Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti moodustamine ja põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 72
Jõustumine:19.12.2002
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2002 - ...

KEHTETU:

Tvk m 09.12.2004 nr 43 jõust. 01.01.2005

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

12. detsember 2002 nr 72

 

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti moodustamine ja põhimääruse kinnitamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 2 ja lg 7,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1.         Moodustada alates 1. jaanuarist 2003 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet.

 

2.         Kinnitada juurdelisatud Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti põhimäärus.

 

3.         Määrus jõustub 19. detsembril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002
määrusega nr 72

 

Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaameti põhimäärus

 

1. Üldsätted

1.1 Tallinna Transpordi- ja Keskkonnaamet (edaspidi amet) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) amet.

1.2 Ameti ametlik nimetus on Transpordi- ja Keskkonnaamet.

1.3 Ameti aadress on: Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn.

1.4 Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ning oma arveldusarved.

1.5 Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.

1.6 Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

1.7 Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine toimub vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele.

1.8 Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

2. Põhiülesanded

2.1 Ameti põhiülesanded on:

2.1.1 linnatranspordi planeerimine, arengu suunamine, koordineerimine ja korraldamine ning vastavate arengukavade, planeeringute ja projektide ning nende lähteülesannete kooskõlastamine;

2.1.2 ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimise, rajamise, korrashoiu ja kasutamise korraldamine ning ühissõidukitele soodusliiklusolude loomiseks meetmete tarvitusele võtmine;

2.1.3 linnatranspordialase rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh Euroopa Liidu alane tegevus;

2.1.4 linnatranspordialaste uuringute korraldamine;

2.1.5 ühistranspordi teenindustaseme normide kindlaksmääramine linnaliinidel ja koos vedajatega nende järgimise tagamine;

2.1.6 linna ühistranspordi liinivõrgu kujundamine, mis on seotud maakonna ja üleriigilise võrguga;

2.1.7 liinide marsruutide, peatuste ja töörežiimi kehtestamine ning sõiduplaanide kinnitamine;

2.1.8 linnaliinide avaliku liiniveo sõidupiletite, -talongide ja -kaartide ning nende hindade väljatöötamine;

2.1.9 Tallinna ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidutalongide ja -kaartide valmistamise, levitamise ja tasu kogumise ning piletikontrolli korraldamine;

2.1.10 ühissõidukite peatuskohtade tehnilise varustatuse ja korrashoiu kontrollimine;

2.1.11 ühissõidukite liiklusega tänavatel teekatte korrashoiu, valgustuse ja liiklust korraldavate tehniliste vahendite paigaldamise või nende ekspluatatsiooni käigus tekkinud puuduste väljaselgitamine;

2.1.12 avalikule liiniveole ja kommertsliiniveole vedajate valimiseks konkursside korraldamine ja vastavalt linnavalitsuse volitusele vedajatega avaliku teenindamise lepingute sõlmimine;

2.1.13 sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade, sõidukikaartide ja muude ameti põhitegevusest tulenevate erilubade taotluste menetlemine, andmine, peatamine ja tühistamine;

2.1.14 taksonduse korraldus, takso- ja tegevuslubade väljastamine ja kontrollimine ning taksoteeninduse eeskirjadest kinnipidamise kontrollimine;

2.1.15 järelvalve teostamine välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja muude ameti tegevusest tulenevate erilubade nõuete ning sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle;

2.1.16 avaliku teenindamise lepingu alusel linna eelarvest ametile ühistranspordi finantseerimiseks ettenähtud vahenditest, riigieelarvest ja ettevõtjate sihteraldistest avaliku liiniveo rahastamine;

2.1.17 linna keskkonna ja looduse kaitsmine, säästva arengu printsiipide järgimine ning tervisliku elukeskkonna loomiseks soodsate tingimuste tagamine;

2.1.18 linna keskkonnakaitsealase strateegia ja tegevuskavade väljatöötamine ning ellurakendamine;

2.1.19 linna ja tema mõjupiirkonna seisundi ja arenguvajaduste väljaselgitamiseks keskkonnakaitseliste ning muude uuringute, mõõtmiste ja küsitluste korraldamine ning nende põhjal linna arengusuundade väljatöötamises osalemine;

2.1.20 arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ja seatud keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimine;

2.1.21 linna haljastuse säästva arengu järgimine;

2.1.22 keskkonnalubade menetlemine, jäätmehooldus, ohtlike jäätmete litsentside taotluste läbivaatamine ja tingimuste seadmine reostunud maa-alade saneerimiseks;

2.1.23 oluliste keskkonnamõjudega ehitiste keskkonnamemorandumite läbivaatamine ja vajadusel keskkonnamõju hindamise algatamine ning kohustuslike keskkonnaauditite aruannete järeldusotsuste läbivaatamine;

2.1.24 keskkonnaseire ja keskkonnajärelevalve korraldamine;

2.1.25 koostöö riiklike ja rahvusvaheliste keskkonnaprojektide ning programmide raames;

2.1.26 keskkonnakaitseliste andmebaaside ja registrite pidamine;

2.1.27 keskkonnateadlikkuse, säästva arengu ja keskkonnahoidliku tarbijamentaliteedi propageerimine, ettevõtete nõustamine ning üldsuse kaasamine keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel.

2.2 Amet täidab ka teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

 

3. Õigused

3.1 Ametil on temale pandud ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:

3.1.1 esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;

3.1.2 saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;

3.1.3 kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;

3.1.4 moodustada komisjone ja töögruppe;

3.1.5 kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;

3.1.6 sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;

3.1.7 osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;

3.1.8 teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;

3.1.9 teha oma pädevuse piires kohustuslikke ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone;

3.1.10 anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;

3.1.11 kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

 

4. Juhtimine

4.1 Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

4.2 Ameti juhataja:

4.2.1 juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;

4.2.2 annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

4.2.3 esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;

4.2.4 nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;

4.2.5 määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;

4.2.6 määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;

4.2.7 sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;

4.2.8 käsutab temale antud õiguste piires ameti rahalisi vahendeid ja vara, avab arveid pankades ning tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise;

4.2.9 rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

4.2.10 kinnitab ameti asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sisekorraeeskirja;

4.2.11 esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.