Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavolikogu 28.11.2002 otsus number 467

Redaktsiooni kehtivus 28.11.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

28. november 2002 nr 467

 

Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering Kristiine linnaosas, planeeritud ala suurusega 3,0 ha, vastavalt OÜ CASA PROJEKT töö nr 06/00, millega on kavandatud 17 krunti elamute, kaupluste, tootmishoone, trafoalajaamade, garaažide ja tänavate teenindamiseks ning haljasala rajamiseks.

 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees