Hindade kehtestamine linna asutustes

Tallinna Linnavalitsus 30.10.2002 määrus number 117
jõustumine 04.11.2002
Kehtetuks tunnistamine 15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus 04.11.2002 - 01.02.2009

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

30. oktoober 2002 nr 117

 

Hindade kehtestamine linna asutustes

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja 4 ning Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 40,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Linnakantselei, linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

 

2. Volitada linnakantseleid, linnavalitsuse ameteid ja linnaosade valitsusi kehtestama vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutavate teenuste hindu.

 

3. Linna asutuse poolt osutatava teenuse hinna kehtestamisel tuleb vastava haldusakti eelnõu juurde esitada seletuskiri, milles peavad sisalduma:

3.1 teenuse tasulisuse põhjendus (teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel) või teenuse hinna muutmise motiivid;

3.2 kavandatava hinna kalkulatsioon;

3.3 kavandatava hinna võrdlus teiste pakkujate poolt osutatavate samaste teenuste hindadega (teiste pakkujate olemasolul).

 

4. Linnakantseleil edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt haldusakti allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

 

5. Linnakantseleil, linnavalitsuse ametitel ja linnaosade valitsustel:

5.1 edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt hinna kehtestamisele järgneval tööpäeval;

5.2 teenuste hindade tõstmisel ja teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel kooskõlastada haldusakti eelnõu eelnevalt Tallinna Ettevõtlusametiga. Vaidluse korral otsustab küsimuse linnavalitsus.

 

6. Tallinna Ettevõtlusametil:

6.1 avalikustada linna asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel;

6.2 esitada linnavalitsusele igale kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.

 

7. Linnasekretäril, linnavalitsuse ametite juhatajatel ja linnaosade vanematel viia hinnad, mis on kehtestatud punktis 8 nimetatud määruse alusel, kooskõlla kehtivate õigusaktidega 1. jaanuariks 2003.

 

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1997 määrus nr 18 “Hindade kehtestamine linna asutustes“.

 

9. Määrus jõustub 4. novembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär