Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 20.09.2001 nr 40
Aktile viitab
 
Tlv k 12.09.2012 nr 1246
 
Tvk o 25.03.2010 nr 72
 
Tlv k 24.08.2005 nr 1530
 
Tlv k 01.12.2004 nr 2471
 
Tlv k 29.10.2003 nr 2403
 
Tlv k 19.03.2003 nr 686
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 28.11.2002 otsus number 467
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

28. november 2002 nr 467

 

Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering Kristiine linnaosas, planeeritud ala suurusega 3,0 ha, vastavalt OÜ CASA PROJEKT töö nr 06/00, millega on kavandatud 17 krunti elamute, kaupluste, tootmishoone, trafoalajaamade, garaažide ja tänavate teenindamiseks ning haljasala rajamiseks.

 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees