Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 28.11.2002 otsus number 467
Redaktsiooni kehtivus:28.11.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

Tallinn

28. november 2002 nr 467

 

Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tn vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Linnu tee, Tondi, Kajaka ja Västriku tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering Kristiine linnaosas, planeeritud ala suurusega 3,0 ha, vastavalt OÜ CASA PROJEKT töö nr 06/00, millega on kavandatud 17 krunti elamute, kaupluste, tootmishoone, trafoalajaamade, garaažide ja tänavate teenindamiseks ning haljasala rajamiseks.

 

2. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

3. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees