Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
05.04.2010-15.05.2011
 
02.02.2009-04.04.2010
 
04.11.2002-01.02.2009

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Hindade kehtestamine linna asutustes
Tallinna Linnavalitsus 30.10.2002 määrus number 117
Jõustumine:04.11.2002
Kehtetuks tunnistamine:15.05.2011
Redaktsiooni kehtivus:04.11.2002 - 01.02.2009

 Redaktsioonid

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

30. oktoober 2002 nr 117

 

Hindade kehtestamine linna asutustes

 

 

Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja 4 ning Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse § 40,

 

Tallinna Linnavalitsus

 

m ä ä r a b:

 

1. Linnakantselei, linnavalitsuse ametite ja linnaosade valitsuste poolt osutatavate teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

 

2. Volitada linnakantseleid, linnavalitsuse ameteid ja linnaosade valitsusi kehtestama vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutavate teenuste hindu.

 

3. Linna asutuse poolt osutatava teenuse hinna kehtestamisel tuleb vastava haldusakti eelnõu juurde esitada seletuskiri, milles peavad sisalduma:

3.1 teenuse tasulisuse põhjendus (teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel) või teenuse hinna muutmise motiivid;

3.2 kavandatava hinna kalkulatsioon;

3.3 kavandatava hinna võrdlus teiste pakkujate poolt osutatavate samaste teenuste hindadega (teiste pakkujate olemasolul).

 

4. Linnakantseleil edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt haldusakti allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

 

5. Linnakantseleil, linnavalitsuse ametitel ja linnaosade valitsustel:

5.1 edastada ärakiri igast haldusaktist, millega on kehtestatud hind vastavalt linnakantselei, linnavalitsuse ameti või linnaosa valitsuse hallatava asutuse poolt osutatavale teenusele, elektrooniliselt Tallinna Ettevõtlusametile hiljemalt hinna kehtestamisele järgneval tööpäeval;

5.2 teenuste hindade tõstmisel ja teenusele hinna esmakordsel kehtestamisel kooskõlastada haldusakti eelnõu eelnevalt Tallinna Ettevõtlusametiga. Vaidluse korral otsustab küsimuse linnavalitsus.

 

6. Tallinna Ettevõtlusametil:

6.1 avalikustada linna asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad Tallinna linna veebilehel;

6.2 esitada linnavalitsusele igale kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks informatsioon möödunud kvartalis punkti 2 alusel kehtestatud hindade kohta.

 

7. Linnasekretäril, linnavalitsuse ametite juhatajatel ja linnaosade vanematel viia hinnad, mis on kehtestatud punktis 8 nimetatud määruse alusel, kooskõlla kehtivate õigusaktidega 1. jaanuariks 2003.

 

8. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 28. veebruari 1997 määrus nr 18 “Hindade kehtestamine linna asutustes“.

 

9. Määrus jõustub 4. novembril 2002.

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär