Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 03.10.2002 otsus number 387
Redaktsiooni kehtivus:21.02.2019 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 21.02.2019 nr 39, vastuvõetud 21.02.2019

 

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

 

 

OTSUS

 

 

 

Tallinn

3. oktoober 2002 nr 387

 

Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas

 

 

 

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 lg 2 ja linnavolikogu 20. septembri 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna linna ehitusmääruse p 14.3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Kehtestada Lepiku tee 25, 25a ja sellega külgneva ala detailplaneering Pirita linnaosas, planeeritud ala suurusega 4,1 ha, vastavalt arhitekt Aet Pikk tööle järgmiselt:

1.1 kavandada planeeritavale alale kümme krunti pereelamute ehitamiseks, sotsiaalmaa krunt ühiskondliku hoone ehitamiseks, üldmaa krunt haljasala rajamiseks, tootmismaa krunt trafoalajaama ehitamiseks ning viis transpordimaa krunti tänava, juurpääsu- ja jalakäijate teede rajamiseks;

1.2 määrata kõigi planeeritud kruntide ehitusõiguse ulatus.
(Kehtetu - Lepiku tee 23, Kirilase tn 4a // Lepiku tee 25 ja Lepiku tee T3 kinnistute osas, Tvk o 21.02.2019 nr 39, vastuvõetud 21.02.2019)

 

2. Detailplaneeringukohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamise tagab ehitusloa taotleja vastavalt 9. septembril 2002 sõlmitud lepingule nr 113.

 

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

4. Säästva Arengu ja Planeerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees