine, linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamine, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine, ettevõtluskeskkonna uurimine ja analüüsimine;

2.1.27 Tallinna turismistrateegia väljatöötamine ja elluviimine;

2.1.28 turismialase koostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning mittetulundusühingute vahel;

2.1.29 Tallinna linna veebilehel ettevõtjate, investorite ja turistide osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;

2.1.30 rahvusvaheliste ettevõtlusorganisatsioonidega liitumise korraldamine ja liikmesorganisatsioonides toimuva töö koordineerimine ning jälgimine;

2.1.31 Tallinna esindamine Euroopa Liidu abi- ja ettevõtlusprogrammides, suhetes teiste rahvusvaheliste ettevõtlus- ja turismiorganisatsioonidega, Tallinnat ümbritsevate regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;

2.1.32 informatsiooni kogumine Tallinna ettevõtluse vajaduste ja huvide kohta Euroopa Liidu programmide rakendamisel ja projektiideede väljatöötamisel;

2.1.33 Euroopa Liiduga ettevõtluse- ja turismialaste suhete arendamine ja koordineerimine ning informatsiooni vahetamine Euroopa Liidu esinduste ja integratsiooniüksustega;

2.1.34 Euroopa Liidu seadusandluse, Euroopa Liidu programmide ja välisabiprogrammide elluviimise nõustamine;

2.1.35 osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis  ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

(Tvk m 20.06.2005 nr 37 jõust. 01.07.2005)

 

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt sh linna osalusega äriühingutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.7 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.8 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.9 teha oma pädevuse piires kirjalikke kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone Tarbijakaitseseaduse, Alkoholiseaduse, Tubakaseaduse, Reklaamiseaduse, Turismiseaduse ja muude seaduste alusel;

3.1.10 anda hinna- ja tarbijakaitsealaseid ning ettevõtlus- ja turismialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare;

3.1.11 kontrollida tarbija kaebuste ja avalduste alusel kauplusi, toitlustamise ja teeninduse ettevõtteid vastavalt pädevusele ning müüja ja tarbija vahelises lepingus õigusaktidega ettenähtud nõuete täitmist;

3.1.12 teostada kontrolli hoolekandeasutuste toitlustuskuludele ja munitsipaalkoolide koolilõunate vastavust linna- ja riigieelarvest eraldatud rahalistele vahenditele ning kooli poolt kinnitatud menüüle;

3.1.13 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

 

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.3.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega.