Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Reklaamimaksumääruse kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 75
Jõustumine:01.01.2003
Kehtetuks tunnistamine:01.01.2010
Redaktsiooni kehtivus:03.07.1998 - 31.12.2009

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 17.12.2009 nr 44,  jõustumine 01.01.2010

REDAKTSIOON:

Tvk m 01.10.2009 nr 36, jõustumine 01.01.2010

Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009

Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009

Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008

Tvk m 15.05.2008 nr 20 jõust. 01.07.2008
Tvk m 17.04.2008 nr 15 jõust. 01.07.2008
Tvk m 13.12.2007 nr 57 jõust. 01.01.2008
Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 01.01.2007
Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 14.09.2006
Tvk m 27.11.2003 nr 61 jõust. 04.12.2003

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

12. detsember 2002 nr 75

 

Reklaamimaksumääruse kehtestamine

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2 ja § 22 lg 1 p 2, Maksukorralduse seaduse § 3 lg 3 ning Kohalike maksude seaduse § 2 lg 1, § 5 p 5 ja § 10,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

1.         Kehtestada:

1.1       reklaamimaks Tallinnas vastavalt lisale 1;

1.2       reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni vorm vastavalt lisale 2.

 

2.         Tunnistada kehtetuks linnavolikogu 16. detsembri 1999 määruse nr 45 "Reklaami- ja kuulutusemaksu määruse kehtestamine" punktid 1 ja 2.

 

3.         Määrus jõustub 1. jaanuaril 2003.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002
määrusega nr 75
LISA 1

 

Reklaamimaks Tallinnas

 

I Üldsätted

 

1. Reklaamimaks (edaspidi maks) on Tallinna linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks käesolevas õigusaktis sätestatud korras, maksumaksja poolt, maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv rahaline kohustus.

2. Maksuobjekt on reklaam (nägemise kaudu tajutav teave reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3 tähenduses), mida eksponeeritakse Tallinnas:

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

2.1 avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumidest või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

2.1¹ eraomandis olevalt kinnistult või ehitiselt või selle siseruumidest avalikkusele suunatult;

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

2.2 linnaliinibussi, trammi, trollibussi ja takso välisküljel, kui riikliku liiklusregistri andmetel on selle transpordivahendi omanik -

2.2.1 äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Tallinnas;

2.2.2 füüsiline isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinnas.

3. Käesolevas õigusaktis võrdsustatakse reklaamiga väljaspool ehitise siseruume paiknevasse avalikku kohta pandud kuulutus.

4. Maksumaksja on:

4.1 punktis 2.1 sätestatud maksuobjekti puhul - asja, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, otsene valdaja;

4.2 punktis 2.2 sätestatud maksuobjekti puhul vastavalt -

4.2.1 bussiveo ühistranspordiloa omaja;

4.2.2 trammiveo ühistranspordiloa omaja;

4.2.3 trollibussiveo ühistranspordiloa omaja;

4.2.4 taksoveoloa omaja.

 

II Maksu mittekohaldamine

 

5. Maksuga ei maksustata:

5.1 riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;

5.2 erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;

5.3 otseselt inimeste poolt teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jm);

5.4 muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste (v.a muusikalid) ning laulu- ja tantsupeo reklaami;

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

5.5 Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluvate kaubamärkide kasutamist Kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

5.6 kaubamärgi "Welcome to ESTonia" kasutamist Kaubamärgiseaduses ette nähtud korras;

5.7 majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus-või kutsetegevuse koha sissepääsu juures (mille kasutamiseks on ettevõtjal õigus) eksponeerimist samal hoonel või tänavakaubanduse kioskil;

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

5.8 majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus-või kutsetegevuse koha sissepääsu juures (mille kasutamiseks on ettevõtjal õigus), tüübi (ühes iseloomustava laiendiga või ilma selleta, näiteks kauplus/ toiduainetekauplus, töökoda/ autoremonditöökoda jms) ja lahtiolekuaja, toitlustusettevõtte puhul ka pakutava toidu kohta käiva teabe eksponeerimist samal hoonel või tänavakaubanduse kioskil;

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

5.9 reklaami tarbijapoolseks kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljapoole siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;

5.10 reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja logo eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena;

5.11 jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;

5.12 seadusejärgset teavet Ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist ehituse piirdel;

5.13 ühistranspordiloa omaja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist selle loa alusel sõitjateveoks kasutatava transpordivahendi välisküljel;

5.14 linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamkandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale linnaosa valitsusega või Tallinna Ettevõtlusametiga sõlmitud lepingu alusel, selle lepingu kehtivuse ajal eksponeeritavat reklaami või linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamkandjal, mis on paigutatud Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi kui linna äriühingule kuuluvate kontaktliinipostidele Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsiga sõlmitud lepingu alusel, selle lepingu kehtivuse ajal eksponeeritavat reklaami;

(Tvk m 27.11.2003 nr 61 jõust. 04.12.2003)

5.141 pakendipunktil eksponeeritavat reklaami;

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

5.15 välireklaamkandja valmistaja ja otsese valdaja logo, nime ning kontaktandmete, sealhulgas veebilehe aadressi eksponeerimist välireklaamkandja konstruktsioonilistel elementidel.

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

5.16 Euroopa Liidu institutsioonide reklaami.
(Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 14.09.2006)

5.17 ettevõtte või selle omaniku logo ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse ettevõtja majandus- või kutsetegevuse kohas.

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

5.18 Tallinna haldusterritooriumil asuva spordirajatise sisepinnale paigaldatud ja rajatise sisse suunatud reklaam.

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009)

5.19 lisaks punktidele 5.1 kuni 5.18 ei maksustata reklaamimaksuga ka muud reklaamiseaduse § 2 lg 2 punktides 1–4 sätestatud teavet või tähistust.

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

6. Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib anda maksusoodustusi:

6.1 kontsertide, sealhulgas muusikalide reklaami osas kuni 50%;

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

6.2 spordiürituste reklaami osas kuni 50%;

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009)

6.3 heategevusürituste reklaami osas kuni 100%;

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009)

6.4 sotsiaalreklaami osas kuni 100%;

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009)

6.5 filmide reklaami osas vastavalt käesoleva korra punktile 61 kuni 50%;

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009)

 

6¹Maksusoodustust kuni 50% on õigus taotleda filmide reklaami osas, mille valmimise kaasfinantseerijaks on riik või kohalik omavalitsus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud avalik-õiguslik juriidiline isik või Eesti Filmi Sihtasutus või Eesti Kultuurkapital. Samuti on õigus taotleda maksusoodustust kuni 50% Kultuuriministeeriumi levitoetuste eraldamise komisjon ning teiste riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste rahalisel toel Eesti Vabariigi kinodes esitatavate filmide reklaami osas.

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009;

Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

7. Sotsiaalreklaam punkti 6.4 tähenduses on reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit.

8. Linnavalitsus ei tohi anda maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Tallinna linna kohalike maksude osas maksuvõlg.

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

9. Taotlus maksusoodustuse või -vabastuse saamiseks esitatakse linnavalitsusele Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu. Taotlusele lisatakse selle reklaami näidis või kavand, mille osas maksusoodustust või -vabastust soovitakse. Näidise või kavandi taotlusele lisamata jätmisel tagastatakse taotlus läbivaatamata. Kui taotlus maksusoodustuseks või -vabastuseks on esitatud seonduvalt sotsiaalreklaamiga, võib ettevõtlusamet edastada antud näidise või kavandi arvamuse saamiseks reklaamialase tegevuse järelevalvet teostavale valitsusasutusele või mõne ülikooli reklaamiala õppejõule.

 

III Maksumäärad

 

10. Maksumäär on 7 krooni reklaampinna ühe ruutmeetri kohta päeva arvestuses.

(Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 01.01.2007;

Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

101. 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 on maksumäär 5 krooni reklaampinna ühe ruutmeetri kohta päeva arvestuses.

(Tvk m 01.10.2009 nr 36, jõustumine 01.01.2010)

11. Kui alkohoolse joogi etanoolisisaldus on kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud), kohaldatakse selle reklaamile diferentseeritud määra: punktis 10 sätestatud maksumäära suhtes rakendatakse neljakordset maksumäära.

(Tvk m 17.04.2008 nr 15 jõust. 01.07.2008)

12. (Kehtetu - Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

13. (Kehtetu - Tvk m 17.04.2008 nr 15 jõust. 01.07.2008)

131. Reklaamile, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud, kohaldatakse diferentseeritud määra: punktis 10 sätestatud maksumäära suhtes rakendatakse kolmekordset maksumäära.

(Tvk m 15.05.2008 nr 20 jõust. 01.07.2008)

14. Reklaami eksponeerimisel mobiilse konstruktsiooni vahendusel kohaldatakse diferentseeritud maksumäära, rakendades punktis 10 sätestatud maksumäära suhtes kolmekordset maksumäära. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objektiks on alkohoolne jook etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud), kuulub täiendavalt kohaldamisele punktis 11 sätestatud diferentseeritud maksumäär. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objektiks on alkohoolne jook etanoolisisaldusega üle 6 mahuprotsendi, kuulub täiendavalt kohaldamisele punktis 12 sätestatud diferentseeritud maksumäär.

(Tvk m 17.04.2008 nr 15 jõust. 01.07.2008;
Tvk m 15.05.2008 nr 20 jõust. 01.07.2008;

Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

 

IV Maksusumma arvutamise kord

 

15. Maksustamisel võetakse aluseks reklaamipind, mis on:

15.1 tasapinnalise reklaami puhul - asja, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, pindala reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;

15.2 ruumilise reklaami puhul - iseloomulike vaadete tasapinnaliste projektsioonide pindalade summa.

16. Kui reklaamipind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini, välja arvatud siis, kui reklaamipinna suurus on 0,5 ruutmeetrit või alla selle, millisel juhul loetakse reklaamipinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit ning maksusumma arvutamisel korrutatakse (vajadusel diferentseeritud) maksumäär murdarvuga 0,5.

17. Kui sama reklaami eksponeeritakse samaaegselt samase maksumääraga erinevatel reklaamipindadel ja mõni neist pindadest ei moodusta täisruutmeetrit, rakendatakse reklaamipindade summeerimist, misjärel kohaldatakse vajadusel punktis 16 sätestatut.

18. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiskroonideks (alla 50-sendine summa jäetakse ära ning vähemalt 50-sendine summa ümardatakse täiskrooniks). Kui esinevad punktis 16 või 17 märgitud asjaolud, kohaldatakse maksusumma ümardamist pärast seda, kui on teostatud ümardamine reklaamipinna või -pindade osas.

 

V Maksuperiood, maksukohustuse tekkimise aeg ja maksu tasumise tähtpäev

 

19. Maksuperiood on kalendrikuus, vajadusel ka päevades mõõdetav ajavahemik, mil:

19.1 reklaami eksponeeritakse avalikus kohas väljaspool ehitise siseruume;

19.2 reklaami eksponeeritakse linnaliinibussi, trammi, trollibussi või takso välisküljel.

20. Punktis 2.2 märgitud maksuobjektide maksustamine ei sõltu transpordivahendi, mille välisküljel reklaami eksponeeritakse, ühistransporditeenuse osutamiseks kasutamise faktilistest asjaoludest.

21. Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates.

(Tvk m 27.11.2003 nr 61 jõust. 04.12.2003)

22. Maks tuleb tasuda Tallinna linna eelarvesse sularahata arvelduse korras.

23. Maksu tasumise tähtpäev on viieteistkümnes päev arvates maksukohustuse tekkimise päevast.

24. Kui reklaami eksponeeritakse enam kui kolm kuud, jaotatakse maksuperiood 90-päevasteks tsükliteks, kusjuures maksuperioodi esimese tsükli eest tasutakse vastavalt punktis 23 sätestatule, teise ja järgneva tsükli osas aga vastava tsükli esimeseks päevaks.

 

VI Maksudeklaratsioon

 

25. Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile maksudeklaratsioon, mis tuleb:

25.1 esitada maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimisele järgneval tööpäeval tema ametiruumides või

(Tvk m 27.11.2003 nr 61 jõust. 04.12.2003)

25.2 saata maksuhaldurile posti teel, postitades selle hiljemalt reklaami eksponeerimisele järgneval tööpäeval või
(Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 14.09.2006)

25.3 edastada maksuhaldurile elektrooniliselt hiljemalt reklaami eksponeerimisele järgneval tööpäeval.
(Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 14.09.2006)

26. Maksudeklaratsioonile (välja arvatud juhul, kui maksudeklaratsioon esitatakse elektroonilises väljenduses reklaami kohta) lisatakse maksustatava reklaami mõistlikus formaadis foto, kujutise arvutiväljatrükk vms, millele on märgitud maksustatava reklaami mõõdud ja maksudeklaratsiooni koostaja nimi ning allkiri.

261 Elektrooniliselt esitatud deklaratsioonile lisatakse digitaalfoto või eskiis.
(Tvk m 07.09.2006 nr 49 jõust. 14.09.2006)

27. Maksuhalduri ametnik teeb maksudeklaratsioonile märked maksudeklaratsiooni maksuhaldurile laekumise kuupäeva ja andmete andmebaasi sisestamise kuupäeva kohta.

28. Maksudeklaratsiooni koostab maksumaksja või tema seaduslik esindaja. Volitatud esindaja võib maksudeklaratsiooni koostada juhul, kui maksudeklaratsiooni koostama õigustatud isik ei ole võimeline maksudeklaratsiooni koostama haiguse tõttu.

29. Maksudeklaratsioon tuleb koostada Tallinna Linnavolikogu poolt kehtestatud vormi kohaselt. Maksudeklaratsiooni vormis toodud punktjoonte hulk ei ole maksudeklaratsiooni koostamisel siduv. Kui maksudeklaratsioon koostatakse mitmel lehel, peab iga leht, mis eelneb viimasele lehele, olema maksudeklaratsiooni koostaja poolt allkirjastatud.

30. Kui sama reklaami eksponeeritakse erinevatel reklaamipindadel, kuid samaaegselt ja kohaldamisele kuulub samane maksumäär, võib koostada ühe maksudeklaratsiooni.

31. Maksumaksja peab pidama maksuhaldurile esitatud maksudeklaratsioonide kohta arvestust. Pärast maksukohustuslase maksudeklaratsiooni esitamist, väljastab Tallinna Ettevõtlusameti reklaamimaksu osakond elektroonilisel teel deklaratsiooni esitajale kliendipõhise viitenumbri, mis jääb ettevõtja põhiseks ka edaspidiste maksukohustuste tasumisel, ja mis tuleb märkida maksekorraldusele.

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

 

VII Maksu tagastamine

 

32. Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksumaksjal õigus enamtasutud maksusumma tagastamisele. Tagastusnõue edastatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval posti teel või esitatakse maksuhaldurile tema ametiruumides. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamisel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

(Tvk m 11.06.2009 nr 19 jõust. 01.07.2009)

33. Tagastusnõue koostatakse vabas vormis, kuid see peab sisaldama järgmisi andmeid:

33.1 kus, millal ja kui suurel reklaamipinnal reklaami eksponeeriti;

33.2 ajavahemik, mille osas on tasutud maksu, kuid reklaami ei ole eksponeeritud;

33.3 milline on enamtasutud maksusumma;

33.4 enamtasutud maksusummaga seonduva maksudeklaratsiooni number tulenevalt maksumaksja poolt peetavast arvestusest;

33.5 kas soovitakse enamtasutud maksu tagastamist, millisel juhul tuleb ühtlasi märkida oma pangakonto rekvisiidid, või tasaarvestamist.

34. Teatud maksuobjekti osas enamtasutud maksu ei tagastata, kui maksumaksjal on maksuvõlg muu maksuobjekti suhtes.

 

VIII Maksuhaldur, tema õigused ja kohustused ning vastutus maksuõigusrikkumise eest

 

35. Maksuhaldur on ettevõtlusamet.

36. Maksuhalduril on kõik Maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

37. Maksuhalduri volitused on ettevõtlusameti järgmistel ametiisikutel:

37.1 juhataja;

37.2 reklaamimaksu osakonna juhataja;

37.3 reklaamimaksu osakonna reklaamimaksu haldur.

38. Vaie maksuhalduri haldusakti või toimingu peale esitatakse ettevõtlusameti kaudu linnavalitsusele. Kaebus vaide tagastamise otsuse peale esitatakse vahetult linnavalitsusele.

39. Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust maksukorralduse seaduse § 1531 või § 154 järgi. Maksualase kuriteo eest kohaldatakse vastutust karistusseadustiku § 3891 või 3892 järgi.

(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

 

IX Rakendussätted

 

40. Intresside ja sunniraha suhtes kohaldatakse punktis 22 sätestatut.

41. Seonduvalt reklaamiga linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamkandjal, mis on paigutatud Tallinna linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise pinnale linna ametiasutusega enne 1. jaanuarit 2003 sõlmitud lepingu alusel, tekib maksukohustus reklaami eksponeerimisel siis, kui on möödunud vastavas lepingus sätestatud tähtaeg maksu mittekohaldamise kohta või on osundatud leping lõppenud või lõpetatud.

 

KINNITATUD
Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002
määrusega nr 75
LISA 2

 

REKLAAMIMAKSUALANE

MAKSUDEKLARATSIOON

esitamiseks Tallinna Ettevõtlusametile

 

1. Maksudeklaratsiooni number (maksumaksja enda poolt peetava arvestuse järgi) ...................

2. Maksudeklaratsiooni lehtede arv ............................................................................

3. Maksumaksja

3.1 ärinimi .........................................................................................................

3.2 registrikood ........................................................................................................

4. Maksuobjekt

4.1 reklaami lühikirjeldus (reklaami objekt, tunnuslause jm) ......................................................

4.2 ainsa reklaamipinna puhul -

4.2.1 reklaamipinna asukoht (ühissõidukitel ja haagistel reg nr) ..........................................

4.2.2 reklaamipinna suurus (m2; vajadusel ümardatult) ......................................................

4.3 mitme reklaamipinna puhul -

4.3.1 iga reklaamipinna asukoht (ühissõidukitel ja haagistel reg nr) ning vastava reklaamipinna suurus (m2) .........................................................................................................

4.3.2 reklaamipindade suuruste kogusumma (m2 ; vajadusel ümardatult) .................................

5. Maksustatava reklaami eksponeerimise kestvus

5.1 algkuupäev ............................................................................................................................

5.2 lõppkuupäev ...........................................................................................................................

5.3 päevade arv ...............................................................................................

6. Maksumäär

6.1 diferentseerimata maksumäär ühe m2 kohta on ühe päeva osas 7 krooni;
(Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.01.2009)

6.11 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2010 on diferentseerimata maksumäär ühe m2 kohta ühe päeva osas 5 krooni;

(Tvk m 01.10.2009 nr 36, jõustumine 01.01.2010)

6.2 rakendatakse järgmisi koefitsiente (korrutuse tähenduses):

6.2.1 seoses reklaamiga mobiilsetel konstruktsioonidel .............................................................

6.2.2 seoses kuni 6 % vol. alkohoolse joogi reklaamiga ..............................................................

6.2.3 (Kehtetu - Tvk m 04.09.2008 nr 29 jõust. 01.11.2008)

6.2.4 seoses reklaamiga, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud.

(Tvk m 15.05.2008 nr 20 jõust. 01.07.2008)

7. Maksusumma (vajadusel ümardatult) ......................................................................................

8. Maksusumma tasumise tähtpäev(ad) .......................................................................................

9. Maksudeklaratsioonile on lisatud .............................................................................................

10. Maksudeklaratsiooni koostamise kuupäev ................................................................

11. Maksudeklaratsiooni koostanud maksumaksja või tema seadusliku või volitatud esindaja

11.1 nimi .....................................................................................................................................

11.2 ametikoht .............................................................................................................................

11.3 kontaktandmed ..................................................................................................

12. Käesolevas minu poolt koostatud maksudeklaratsioonis esitatud andmed on mulle teadaolevalt õiged, mida kinnitan oma allkirjaga .........................................................................

 

Laekunud maksuhaldurile " "......................200...... ........................... (ametniku nimi ja allkiri)

Andmed andmebaasi sisestatud " "......................200..... .................... (ametniku nimi ja allkiri)